Logo Search packages:      
Sourcecode: varkon version File versions  Download package

gp24.c

/**********************************************************************
*
*  gp24.c
*  ======
*
*  This file is part of the VARKON Graphics Library.
*  URL: http://www.varkon.com
*
*  gphide(); Display hidden line image
*  gpdrhd(); Draw entities with hidden lines removed
*  hidply(); Draw polyline with hidden lines removed
*
*  This library is free software; you can redistribute it and/or
*  modify it under the terms of the GNU Library General Public
*  License as published by the Free Software Foundation; either
*  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
*
*  This library is distributed in the hope that it will be useful,
*  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
*  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
*  Library General Public License for more details.
*
*  You should have received a copy of the GNU Library General Public
*  License along with this library; if not, write to the Free
*  Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
*
*  (C)Microform AB 1984-1999, Johan Kjellander, johan@microform.se
*
***********************************************************************/

#include "../../DB/include/DB.h"
#include "../../IG/include/IG.h"
#include "../../WP/include/WP.h"
#include "../../GE/include/GE.h"
#include "../include/GP.h"
#include <math.h>
static int clip(int ip);

/*
***Skapar nya ränder vid plan/plan
*/
static void pp_cut(int i);

/*
***Används av pp_cut()
*/
static void pp_clip(GPBPL *pl2);

/*
***Skapar ny rand
*/
static void add_bnd(GPBPL *pl1, GPBPL *pl2);

/*
***Klipper vektor mot plan
*/
static int clip(int ip);

/*
***Ritar klippt vektor
*/
static void rita();

/*
***Klipper vektor mot skärm
*/
static bool clipsc(int iv);


GPBPL *pblpek[MAXPBL];
int  pblant,pblofs;

/*
***MAXPBL är max antal primärminnesblock a c:a 32000 bytes
***som kan malloceras av gpgnpd() för Plan-data.
***pblpek är pekare till dessa block och pblant är antal
***block som allokerats. pblofs är antal använda.
*/


GPBPL **ppek;
int  np;

/*
***ppek är en pekare till en array av plan-pekare. Minne
***för denna malloceras av gpgnpd(). Varje plan-pekare
***pekar på plan-data för ett GPBPL-plan.
***np är antal plan-pekare, dvs. antal plan.
*/


double clipv[6];
double *px1 = &clipv[0];
double *px2 = &clipv[1];
double *py1 = &clipv[2];
double *py2 = &clipv[3];
double *pz1 = &clipv[4];
double *pz2 = &clipv[5];

/*
***I clipv lagras den vektor som just nu skickats till clip().
***px1,px2,py1,py2,pz1 och pz2 är pekare till de 6 koordinaterna.
*/


double *spx,*spy,*spz;
int   nsplit;
int   spp[SPLMAX];

/*
***Pekare till koordinater för delar av vektor som
***blivit över efter split. nsplit = antal split.
***Minne allokeras av gphide(). spp innehåller pekare
***till det plan där split-delen skall börja testas igen.
*/


int   nsk,edge;
int   edsk[2];
GPBPL  *plsk[2];
DBVector psk[2];

/*
***När ett plans rand skär igenom ett annat plan lagras
***skärningspunktens koordinater i psk, planets C-pekare
***i plsk, randens ordningsnummer i edsk och antal
***skärningar i nsk. edge är aktiv vektors edge-ordnings-
***nummer.
*/


double inutol;

/*
***inutol är villkoret för att en position skall anses ligga
***inuti ett plan 2D.
*/

static bool invbpl;

/*
***invbpl är en flagga som håller reda på hurvida sist behandlade
***plan var osynligt eller ej.
*/

static bool screen,gksfil;
METADEF md;
FILE  *gksfp;

/*
***Styr hurvida klippt geometri ritas på skärm resp. till
***GKS-metafil.
*/


extern bool  gpgenz;   /* För att gpdrxx-rutiner skall generera
               även Z-koordinater. */
extern double x[],y[],z[]; /* Polylinjens koordinater lagras
               av gpdrxx-rutiner här */
extern char  a[];      /* Status för polylinje */
extern int  ncrdxy;    /* Antal vektorer i polylinje */
extern double k1x,k2x,k1y,k2y; /* Skärmtransformation */
extern bool  intrup;
extern VY   actvy;

/*
***Med X11 har vi egen avbrottshantering.
*/
#ifdef V3_X11
extern short gptrty;
#endif

/*!******************************************************/

    short gphide(
    bool  flag1,
    bool  flag2,
    FILE *pfil,
    DBVector *origo)

