Logo Search packages:      
Sourcecode: varkon version File versions  Download package

ig22.c

/*!******************************************************************/
/* File: ig22.c                          */
/* ============                          */
/*                                 */
/* This file includes:                       */
/*                                 */
/* igload();   Loads new job                   */
/* iginjb();   Creates new jobdata                */
/* igldjb();   Loads jobdata                   */
/* igsvjb();   Saves jobdata                   */
/* iginmo();   Creates new module                */
/* igldmo();   Loads module                   */
/* igsvmo();   Saves module                   */
/* igingm();   Creates new result                */
/* igldgm();   Loads result                   */
/* igsvgm();   Saves result                   */
/* igsjpg();   Saves all                     */
/* igsaln();   Saves all with new name              */
/* igspmn();   Saves module with new name            */
/* igsgmn();   Saves result with new name            */
/* igsjbn();   Saves jobdata with new name            */
/* igcatt();   Change module attribute              */
/* igcmpc();   Change module protection code           */
/* v3exit();   Exits                       */
/* igexsn();   Exit without saving                */
/* igexsa();   Exit with saving                 */
/* igexsd();   Exit with saving and decompiling         */
/* ignjsd();   Save, decompile and new job            */
/* ignjsa();   Save and new job                 */
/* igsjsa();   Save and continue                 */
/* ignjsn();   New job without saving              */
/* igselj();   Select job from list               */
/* igchjn();   Change name of current job            */
/* iggrst();   Returns resource value              */
/*                                 */
/* This file is part of the VARKON IG Library.           */
/* URL: http://www.varkon.com                   */
/*                                 */
/* This library is free software; you can redistribute it and/or  */
/* modify it under the terms of the GNU Library General Public   */
/* License as published by the Free Software Foundation; either  */
/* version 2 of the License, or (at your option) any later     */
/* version.                            */
/*                                 */
/* This library is distributed in the hope that it will be     */
/* useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied   */
/* warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR     */
/* PURPOSE. See the GNU Library General Public License for more  */
/* details.                            */
/*                                 */
/* You should have received a copy of the GNU Library General   */
/* Public License along with this library; if not, write to the  */
/* Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge,    */
/* MA 02139, USA.                         */
/*                                 */
/* (C)Microform AB 1984-1999, Johan Kjellander, johan@microform.se */
/*                                 */
/********************************************************************/

#include "../../DB/include/DB.h"
#include "../../DB/include/DBintern.h"
#include "../../GE/include/GE.h"
#include "../include/IG.h"
#include "../include/debug.h"
#include "../../WP/include/WP.h"
#include "../../GP/include/GP.h"
#include "../../EX/include/EX.h"
#include <string.h>

char  tmprit[V3PTHLEN+1];

/* Namn på temporär .RIT-fil under körning. */

extern pm_ptr  actmod,pmstkp;
extern bool   tmpref,rstron,igxflg,igbflg,jnflag;
extern char   pidnam[],jobnam[],jobdir[],actcnm[];
extern short  modtyp,modatt,v3mode,menlev,stalev,actfun,
        rmarg,bmarg,igtrty,gptrty,posmod,igmatt,igmtyp;
extern gmflt  rstrox,rstroy,rstrdx,rstrdy;
extern DBptr  msysla,lsysla;
extern DBseqnum snrmax;
extern V3MDAT  sydata;
extern V3MSIZ  sysize;
extern VY    vytab[],actvy;
extern tbool  nivtb1[];
extern NIVNAM  nivtb2[];
extern DBTmat *lsyspk,*msyspk;
extern DBTmat  lklsys,lklsyi,modsys;
extern V2NAPA  defnap;


extern char *mktemp();

/*
***Internal routines.
*/
static short iginjb();
static short igldjb();
static short igsvjb();
static short iginmo();
static short getmta(short *typ, short *att);
static short igsvmo();
static short igingm();
static short igldgm();
static short igsvgm();
static short init_macro();
static short newjob_macro();
static short exit_macro();

/*!******************************************************/

    short igload()

/*   Laddar ett jobb.
 *
 *   FV: Inget.
 *
 *   (C)microform ab 5/11/85 J. Kjellander
 *
 *   12/10/88 iginmo först om ftabnr=4, J. Kjellander
 *   21/10/88 CGI, J. Kjellander
 *   28/2/92 omflag, J. Kjellander
 *   28/1/95 Multifönster, J. Kjellander
 *   1997-03-11 igupcs(), J.Kjellander
 *   1998-03-12 init/newjob_macro, J.Kjellander
 *   1999-04-23 Cray, J.Kjellander
 *   1999-06-05 igbflg, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status;
  bool  newjob;