/*   Huvudrutin för hide.
 *
 *   In: flag1 = TRUE om bilden skall ritas på skärmen.
 *     flag2 = TRUE om bilden skall skrivas ut till disk.
 *     pfil = Pekare till öppen fil.
 *     origo = Bildens nollpunkt rel. aktiv vy
 *
 *   Felkoder: GP0102 = Kan ej allokera minne för split
 *
 *   (C)microform ab 29/1/89 J. Kjellander
 *
 *   29/5/91 origo, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char  buf[80];
  char  metarec[MAXMETA];
  short status;
  int  i;

/*
***Initiering.
*/
  screen = flag1; gksfil = flag2;
  gksfp = pfil;
/*
***Börja med att skapa Plan-data.
*/
  igptma(155,IG_MESS); status = gpgnpd(); igrsma();
  if ( status < 0 ) return(status);
  sprintf(buf,"%s%d",iggtts(156),np); igplma(buf,IG_MESS);
/*
***Allokera minne för SPLMAX split-delar. 2 koordinater per del.
*/
  if ( (spx=(double *)v3mall(2*SPLMAX*sizeof(double),"gphide")) == NULL )
   return(erpush("GP0010",""));
  if ( (spy=(double *)v3mall(2*SPLMAX*sizeof(double),"gphide")) == NULL )
   return(erpush("GP0010",""));
  if ( (spz=(double *)v3mall(2*SPLMAX*sizeof(double),"gphide")) == NULL )
   return(erpush("GP0010",""));
/*
***Om det skall ritas på skärmen, sudda skärm och df.
*/
  if ( screen )
   {
   gperal();
   gpdram();
   }
/*
***Om det skall plottas, initiera GKS-metafil.
*/
  if ( gksfil )
   {
   if ( (status=methdr(&md,gksfp,metarec)) < 0 ) goto end;
   if ( (status=metclr(&md,gksfp,metarec)) < 0 ) goto end;
   if ( (status=metwin(&md,gksfp,metarec,&actvy,origo)) < 0 ) goto end;
   }
/*
***Rita storheter skymt.
*/
  status = gpdrhd();
  igrsma();
/*
***Återställ skärmen.
*/
  if ( screen )
   {
   igupmu();
   iggnsa();
   }
/*
***Avsluta ev. plottning.
*/
  if ( gksfil ) metend(&md,gksfp,metarec);
/*
***Lämna tillbaks allokerat minne.
*/
end:
  v3free(spx,"gphide"); v3free(spy,"gphide");
  v3free(spz,"gphide"); v3free(ppek,"gphide");
  for ( i=0; i<pblant; ++i ) v3free(pblpek[i],"gphide");
/*
***Slut.
*/
  return(status);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short gpdrhd()

/*   Ritar storheter med skymda delar borttagna.
 *   Plan-data har genererats tidigare.
 *
 *   FV: 0   = Ok.
 *     AVBRYT = Avbrott från tangentbordet.
 *
 *   (C)microform ab 29/1/89 J. Kjellander
 *
 *   21/3/91  intrup, J. Kjellander
 *   10/1/92  Streckade linjer, J. Kjellander
 *   14/3/92  GPBPL.pen, J. Kjellander
 *   1999-11-24 Text, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  curpen;
  int   i,k,nbl;
  char  str[V3STRLEN+1],metarec[MAXMETA];
  DBetype type;
  DBptr  la;
  GMUNON gmpost;
  DBTmat pmat;
  GMSEG *segptr,arcseg[4],*sptarr[6];

/*
***Div. initiering.
*/
  gpgenz = TRUE;
  curpen = -1;
/*
***Gå igenom GM efter 3D-trådobjekt. B-plan väntar vi med eftersom det går
***fortare att ta dom direkt från ppekÄÅ och denna dessutom bara innehåller
***hitåtvända plan.
*/
  DBget_pointer('F',NULL,&la,&type);
loop:
  while ( DBget_pointer('N',NULL,&la,&type ) == 0 )
   {
   if ( intrup ) return(AVBRYT);

#ifdef V3_X11
   if ( gptrty == X11 && wpintr() ) return(AVBRYT);
#endif

   ncrdxy = 0;
   switch ( type )
    {
    case POITYP:
    DBread_point(&gmpost.poi_un,la);
    gpdrpo(&gmpost.poi_un,la,GEN);
    break;
/*
***Linjer kan from. V1.11 vara streckade. Streckad linjes polylinje
***måste skapas här med visst trix eftersom gpdrcu med GEN som rit-
***mode bara skapar heldragna linjer.
*/
    case LINTYP:
    DBread_line(&gmpost.lin_un,la);
    gpdrli(&gmpost.lin_un,la,GEN);
    if ( gmpost.lin_un.fnt_l > 0 )
     {
     k = -1;
     gpplli(&gmpost.lin_un,&k,x,y,a);
     ncrdxy = k+1;
     }
    break;
    