/*
***När denna rutin anropas är menyerna laddade men
***ingen output har ännu gjorts till skärmen. Initiera GP
***nu så att ev. felmeddelanden etc. från laddning av job,
***modul och resultat kan skrivas ut även på system där
***alfa-output går genom grafiken. GP initierat behövs
***också innan jobfiler laddas så att skärm-proportioner
***kan sättas upp riktigt i aktiv vy.
*/
  if ( gpinit(iggtts(350)) < 0 ) goto errend;
/*
***Om ritmodulen aktiv, initiera PM först och ladda sedan
***jobbfilen. PM-initiering medför ju återställning av
***alla attribut. Om detta görs efter laddning av job-filen
***skrivs attribut lagrade i jobbfilen över av iginmo().
*/
  if ( v3mode == RIT_MOD )
   {
   if ( iginmo() < 0 ) goto errend;
   pmgstp(&pmstkp);
/*
***Ladda jobbfil.
*/
   if ( (status=igldjb()) == -1 ) iginjb();
   else if ( status < 0 ) goto errend;
/*
***Ladda ritfil.
*/
   if ( (status=igldgm()) == -1 )
    {
    if ( igingm() < 0 ) goto errend;
    newjob = TRUE;
    }
   else if ( status < 0 ) goto errend;
   else newjob = FALSE;
   }
/*
***Om basmodulen aktiv, gör tvärtom.
*/
  else
   {
   if ( (status=igldjb()) == -1 ) iginjb();
   else if ( status < 0 ) goto errend;

   if ( (status=igldmo()) == -1 )
    {
    status = iginmo();
    if   ( status == REJECT ) return(REJECT);
    else if ( status == GOMAIN ) return(GOMAIN);
    else if ( status < 0 ) goto errend;
    newjob = TRUE;
    }
   else
    {
    if (status < 0 ) goto errend;
    newjob = FALSE;
    }

   if ( v3mode & BAS_MOD )
    {
    if ( modtyp == 2 ) v3mode = BAS2_MOD;
    else v3mode = BAS3_MOD;
    }
/*
***Ladda ev. resultatfil. Om resultatfil saknas men modulfil
***fanns kanske vi ska börja med att köra modulen.
*/
   if ( (status=igldgm()) == -1 )
    {
    if ( igingm() < 0 ) goto errend;
    if ( !newjob )
     {
     if ( igxflg || igialt(118,67,68,TRUE) )
      {
      igramo();
      if ( igbflg ) return(igexsn());
      }
     }
    }
   else if ( status == 0 && igbflg )
    {
    igramo();
    return(igexsn());
    }
   else if ( status < 0 ) goto errend;
   }
/*
***Nu är det dags att köra ev. init_macro.
*/
  if ( init_macro() < 0 )
   {
   errmes();
   goto errend;
   }
/*
***Om det är ett helt nytt jobb ska vi kanske köra ett
***newjob_macro.
*/
  if ( newjob )
   {
   if ( iggrst("newjob_macro",NULL) )
    {
    if ( newjob_macro() < 0 )
     {
     errmes();
     goto errend;
     }
    goto end;
    }
   }
/*
***Rita om skärmen.
*/
#ifdef V3_X11
  wpwait(GWIN_ALL,TRUE);
  EXdral(GWIN_ALL);
  if ( rstron ) gpdrrs(rstrox,rstroy,rstrdx,rstrdy);
  igupcs(lsysla,V3_CS_ACTIVE);
  wpwait(GWIN_ALL,FALSE);
  igrsma();
#endif

#ifdef WIN32
  msrepa(GWIN_ALL);
  if ( rstron ) gpdrrs(rstrox,rstroy,rstrdx,rstrdy);
  igupcs(lsysla,V3_CS_ACTIVE);
  igrsma();
#endif
/*
***Kör vi WIN32 måste vi ansluta rätt huvudmeny innan
***vi slutar.
*/
end:

#ifdef WIN32
  mssmmu((int)iggmmu());
#endif
/*
***Ev. demo-utskrift.
*/
#ifdef V3_DEMO
  igdemo();
#endif

  return(0);
/*
***Felutgång.
*/
errend:
  gpexit();
  return(EREXIT);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

static short iginjb()

/*   Initierar (skapar) ett nytt jobb.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: Alltid = 0.
 *
 *   (C)microform ab 20/10/85 J. Kjellander
 *
 *   22/10/85 Släck ej def. nivåer, J. Kjellander
 *   30/9/86 Ny nivåhantering, J. Kjellander
 *   7/10/86 Time, J. Kjellander
 *   5/3/88  stalev, J. Kjellander
 *   15/11/88 posmod, J. Kjellander
 *   31/1/95 Multifönster, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status,i,y,m,d,h,min,s;
  VYVEC bpos;

/*
***Initiera "jobb skapat datum" i sydata.
*/
  EXtime(&y,&m,&d,&h,&min,&s);
  sydata.year_c = y;
  sydata.mon_c = m;
  sydata.day_c = d;
  sydata.hour_c = h;
  sydata.min_c = min;
/*
***Initiera vytab genom att sätta 1:a och sista tecknet i
***vynamnet till 'Ö0'. Sista tecknet finns alltid för 
***säkerhets skull.
*/
  for (i=0; i<GPMAXV; ++i) 
   {
   vytab[i].vynamn[0]= '\0';
   vytab[i].vynamn[GPVNLN]= '\0';
   }
/*
***Kör vi X11 är det nu dags att skapa grafiska fönster
***samt default vy och aktivera denna i samtliga fönster.
*/
#ifdef V3_X11
   if ( gptrty == X11 )
    if ( (status=wpcgws(TRUE)) < 0 ) return(status);
#endif
#ifdef WIN32
   if ( (status=(short)mscdgw(TRUE)) < 0 ) return(status);
#endif
/*
***Utan X11 är det bara att skapa och aktivera default vy.
*/
  if ( gptrty != X11 && gptrty != MSWIN )
   {
   bpos.x_vy = 0.0;
   bpos.y_vy = 0.0;
   bpos.z_vy = 1.0;
   EXcrvp("xy",&bpos);
   EXacvi("xy",0);
   }
/*
***Initiera diverse flaggor.
*/
  tmpref = FALSE;
  posmod = 0;
/*
***Initiera nivåer.
*/
  for ( i=0; i<NT1SIZ; ++i) nivtb1[i] = FALSE;
  for ( i=0; i<NT2SIZ; ++i) nivtb2[i].nam[0] = '\0';
/*
***Initiera koordinatsystem. Modulens system = BASIC och
***inget lokalt system aktivt.
*/
  msyspk = NULL;
  msysla = DBNULL;

  lsyspk = NULL;
  lsysla = DBNULL;

  EXmsini();           /* Stackpekaren */
  strcpy(actcnm,iggtts(223));  /* Globala */
/*
***Initiera raster.
*/
  rstrox = 0.0;
  rstroy = 0.0;
  rstrdx = 10.0;
  rstrdy = 10.0;
  rstron = FALSE;
/*
***Statusarea på.
*/
  stalev = 1;
/*
***Nytt jobb påbörjat.
*/
  igwtma(211);

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

static short igldjb()

/*   Laddar jobb från jobbfil om den finns.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV:  0 = Ok.
 *      -1 = Filen finns ej.
 *     < -1 = Status från EXldjb()
 *
 *   (C)microform ab 20/10/85 J. Kjellander
 *
 *   16/4/86 Bytt geo607 mot 612, J. Kjellander
 *   30/9/86 Ny nivåhantering, J. Kjellander
 *   7/11/86 V1.3, J. Kjellander
 *   26/12/86 hit och save, J. Kjellander
 *   15/11/88 EXldjb() och posmod, J. Kjellander
 *   30/1-95 Multifönster, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status;
  char  filnam[V3PTHLEN+1];

/*
***Bilda filnamn och prova att ladda.
*/
  strcpy(filnam,jobdir);
  strcat(filnam,jobnam);
  strcat(filnam,JOBEXT);
  status = EXldjb(filnam,(short)0);
/*
***Om status < 0 och felkod = EX1862 finns filen inte.
*/
  if ( status < 0 && erlerr() == 186 )
   {
   erinit();
   return(-1);
   }
/*
***Annars om status < 0, felmeddelande.
*/
  else if ( status < 0 ) return(status);
/*
***Kör vi X11 och inga fönster har skapats fanns det inga
***fönster i jobfilen. Då skapar vi default fönster enl.
***resursfil nu.
*/
#ifdef V3_X11
   if ( gptrty == X11 && wpngws() == 0 )
    if ( (status=wpcgws(FALSE)) < 0 ) return(status);
#endif
#ifdef WIN32
   if ( msngws() == 0 )
    {
    if ( (status=(short)mscdgw(FALSE)) < 0 ) return(status);
    }
#endif
/*
***Initiera koordinatsystem.
*/
  if ( msyspk != NULL ) msyspk = &modsys;

  if ( lsyspk != NULL )
   {
   lsyspk = &lklsys;
   GEtform_inv(&lklsys,&lklsyi);
   }

  EXmsini();
/*
***Aktivera aktiv vy.
*/
  if ( gptrty != X11 && gptrty != MSWIN ) EXacvi(actvy.vynamn,0);
/*
***Jobbfil inläst.
*/
  igwtma(212);

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

static short igsvjb()

/*   Lagrar ett jobb.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkoder: IG0133 => Kan ej lagra jobbfil.
 *
 *   (C)microform ab 20/10/85 J. Kjellander
 *
 *   30/9/86 Ny nivåhantering, J. Kjellander
 *   7/10/86 Time, J. Kjellander
 *   16/11/86 V1.3, J. Kjellander
 *   17/19/88 Anrop av gemansam exerutin R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char  filnam[V3PTHLEN+1];