    case ARCTYP:
    DBread_arc(&gmpost.arc_un,arcseg,la);
    gpdrar(&gmpost.arc_un,arcseg,la,GEN);
    break;
    
    case CURTYP:
    DBread_curve(&gmpost.cur_un,&segptr,NULL,la);
    gpdrcu(&gmpost.cur_un,segptr,la,GEN);
    DBfree_segments(segptr);
    break;

    case SURTYP:
    DBread_surface(&gmpost.sur_un,la);
    if ( gmpost.sur_un.typ_su != FAC_SUR )
     {
     DBread_srep_curves(&gmpost.sur_un,sptarr);
     gpdrsu(&gmpost.sur_un,sptarr,la,GEN);
     DBfree_srep_curves(sptarr);
     }
    break;
    
    case CSYTYP:
    DBread_csys(&gmpost.csy_un,&pmat,la);
    gpdrcs(&gmpost.csy_un,&pmat,la,GEN);
    break;

    case TXTTYP:
    DBread_text(&gmpost.txt_un,str,la);
    gpdrtx(&gmpost.txt_un,str,la,GEN);
    break;
 
    default:
    goto loop;
    }
/*
***Sätt rätt penna och rita storheten.
*/
   if ( ncrdxy > 0 )
    {
    if ( gmpost.hed_un.pen != curpen )
     {
     curpen = gmpost.hed_un.pen;
     if ( screen ) gpspen(curpen);
     if ( gksfil ) metpen(&md,gksfp,curpen,metarec);
     }
    hidply();
    }
   }
/*
***ppekÄÅ innehåller alla hitåtvända och ej blankade plan. Dom
***kan dock fortfarande ligga på en släckt nivå och skall då
***inte visas.
*/
  a[0] = 0; a[1] = a[2] = a[3] = a[4] = VISIBLE;

  for ( i=0; i<np; ++i )
   {
#ifdef V3_X11
   if ( gptrty == X11 && wpintr() ) return(AVBRYT);
#endif
   if ( (*(ppek+i))->blank == FALSE )
    {
/*
***Sätt rätt penna. Flusha först så sist ritade vektor kommer ut
***i rätt färg. OBS gpspen() borde göra gpflsh() innan pennan ändras!!!!!!!!!
***Hur funkar detta för trådstorheter ovan ????? Kanske bug !!
***OBS åxå att rita-rutinen kan göra direkta anrop till (X-)Windows.
***Borde gå lite fortare.
*/
    if ( (*(ppek+i))->pen != curpen )
     {
     curpen = (*(ppek+i))->pen;
     if ( screen )
      {
      gpflsh();
      gpspen(curpen);
      }
     if ( gksfil ) metpen(&md,gksfp,curpen,metarec);
     }
/*
***Bygg polylinje.
*/
    ncrdxy = 0;

    x[ncrdxy]  = (*(ppek+i))->p1.x_gm; y[ncrdxy] = (*(ppek+i))->p1.y_gm;
    z[ncrdxy++] = (*(ppek+i))->p1.z_gm;

    x[ncrdxy]  = (*(ppek+i))->p2.x_gm; y[ncrdxy] = (*(ppek+i))->p2.y_gm;
    z[ncrdxy++] = (*(ppek+i))->p2.z_gm;

    if ( (*(ppek+i))->l2 > 0.0 )
     {
     x[ncrdxy]  = (*(ppek+i))->p3.x_gm; y[ncrdxy] = (*(ppek+i))->p3.y_gm;
     z[ncrdxy++] = (*(ppek+i))->p3.z_gm;
     }

    if ( (*(ppek+i))->l3 > 0.0 )
     {
     x[ncrdxy]  = (*(ppek+i))->p4.x_gm; y[ncrdxy] = (*(ppek+i))->p4.y_gm;
     z[ncrdxy++] = (*(ppek+i))->p4.z_gm;
     }