/*
***Skapa filnamn och öppna filen.
*/
  strcpy(filnam,jobdir);
  strcat(filnam,jobnam);
  strcat(filnam,JOBEXT);
/*
***Skriv ut aktiva jobb-data till fil.
*/
  if ( EXsvjb(filnam) < 0 ) return(erpush("IG0133",filnam));
/*
***Jobbfil lagrad.
*/
  igwtma(218);
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

static short iginmo()

/*   Initierar (skapar) ny modul.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkoder: IG0143 => Kan ej skapa modul
 *
 *   (C)microform ab 20/10/85 J. Kjellander
 *
 *   29/10/85 Ny pmcmod, J. Kjellander
 *   7/10/86 Time, J. Kjellander
 *   2/3/92  igmtyp/igmatt, J. Kjellander
 *   1996-02-26 Krypterat serienummer, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  status,y,m,d,h,min,s;
  PMMODULE modhed;
  VYVEC  bpos;

/*
***Ta reda på den blivande modulens typ och attribut.
*/
  if ( (status=getmta(&modtyp,&modatt)) < 0 ) return(status);
/*
***Skapa default vy.
*/
  if ( modtyp == _3D && gptrty != X11 )
   {
   bpos.x_vy = -1.0; bpos.y_vy = 0.0; bpos.z_vy = 0.0;
   EXcrvp("zy",&bpos);
   bpos.x_vy = 0.0; bpos.y_vy = 1.0; bpos.z_vy = 0.0;
   EXcrvp("zx",&bpos);
   bpos.x_vy = 1.0; bpos.y_vy = 1.0; bpos.z_vy = 1.0;
   EXcrvp("iso",&bpos);
   }
/*
***Nollställ och initiera PM.
*/
  if ( pmclea() < 0 ) goto error;
  if ( incrts() < 0 ) goto error;
  inrdnp();
/*
***Initiera ett modulhuvud.
*/
  modhed.parlist = (pm_ptr)NULL;
  modhed.stlist = (pm_ptr)NULL;
  modhed.idmax = 0;
  modhed.ldsize = 0;
  modhed.system.sernr = sydata.sernr;
  modhed.system.vernr = sydata.vernr;
  modhed.system.revnr = sydata.revnr;
  modhed.system.level = sydata.level;

  EXtime(&y,&m,&d,&h,&min,&s);

  modhed.system.year_c = y;
  modhed.system.mon_c = m;
  modhed.system.day_c = d;
  modhed.system.hour_c = h;
  modhed.system.min_c = min;

  modhed.system.year_u = 0;
  modhed.system.mon_u = 0;
  modhed.system.day_u = 0;
  modhed.system.hour_u = 0;
  modhed.system.min_u = 0;

  strcpy(modhed.system.sysname,sydata.sysname);
  strcpy(modhed.system.release,sydata.release);
  strcpy(modhed.system.version,sydata.version);

  modhed.system.mpcode = 0;
  modhed.system.ser_crypt = sydata.ser_crypt;
/*
***Skapa modulen.
*/
  modhed.mtype = (char)modtyp;
  modhed.mattri = (char)modatt;
  if (pmcmod(jobnam,&modhed,&actmod) < 0 ) goto error;
/*
***Initiera största sekvensnummer.
*/
  snrmax = 0;
/*
***Initiera koordinatsystem. Modulens system = BASIC och inget
***loaklt aktivt.
*/
 if ( v3mode & BAS_MOD )
  {
  lsyspk = NULL;
  lsysla = DBNULL;

  msyspk = NULL;
  msysla = DBNULL;

  EXmsini();
  strcpy(actcnm,iggtts(223));
/*
***Modul skapad.
*/
  igwtma(308);
  }

  return(0);
/*
***Felutgång.
*/
error:
  return(erpush("IG0143",""));
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

 static short getmta(
    short *typ,
    short *att)

/*   Tar reda på vilken typ och vilket attribut
 *   en ny modul skall ha.
 *
 *   In: typ = Pekare till utdata.
 *     att = Pekare till utdata.
 *
 *   Ut: *typ = _2D eller _3D.
 *     *att = LOCAL, GLOBAL eller BASIC
 *
 *   FV: 0, REJECT eller GOMAIN.
 *
 *   (C)microform ab 8/11/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short alt;