    x[ncrdxy]  = (*(ppek+i))->p1.x_gm; y[ncrdxy] = (*(ppek+i))->p1.y_gm;
    z[ncrdxy++] = (*(ppek+i))->p1.z_gm;
/*
***Rita skymt. Innan vi ritar planet sätter sätter vi en flagga.
***Om någon del av planet är synlig kommer flaggan vid återkomsten
***från hidply att vara sänkt.
*/    
    invbpl = TRUE;
    hidply();
/*
***Om planet är helt osynligt kan det inte heller skymma något annat
***plan (eller trådgeometri heller för den delen) eller ge upphov till
***några synliga ränder så då kan vi lika gärna betrakta det som släckt 
***i fortsättningen. Diverse prov visar dock att detta inte spar någon
***tid eftersom det praktiskt taget aldrig inträffar med Z-sortering
***och 2D-box-test.
*/
    if ( invbpl )
     {
     (*(ppek+i))->blank = TRUE;
     }
    }
   }
/*
 ***Ett litet test.
 */
  nbl = 0;
  for ( i=0; i<np; ++i )
   {
   if ( (*(ppek+i))->blank ) ++nbl;
   }
/*
***Skapa plan/plan-skärningar och rita skymt. Alla plan
***utom det sista testas mot övriga. Det sista blir ju
***ändå testat av alla andra.
*/
  for ( i=0; i<np-1; ++i )
   {
/*
***Om ppek->blank = FALSE är planet tänt (tänd nivå etc.). Bortvända
***och blankade (BLANK=1) plan är ju redan borsorterade. Det kan
***också ha konstaterats osynligt i loopen ovanför.
*/
   if ( (*(ppek+i))->blank == FALSE )
    {
/*
***Sätt rätt penna.
*/
    if ( (*(ppek+i))->pen != curpen )
     {
     curpen = (*(ppek+i))->pen;
     if ( screen )
      {
      gpflsh();
      gpspen(curpen);
      }
     if ( gksfil ) metpen(&md,gksfp,curpen,metarec);
     }
/*
***Beräkna alla skärningar mellan detta plans rand och andra plan.
***Under denna beräkning kommer nya ränder att testas med hidply()
***som ju tittar på ncrdxy och aÄÅ. För att slippa sätt dom till
***rätt värde för varenda rand gör vi det en gång för alla här.
*/
    a[0] = 0; a[1] = VISIBLE;
    ncrdxy = 2;
    pp_cut(i);
    }
   }
/*
***Slut.
*/
  gpflsh();
  if ( actvy.vydist == 0.0 ) gpgenz = FALSE;

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    static void pp_cut(
    int i)

/*   Testar vilka av alla plan som ett visst plans rand
 *   skär igenom. Beräknar och lagrar skärningarna.
 *   
 *   In: i = Plan att testa.
 *
 *   (C)microform ab 1996-01-25 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int  start,stop,ip;
  GPBPL *pl1,*pl2;

/*
***Planet i behöver bara testas mot planen i+1, i+2 osv.
***eftersom det redan testats mot tidigare plan i-1, i-2 etc.
*/
  start = i+1;
/*
***Sista planet att testa får tills vidare bli det sista vi
***har men Z-test kan minska denna siffra. För närvarande lagras
***bara planens Z-max, ej Z-min så en test här skulle ta lika
***lång tid som att beräkna Z-min redan från början. Det gör vi
***nån annan gång.
*/
  stop = np;
 /*
 ***Planet i skall nu testas mot planen start till stop.
 ***Planet stop testas ej eftersom detta ej finns.
 */
  start = 0; stop = np;

  for ( ip=start; ip<stop; ++ip )
   {
   pl1 = ppek[i];
   pl2 = ppek[ip];
/*
***Plan som är blankade kan inte ge upphov till några
***nya ränder. Båda måste ju vara synliga.
*/
   if ( pl2->blank ) ;
/*
***Gör 2D-box test.
*/
   else if ( pl1->xmax <= pl2->xmin ) ; 
   else if ( pl1->xmin >= pl2->xmax ) ;
   else if ( pl1->ymax <= pl2->ymin ) ;
   else if ( pl1->ymin >= pl2->ymax ) ;
/*
***Risk för skärning finns, testa ränderna var för sig.
***Globala variabeln nsk håller antalet skärningar.
*/
   else
    {
    nsk = 0;

   *px1 = pl1->p1.x_gm; *py1 = pl1->p1.y_gm; *pz1 = pl1->p1.z_gm;
   *px2 = pl1->p2.x_gm; *py2 = pl1->p2.y_gm; *pz2 = pl1->p2.z_gm;
    edge = EDGE1;
    pp_clip(pl2);

    if ( pl1->l2 > 0.0 )
     {
    *px1 = *px2; *py1 = *py2; *pz1 = *pz2;
    *px2 = pl1->p3.x_gm; *py2 = pl1->p3.y_gm; *pz2 = pl1->p3.z_gm;
     edge = EDGE2;
     pp_clip(pl2);
     }

    if ( pl1->l3 > 0.0 )
     {
    *px1 = *px2; *py1 = *py2; *pz1 = *pz2;
    *px2 = pl1->p4.x_gm; *py2 = pl1->p4.y_gm; *pz2 = pl1->p4.z_gm;
     edge = EDGE3;
     pp_clip(pl2);
     }

   *px1 = *px2; *py1 = *py2; *pz1 = *pz2;
   *px2 = pl1->p1.x_gm; *py2 = pl1->p1.y_gm; *pz2 = pl1->p1.z_gm;
    edge = EDGE4;
    pp_clip(pl2);
/*
***Om någon eller några (1 eller 2) av pl1:s ränder skär
***pl2 skapar vi en ny rand.
*/
    if ( nsk > 0 ) add_bnd(pl1,pl2);
    }
   }
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    static void pp_clip(
    GPBPL *pl2)

/*   Testar ett plans ränder mot ett annat plan och
 *   beräknar ev. skärningar. Denna rutin är en variant
 *   av rutinen clip() som används för trådgeometri.
 *
 *   In: pl1 = Pekare till planet vars ränder skall testas.
 *     pl2 = Pekare till plan att testa emot.
 *
 *   (C)microform ab 1996-01-25 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
#define HITTOL -0.0015  /* Tolerens för HITOM/BAKOM */
#define BAKTOL 0.0015  /* Tolerens för HITOM/BAKOM */
#define INTOL -0.0015  /* Tolerens för INUTI */
#define UTTOL  0.0015  /* Tolerens för UTANFR */

 int  sida1,sida2,state;
 DBVector ps;

/*
***3D-klassificering! Se rutinen cut().
*/
 if ( (*px1 - pl2->p1.x_gm)*pl2->nv.x_gm +
    (*py1 - pl2->p1.y_gm)*pl2->nv.y_gm +
    (*pz1 - pl2->p1.z_gm)*pl2->nv.z_gm < HITTOL ) sida1 = BAKOM;
 else sida1 = HITOM;

 if ( (*px2 - pl2->p1.x_gm)*pl2->nv.x_gm +
    (*py2 - pl2->p1.y_gm)*pl2->nv.y_gm +
    (*pz2 - pl2->p1.z_gm)*pl2->nv.z_gm < HITTOL ) sida2 = BAKOM;
 else sida2 = HITOM;
/*
***Om båda ändpunkterna är hitom kan inte vektorn skära planet.
*/
 if ( sida1 == HITOM && sida2 == HITOM ) return;
/*
***Om istället båda ligger bakom kan vektorn inte heller skära
***genom planet.
*/
 else if ( sida1 == BAKOM && sida2 == BAKOM ) return;
/*
***Det verkar som om vektorns ändpunkter ligger på var
***sin sida om planet. För att vara riktigt säkra testar
***vi HITOM-punkten igen men mot ett plan som ligger strax
***hitom det verkliga planet. Om punkten då hamnar bakom
***har vi kontakt och hela vektorn kan anses ligga bakom.
*/
 else
  {
  if ( sida1 == HITOM )
   {
   if ( (*px1 - pl2->p1.x_gm)*pl2->nv.x_gm +
      (*py1 - pl2->p1.y_gm)*pl2->nv.y_gm +
      (*pz1 - pl2->p1.z_gm)*pl2->nv.z_gm < BAKTOL ) return;
   }
  else
   {
   if ( (*px2 - pl2->p1.x_gm)*pl2->nv.x_gm +
      (*py2 - pl2->p1.y_gm)*pl2->nv.y_gm +
      (*pz2 - pl2->p1.z_gm)*pl2->nv.z_gm < BAKTOL ) return;
   }
/*
***Vektorns ändpunkter ligger klart på var sin sida om planet.
***Alltså finns det en punkt på vektorn som skär igenom
***planets oändliga plan, beräkna denna.
*/
  gpsvp3(pl2,&ps);
/*
***Om 2D-klassning av skärningspunkten visar att denna ligger
***inuti planet har vi sann skärning. Lagra skärningen och räkna
***upp nsk.
*/
  inutol = INTOL;
  state = gpcl2d(&ps.x_gm,&ps.y_gm,pl2);
  if ( state == INUTI )
   {
   if ( nsk < 2 )
    {
    edsk[nsk] = edge;
    plsk[nsk] = pl2;
    V3MOME(&ps,&psk[nsk],sizeof(DBVector));
   ++nsk;
    }
   }
/*
***Vektorn skär inte igenom planet.
*/
  else return;
  }
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    static void add_bnd(
    GPBPL *pl1,
    GPBPL *pl2)

/*   Genererar plan/plan-skärningar.
 *
 *   In: pl1,pl2 = Pekare till planen.
 *
 *   FV: Void.
 *
 *   (C)microform ab 20/2/89 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int  ed;
  double dx,dy,xt,yt,tt;
  DBVector ps1,ps;
  DBVector *pa,*pb;