/*
***I ritmodulen är alla "moduler" DRAWING och BASIC.
*/
 if ( v3mode == RIT_MOD )
  {
  *typ = _2D;
  *att = BASIC;
  }
/*
***I basmodulen kan en modul ha typen DRAWING (_2D) eller
***GEOMETRY (_3D).
*/
 else
  {
#ifdef WIN32
  if ( igmtyp == IGUNDEF || igmatt == IGUNDEF )
   return(msdl01(typ,att));
  else
   {
   *att = igmatt;
   *typ = igmtyp;
   return(0);
   }
#endif
  if ( igmtyp == IGUNDEF )
   {
   igexfu( 144, &alt);
   switch ( alt )
    {
    case 1:
    *typ = _3D;
    break;

    case 2:
    *typ = _2D;
    break;

    case REJECT:
    return(REJECT);

    case GOMAIN:
    return(GOMAIN);

    default:
    return(-1);
    }
   }
  else *typ = igmtyp;
/*
***Attribut kan vara LOCAL, GLOBAL eller BASIC..
*/
  if ( igmatt == IGUNDEF )
   {
   igexfu( 145, &alt);
   switch ( alt )
    {
    case 1:
    *att = LOCAL;
    break;
 
    case 2:
    *att = GLOBAL;
    break;

    case 3:
    *att = BASIC;
    break;

    case REJECT:
    return(REJECT);

    case GOMAIN:
    return(GOMAIN);

    default:
    return(-1);
    }
   }
  else *att = igmatt;
  }

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short igldmo()

/*   Laddar modul från fil.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV:   0 => Ok.
 *       -1 => Filen finns ej.
 *     IG0153 => Kan ej ladda modulen
 *
 *   (C)microform ab 20/10/85 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  PMMODULE modhed;

/*
***Laddning av modul.
*/
  if ( pmclea() < 0 ) goto error;
  if ( incrts() < 0 ) goto error;

  if ( pmload(jobnam, &actmod) < 0 )
   {
   if ( erlerr() == 201 )
    {
    erinit();
    return(-1);
    }
   else goto error;
   }
/*
***Läs modulhuvud och sätt modtyp och modattr därefter.
*/
  pmrmod(&modhed);
  modtyp = modhed.mtype;
  modatt = modhed.mattri;
/*
***Initiera största sekvensnummer.
*/
  snrmax = modhed.idmax;
/*
***Interpretera modulens parameterlista.
*/
  igevpl();
/*
***Modul inläst.
*/
  igwtma(213);

  return(0);
/*
***Felutgång.
*/
error:
  return(erpush("IG0153",jobnam));
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

static short igsvmo()

/*   Lagra PM.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkod: IG0173 = Systemfel vid lagring.
 *
 *   (C)microform ab 16/6/85 J. Kjellander
 *
 *   7/10/86 Time, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  y,m,d,h,min,s;
  PMMODULE modhed;

/*
***Uppdatera modulhuvudet.
*/
  pmrmod(&modhed);

  EXtime(&y,&m,&d,&h,&min,&s);
  modhed.system.year_u = y;
  modhed.system.mon_u = m;
  modhed.system.day_u = d;
  modhed.system.hour_u = h;
  modhed.system.min_u = min;

  pmumod(&modhed);
/*
***Lagra modulfil.
*/
  if ( pmsave(actmod) < 0 ) return(erpush("IG0173",jobnam));
/*
***Modulfil lagrad.
*/
  igwtma(216);

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

static short igingm()

/*   Skapar resultafil.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkoder: IG0183 => Kan ej skapa resultatfil
 *
 *   (C)microform ab 20/10/85 J. Kjellander
 *
 *   29/11/88  Temporärfil, J. Kjellander
 *   1999-02-09 Ny gminit(), J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char filnam[V3PTHLEN+1],templ[JNLGTH+10];

  strcpy(filnam,jobdir);

  if ( v3mode == RIT_MOD )
   {
   strcpy(templ,jobnam);
   strcat(templ,".XXXXXX");
   strcat(filnam,mktemp(templ));
   strcpy(tmprit,filnam);
   }
  else
   {
   strcat(filnam,jobnam);
   strcat(filnam,RESEXT);
   }

  if ( DBinit(filnam,sysize.gm,
        DB_LIBVERSION,DB_LIBREVISION,DB_LIBLEVEL) < 0 )
                   return(erpush("IG0183",filnam));
/*
***Resultatfil skapad.
*/
  igwtma(309);

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

static short igldgm()

/*   Laddar resultafil.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkoder: 0 => Ok.
 *        -1 => Kan ej ladda resultat.
 *
 *   (C)microform ab 20/10/85 J. Kjellander
 *
 *   14/11/85  Bug, J. Kjellander
 *   5/4/86   Ny felhantering, J. Kjellander
 *   29/11/88  Temporärfil, J. Kjellander
 *   1999-02-09 Ny felhantering, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char filnam[V3PTHLEN+1],templ[JNLGTH+10];
  short status;