/*
***Om det är två skärningar i planet är det enkelt, förbind
***skärningarna.
*/
  if ( nsk == 2 )
   { 
   x[0] = psk[0].x_gm; y[0] = psk[0].y_gm; z[0] = psk[0].z_gm;
   x[1] = psk[1].x_gm; y[1] = psk[1].y_gm; z[1] = psk[1].z_gm;
   hidply();
   }
/*
***En ensam skärning. Då blir det värre.
*/
  else
   {
/*
***Beräkna en skärning till, ps.
*/
   gpsvp4(pl1,pl2,&ps);
/*
***Använd ps till att skapa en oändligt lång linje ps1-ps
***riktad längs skärningen mellan planen och in mot rit-planet.
*/
   ed = edsk[0];

   if   ( ed == EDGE1 )
    { pa = &pl1->p1; pb = &pl1->p2; }
   else if ( ed == EDGE2 )
    { pa = &pl1->p2; pb = &pl1->p3; }
   else if ( ed == EDGE3 )
    { pa = &pl1->p3; pb = &pl1->p4; }
   else
    { pa = &pl1->p4; pb = &pl1->p1; }

   dx = pb->y_gm - pa->y_gm; dy = pa->x_gm - pb->x_gm;
   xt = ps.x_gm - pa->x_gm; yt = ps.y_gm - pa->y_gm;
   tt = (dx*xt + dy*yt)/SQRT(dx*dx + dy*dy);

   V3MOME(&psk[0],&ps1,sizeof(DBVector));
   ps.x_gm -= ps1.x_gm; ps.y_gm -= ps1.y_gm; ps.z_gm -= ps1.z_gm;
   GEnormalise_vector3D(&ps,&ps);

   if ( tt < 0.0 )
    {
    ps.x_gm = ps1.x_gm + 1e8*ps.x_gm;
    ps.y_gm = ps1.y_gm + 1e8*ps.y_gm;
    ps.z_gm = ps1.z_gm + 1e8*ps.z_gm;
    }
   else
    {
    ps.x_gm = ps1.x_gm - 1e8*ps.x_gm;
    ps.y_gm = ps1.y_gm - 1e8*ps.y_gm;
    ps.z_gm = ps1.z_gm - 1e8*ps.z_gm;
    }
/*
***Klipp skärningslinjen mot testplanet.
*/
   *px1 = ps1.x_gm; *py1 = ps1.y_gm; *pz1 = ps1.z_gm;
   *px2 = ps.x_gm; *py2 = ps.y_gm; *pz2 = ps.z_gm;
   x[0] = *px1; y[0] = *py1; z[0] = *pz1;
   gpsvp2(pl2,1);
   x[1] = *px1; y[1] = *py1; z[1] = *pz1;
   hidply();
   }
/*
***Slut.
*/
  return;
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    void hidply()

/*   Ritar polyline skymt.
 *
 *   (C)microform ab 6/2/89 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  register int ip,iv,st;
  int nt,nv,state;

/*
***Testa alla polylinjens Z-koordinater mot alla plans
***Z-max och avgör hur många plan - nt, som polylinjen
***måste klippas mot.
*/
  nt = 0;
  for ( iv=0; iv<ncrdxy; ++iv )
   {
   ip = 0;
   while ( ip<np && z[iv] < (*(ppek+ip))->zmax ) ++ip;
   if ( ip > nt ) nt = ip;
   }
/*
***Testa polylinjens vektorer mot de nt första
***planen. Börja med 2D-boxar.
*/
  nv = ncrdxy - 1;
  for ( iv=0; iv<nv; ++iv )
   {
   if ( (a[iv+1] & VISIBLE) == VISIBLE && clipsc(iv) )
    {
    *px1 = x[iv]; *px2 = x[iv+1];
    *py1 = y[iv]; *py2 = y[iv+1];
    *pz1 = z[iv]; *pz2 = z[iv+1];
    state = SYNLIG; nsplit = 0; st = 0;
start:
    for ( ip=st; ip<nt; ++ip )
     {
     if ( *px1 <= (*(ppek+ip))->xmin &&
           *px2 <= (*(ppek+ip))->xmin ) ;
     else if ( *px1 >= (*(ppek+ip))->xmax &&
           *px2 >= (*(ppek+ip))->xmax ) ;
     else if ( *py1 <= (*(ppek+ip))->ymin &&
           *py2 <= (*(ppek+ip))->ymin ) ;
     else if ( *py1 >= (*(ppek+ip))->ymax &&
           *py2 >= (*(ppek+ip))->ymax ) ;
/*
***En vektor i polylinjen skyms av en 2D-box. Gör fullständig
***klipp-test.
*/
     else
      {
      state = clip(ip); 
      switch ( state )
       {
       case OSYNLIG:
       goto nxtvec;

       case SPLIT2:
       spp[nsplit] = ip+1;
       ++nsplit;
       state = SYNLIG;
       break;

       case SPLIT3:
       spp[nsplit] = ip;
       ++nsplit;
       state = SYNLIG;
       break;
       }
      }
     }
/*
***Vektorn har testats mot alla plan, skall det ritas något ?
*/
   if ( state == SYNLIG ) rita();
/*
***Finns det split-delar att testa.
*/
nxtvec:
    if ( nsplit > 0 )
     {
     --nsplit;
     *px1 = *(spx+2*nsplit); *px2 = *(spx+2*nsplit+1);
     *py1 = *(spy+2*nsplit); *py2 = *(spy+2*nsplit+1);
     *pz1 = *(spz+2*nsplit); *pz2 = *(spz+2*nsplit+1);
     st = spp[nsplit];
     state = SYNLIG;
     goto start;
     }
    }
   }
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    static int clip(
    int ip)

/*   Klipper vektor mot plan.
 *
 *   In: ip = Offset till planets adress i ppek.
 *
 *   (C)microform ab 6/2/89 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
#define HITTOL -0.0015  /* Tolerens för HITOM/BAKOM */
#define BAKTOL 0.0015  /* Tolerens för HITOM/BAKOM */
#define INTOL -0.0015  /* Tolerens för INUTI */
#define UTTOL  0.0015  /* Tolerens för UTANFR */

 int  sida1,sida2,end1,end2,ends;
 DBVector ps;
 GPBPL *pl;

/*
***Planets adress.
*/
  pl = *(ppek+ip);
/*
***3D-klassificering! På vilken sida om planet ligger
***vektorns ändpunkter. Med HITTOL testar vi egentligen
***mot ett plan som ligger strax bakom det verkliga planet,
***detta för att säkert klassa positioner i planets yta som
***HITOM.
*/
 if ( (*px1 - pl->p1.x_gm)*pl->nv.x_gm +
    (*py1 - pl->p1.y_gm)*pl->nv.y_gm +
    (*pz1 - pl->p1.z_gm)*pl->nv.z_gm < HITTOL ) sida1 = BAKOM;
 else sida1 = HITOM;