/*
***Bilda filnamn utan extension.
*/
  strcpy(filnam,jobdir);
  strcat(filnam,jobnam);
/*
***Ritpaketet, kolla om filen finns. Finns den,
***kopieras den till en temporärfil och temporärfilen
***laddas. Finns den inte returneras -1.
*/
  if ( v3mode == RIT_MOD )
   {
   strcat(filnam,RITEXT);
   if ( v3ftst(filnam) )
    {
    strcpy(tmprit,jobdir);
    strcpy(templ,jobnam);
    strcat(templ,".XXXXXX");
    strcat(tmprit,mktemp(templ));
    v3fcpy(filnam,tmprit);
    status = DBload(tmprit,sysize.gm,
          DB_LIBVERSION,DB_LIBREVISION,DB_LIBLEVEL);
    if ( status < 0 )
     {
     errmes();    /* Allvarligare fel */
     return(status);
     }
    else
     {
     igwtma(140);  /* Laddning gick bra */
     return(0);
     }
    }
   else return(-1);  /* Filen finns ej */
   }
/*
***Basmodulen ! Prova att ladda gammal resultatfil.
***Status = 0 => Filen har laddats.
***Status = -1 => Filen finns ej.
***Status < -1 => Allvarligare fel, tex. filen tom.
*/
  else
   {
   strcat(filnam,RESEXT);
   status = DBload(filnam,sysize.gm,
           DB_LIBVERSION,DB_LIBREVISION,DB_LIBLEVEL);

   if ( status == 0 )
    {
    igwtma(214);            /* Filen laddad */
    return(0);
    }
   else if ( status == -1 ) return(-1); /* Filen finns ej */
   else
    {
    errmes();              /* Allvarligare fel */
    return(-1);
    }
   }
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

static short igsvgm()

/*   Lagra resultatfil.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkoder: IG0193 => Kan ej lagra resultatfilen
 *
 *   (C)microform ab 16/6/85 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char filnam[V3PTHLEN+1];

/*
***Lagra resultatfil.
*/
  if ( DBexit() < 0 ) return(erpush("IG0193",jobnam));

/*
***Resultatfil lagrad.
*/
  if ( v3mode & BAS_MOD ) igwtma(217);
/*
***Om ritpaketet, kopiera den temporära arbetsfilen
***till en .RIT-fil.
*/
  else
   {
   strcpy(filnam,jobdir);
   strcat(filnam,jobnam);
   strcat(filnam,RITEXT);
   v3fcpy(tmprit,filnam);
   v3fdel(tmprit);
   igwtma(141);
   }

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short igsjpg()

/*   Lagra jobb, PM och GM.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: Inget.
 *
 *   (C)microform ab 20/10/85 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {

/*
***Lagra jobbet.
*/
  if ( igsvjb() < 0 ) errmes();
/*
***Lagra modul.
*/
  if ( v3mode & BAS_MOD && igsvmo() < 0 ) errmes();
/*
***Lagra resultat.
*/
  if ( igsvgm() < 0 ) errmes();

  return(0);

 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short igsaln()

/*   Lagrar allt med nytt namn.
 *
 *   FV: 0   = OK
 *     REJECT = Avsluta
 *     GOMAIN = Huvudmenyn
 *
 *   Felkod: IG0342 = Otillåtet jobnamn
 *       IG0422 = Nytt namn = aktuellt namn
 *
 *   (C)microform ab 1998-09-16 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  status;
  char   resfil[V3PTHLEN+1];
  char   newfil[V3PTHLEN+1];
  char   tmpnam[JNLGTH+1];
  char   path[V3PTHLEN+1];
  bool   flag;
  PMMODULE modhed;

  static char newnam[JNLGTH+1] = "";

/*
***Läs in nytt jobbnamn.
*/
  igptma(210,IG_INP);   
  status = igssip(iggtts(267),newnam,newnam,JNLGTH);
  igrsma();
  if ( status < 0 ) return(status);
/*
***Kolla att namnet är ok.
*/
  if ( igckjn(newnam) < 0 )
   {
   erpush("IG0342",newnam);
   errmes();
   goto exit;
   }
/*
***Kolla att det nya namnet inte är lika med aktuellt jobbnamn.
*/
  if ( strcmp(newnam,jobnam) == 0 )
   {
   erpush("IG0422",newnam);
   errmes();
   goto exit;
   }
/*
***Kolla om det redan finns ett jobb med det angivna namnet.
*/
  flag = FALSE;

  strcpy(path,jobdir);
  strcat(path,newnam);
  strcat(path,JOBEXT);
  if ( v3ftst(path) ) flag = TRUE;

  if ( v3mode == !RIT_MOD )
   {
   strcpy(path,jobdir);
   strcat(path,newnam);
   strcat(path,MODEXT);
   if ( v3ftst(path) ) flag = TRUE;

   strcpy(path,jobdir);
   strcat(path,newnam);
   strcat(path,RESEXT);
   if ( v3ftst(path) ) flag = TRUE;
   }
  else
   {
   strcpy(path,jobdir);
   strcat(path,newnam);
   strcat(path,RITEXT);
   if ( v3ftst(path) ) flag = TRUE;
   }

  if ( flag && !igialt(1626,67,68,TRUE) ) goto exit;
/*
***Lagra jobfil.
*/
  strcpy(tmpnam,jobnam);
  strcpy(jobnam,newnam);
  if ( igsvjb() < 0 ) errmes();
  strcpy(jobnam,tmpnam);
/*
***Lagra ev. modul. Ändra namnet i modulhuvudet tillfälligt
***och skriv ut.
*/
  if ( v3mode != RIT_MOD )
   {
   pmrmod(&modhed);
   strcpy(modhed.mname,newnam);
   pmumod(&modhed);

   if ( igsvmo() < 0 ) errmes();

   pmrmod(&modhed);
   strcpy(modhed.mname,jobnam);
   pmumod(&modhed);
   }
/*
***Lagra GM.
*/
  if ( DBexit() < 0 ) return(erpush("IG0193",jobnam));
/*
***Kopiera den lagrade pagefilen till en fil med det nya namnet.
*/
  if ( v3mode == RIT_MOD ) strcpy(resfil,tmprit);
  else
   {
   strcpy(resfil,jobdir);
   strcat(resfil,jobnam);
   strcat(resfil,RESEXT);
   } 
 
  strcpy(newfil,jobdir);
  strcat(newfil,newnam);
  if ( v3mode == RIT_MOD ) strcat(newfil,RITEXT);
  else strcat(newfil,RESEXT);
/*
***Kopiera filen.
*/
  if ( (status=v3fcpy(resfil,newfil)) < 0 )
   return(status);
  else
   {
   if ( v3mode == RIT_MOD ) igwtma(141);
   else igwtma(217);
   }
/*
***Öppna GM igen.
*/
  DBload(resfil,sysize.gm,
      DB_LIBVERSION,DB_LIBREVISION,DB_LIBLEVEL);
  igrsma();
  igptma(196,IG_MESS);   
/*
***Slut.
*/
exit:
  return(0);
 }

/********************************************************/
/********************************************************/

    short igspmn()

/*   Lagra modul med nytt namn.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0   = OK
 *     REJECT = avsluta
 *     GOMAIN = huvudmenyn
 *
 *   (C)microform ab 24/11/85 J. Kjellander
 *
 *   6/10/86 GOMAIN, B. Doverud
 *   10/10/86 default, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short   status;
  char    newnam[JNLGTH+1];
  PMMODULE  modhed;

/*
***Läs in nytt filnamn.
*/
  igptma(349,IG_INP);
  if ( (status=igssip(iggtts(267),newnam,jobnam,JNLGTH)) < 0 )
    goto exit;
/*
***Ändra namnet i modulhuvudet.
*/
  pmrmod(&modhed);
  strcpy(modhed.mname,newnam);
  pmumod(&modhed);
/*
***Lagra modul.
*/
  if ( igsvmo() < 0 ) errmes();
/*
***Ändra tillbaks namnet i modulhuvudet.
*/
  pmrmod(&modhed);
  strcpy(modhed.mname,jobnam);
  pmumod(&modhed);

exit:
  igrsma();
  return(status);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short igsgmn()

/*   Lagra GM med nytt namn.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0   = OK
 *     REJECT = avsluta
 *     GOMAIN = huvudmenyn
 *
 *   Felkod: IG0082 = Resultatfilens namn = jobbnamn
 *
 *   (C)microform ab 30/7/85 J. Kjellander
 *
 *   6/10/86 GOMAIN, B. Doverud
 *   2/2/93  copy på VAX, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  status;
  char  resfil[V3PTHLEN+1];
  char  newfil[V3PTHLEN+1];
  char  newnam[JNLGTH+1];
#ifdef VMS
  char  oscmd[2*(V3PTHLEN+1)+20];
#endif

/*
***Läs in nytt filnamn.
*/
loop:
  igptma(279,IG_INP);   
  status = igssip(iggtts(267),newnam,"",JNLGTH);
  igrsma();
  if ( status < 0 ) return(status);
/*
***Kolla att det nya namnet inte är lika med aktuellt jobbnamn.
*/
  if ( strcmp(newnam,jobnam) == 0 )
   {
   erpush("IG0082","");
   errmes();
   goto loop;
   }
/*
***Lagra GM.
*/
  if ( DBexit() < 0 ) return(erpush("IG0193",jobnam));
/*
***Kopiera den lagrade pagefilen till en fil med det nya namnet.
*/
  else
   {
   if ( v3mode == RIT_MOD ) strcpy(resfil,tmprit);
   else
    {
    strcpy(resfil,jobdir);
    strcat(resfil,jobnam);
    strcat(resfil,RESEXT);
    } 
 
   strcpy(newfil,jobdir);
   strcat(newfil,newnam);
   if ( v3mode == RIT_MOD ) strcat(newfil,RITEXT);
   else strcat(newfil,RESEXT);
/*
***Kopiera filen, på VAXEN kan inte v3fcpy() användas.
*/
#ifdef UNIX
   if ( (status=v3fcpy(resfil,newfil)) < 0 )
    return(status);
   else
    {
    if ( v3mode == RIT_MOD ) igwtma(141);
    else igwtma(217);
    }
   }
#endif