 if ( (*px2 - pl->p1.x_gm)*pl->nv.x_gm +
    (*py2 - pl->p1.y_gm)*pl->nv.y_gm +
    (*pz2 - pl->p1.z_gm)*pl->nv.z_gm < HITTOL ) sida2 = BAKOM;
 else sida2 = HITOM;
/*
***Om båda ändpunkterna är hitom kan planet inte skymma vektorn.
*/
start:
 if ( sida1 == HITOM && sida2 == HITOM ) return(SYNLIG);
/*
***Om istället båda ligger bakom kan inte vektorn skära igenom
***planet och problemet kan lösas i 2 dimensioner. Börja med
***att 2D-klassa vektorns ändpunkter mot ett plan som är aningen
***större än det verkliga. För att en punkt skall anses ligga
***utanför måste den alltså ligga säkert utanför, inte på randen tex.
*/
 else if ( sida1 == BAKOM && sida2 == BAKOM )
  {
  inutol = UTTOL;
  end1 = gpcl2d(px1,py1,pl);
  end2 = gpcl2d(px2,py2,pl);
/*
***Om båda ändarna ligger bakom och dom dessutom ligger approx.
***inuti planets 2D-projektion kan inte vektorn vara synlig.
*/
  if ( end1 == INUTI && end2 == INUTI ) return(OSYNLIG);
/*
***Om båda ändarna ligger utanför är vektorn antingen synlig
***eller också är det frågan om ett split.
*/
  else if ( end1 == UTANFR && end2 == UTANFR )
   return(gpspl2(pl));
/*
***Om bara ena änden ligger inuti, klassa den igen mot ett mindre plan
***för att säkert konstatera att den ligger inuti. Om så är fallet
***ligger ena punkten säkert utanför och andra punkten säkert inuti
***planet och klippning borde gå bra.
*/
  else
   {
   inutol = INTOL;
   if ( end1 == INUTI )
    {
    end1 = gpcl2d(px1,py1,pl);
    if ( end1 == INUTI ) gpsvp2(pl,1);
    else gpspl1(pl,1);
    }
   else
    {
    end2 = gpcl2d(px2,py2,pl);
    if ( end2 == INUTI ) gpsvp2(pl,2);
    else gpspl1(pl,2);
    }
   return(SYNLIG);
   }
  } 
/*
***Det verkar som om vektorns ändpunkter ligger på var
***sin sida om planet. För att vara riktigt säkra testar
***vi HITOM-punkten igen men mot ett plan som ligger strax
***hitom det verkliga planet. Om punkten då hamnar bakom
***har vi kontakt och hela vektorn kan anses ligga bakom.
*/
 else
  {
  if ( sida1 == HITOM )
   {
   if ( (*px1 - pl->p1.x_gm)*pl->nv.x_gm +
      (*py1 - pl->p1.y_gm)*pl->nv.y_gm +
      (*pz1 - pl->p1.z_gm)*pl->nv.z_gm < BAKTOL )
    { sida1 = BAKOM; goto start; }
   }
  else
   {
   if ( (*px2 - pl->p1.x_gm)*pl->nv.x_gm +
      (*py2 - pl->p1.y_gm)*pl->nv.y_gm +
      (*pz2 - pl->p1.z_gm)*pl->nv.z_gm < BAKTOL )
    { sida2 = BAKOM; goto start; }
   }
/*
***Vektorns ändpunkter ligger klart på var sin sida om planet.
***Alltså finns det en punkt på vektorn som skär igenom
***planets oändliga plan, beräkna denna.
*/
  gpsvp3(pl,&ps);
/*
***Om 2D-klassning av skärningspunkten visar att denna ligger
***inuti planet delar vi vektorn i två delar, en som ligger helt
***framför och en som ligger helt bakom planet. Delen som ligger
***framför är helt synlig och delen som ligger bakom får behandlas
***igen. Lagra den som en split-del.
*/
  inutol = INTOL;
  ends = gpcl2d(&ps.x_gm,&ps.y_gm,pl);
  if ( ends == INUTI )
   {
   gpspl3(&ps,sida1);
   return(SPLIT3);
   }
/*
***Vektorn skär inte igenom planet. Om HITOM-änden ligger inuti
***planet är hela vektorn synlig.
*/
  else
   {
   if ( sida1 == HITOM ) end1 = gpcl2d(px1,py1,pl);
   else end1 = gpcl2d(px2,py2,pl);
   if ( end1 == INUTI ) return(SYNLIG);
/*
***Om HITOM-änden ligger utanför planet kan en del av vektorn
***skymmas av planet. Enda lösningen då är att göra spli, rita
***den del som ligger framför och testa bakom-delen igen.
*/
   else
    {
    gpspl3(&ps,sida1);
    return(SPLIT3);
    }
   }
  }
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    static void rita()

/*   Ritar aktiv vektor.
 *
 *   (C)microform ab 26/2/89 J. Kjellander
 *
 *   1996-01-25 invbpl, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char metarec[MAXMETA];
  char av[2];

/*
***Sätt flaggan för osynligt b-plan till false.
*/
  invbpl = FALSE;
/*
***Rita på skärmen.
*/
  if ( screen )
   {
   gpmvsc((short)(k1x + *px1*k2x),(short)(k1y + *py1*k2y));
   gpdwsc((short)(k1x + *px2*k2x),(short)(k1y + *py2*k2y));
   }
/*
***Och till fil.
*/
  if ( gksfil )
   {
   av[0] = 0; av[1] = VISIBLE;
   metply(&md,gksfp,(short)1,&clipv[0],&clipv[2],av,&actvy,metarec);
   }
/*
***Slut.
*/
  return;
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    static bool clipsc(
    int  iv)

/*   Klipper vektorn i x,y,z mot skärmens kanter.
 *
 *   In: iv = Index till vektorns startpos i X,Y,Z.
 *
 *   (C)microform ab 6/4/89 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  double v[4],t1,t2,z1,z2;

  v[0] = x[iv]; v[1] = y[iv];
  v[2] = x[iv+1]; v[3] = y[iv+1];

  switch ( klptst(v,actvy.vywin,&t1,&t2) )
   {
   case -1:
   return(FALSE);

   case 0:
   return(TRUE);

   case 1:
   x[iv] = v[0]; y[iv] = v[1];
   z[iv] += t1*(z[iv+1] - z[iv]);
   return(TRUE);

   case 2:
   x[iv+1] = v[2]; y[iv+1] = v[3];
   z[iv+1] -= t2*(z[iv+1] - z[iv]);
   return(TRUE);

   case 3:
   x[iv] = v[0]; y[iv] = v[1];
   x[iv+1] = v[2]; y[iv+1] = v[3];
   z1 = z[iv] + t1*(z[iv+1] - z[iv]);
   z2 = z[iv] + (1.0-t2)*(z[iv+1] - z[iv]);
   z[iv] = z1;
   z[iv+1] = z2;
   return(TRUE);

   default:
   return(FALSE);
   }
 }

/********************************************************/

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index