#ifdef WIN32
   if ( (status=v3fcpy(resfil,newfil)) < 0 )
    return(status);
   else
    {
    if ( v3mode == RIT_MOD ) igwtma(141);
    else igwtma(217);
    }
   }
#endif

#ifdef VMS
   strcpy(oscmd,"copy ");
   strcat(oscmd,resfil);
   strcat(oscmd," ");
   strcat(oscmd,newfil);
   EXos(oscmd,(short)0);
   if ( v3mode == RIT_MOD ) igwtma(141);
   else igwtma(217);
   }
#endif
/*
***Öppna GM igen.
*/
  DBload(resfil,sysize.gm,
      DB_LIBVERSION,DB_LIBREVISION,DB_LIBLEVEL);
  igrsma();

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short igsjbn()

/*   Lagra jobbfil med nytt namn.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0   = OK
 *     REJECT = avsluta
 *     GOMAIN = huvudmenyn
 *
 *   (C)microform ab 11/10/86 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short   status;
  char    newnam[JNLGTH+1];
  char    tmpnam[JNLGTH+1];

/*
***Läs in nytt filnamn.
*/
  igptma(357,IG_INP);
  if ( (status=igssip(iggtts(267),newnam,jobnam,JNLGTH)) < 0 )
    goto exit;
/*
***Lagra jobb.
*/
  strcpy(tmpnam,jobnam);
  strcpy(jobnam,newnam);
  if ( igsvjb() < 0 ) errmes();
  strcpy(jobnam,tmpnam);

exit:
  igrsma();
  return(status);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short igcatt()

/*   Ändra modulens attribut.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: Inget.
 *
 *   (C)microform ab 24/11/85 J. Kjellander
 *
 *   9/10/86 GOMAIN, J. Kjellander
 *   1/3/94  Snabbval, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short   alt=-1,alttyp;
  MNUALT  *pmualt;
  PMMODULE modhed;

/*
***Ta reda på nytt attribut.
*/
#ifdef WIN32
  msshmu(145);
#else
  igaamu(145);
#endif

l1:
  iggalt(&pmualt,&alttyp);

#ifdef WIN32
  mshdmu();
#endif

  if ( pmualt == NULL )
   {
   switch ( alttyp )
    {
    case SMBRETURN:
    igsamu();
    return(REJECT);

    case SMBMAIN:
    return(GOMAIN);
    }
   }
  else alt = pmualt->actnum;

  switch ( alt )
   {
   case 1:
   modatt = LOCAL;
   break;

   case 2:
   modatt = GLOBAL;
   break;

   case 3:
   modatt = BASIC;
   break;

   default:              /* Okänt alt. */
   erpush("IG0103","");
   errmes();
   goto l1;
   }
/*
***Uppdatera modulhuvudet.
*/
  pmrmod(&modhed);
  modhed.mattri = (char)modatt;
  pmumod(&modhed);
/*
***Uppdatera statusarean.
*/
  igupsa();
  igsamu();

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short igcmpc()

/*   Ändra modulens skyddskod.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0   = OK
 *     REJECT = avsluta
 *     GOMAIN = huvudmenyn
 *
 *   Felkod: IG0092 = Rättighet saknas
 *
 *   (C)microform ab 12/4/86 J. Kjellander
 *
 *   6/10/86 GOMAIN, B. Doverud
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  status=0;
  int   value;
  PMMODULE modhed;

/*
***Kolla om det är tillåtet att ändra.
*/
  pmrmod(&modhed);
  if ( modhed.system.sernr != sydata.sernr ) 
   {
   erpush("IG0092","");
   errmes();
   goto exit;
   }
/*
***Ta reda på ny skyddskod.
*/
  igptma(355,IG_INP);
  if ( (status=igsiip(iggtts(4),&value)) < 0 ) goto exit;
/*
***Uppdatera modulhuvudet.
*/
  modhed.system.mpcode = (short)value;
  pmumod(&modhed);
/*
***Slut.
*/
exit:
  igrsma();
  return(status);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short v3exit()

/*   Avslutningsrutin. Används av toppnivån (futab4)
 *   och trap-rutiner för att återvända till OS.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   (C)microform ab 13/4/86 J. Kjellander
 *
 *   25/9/95 X11, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
/*
***Stäng surpac.
*/
  suexit();
/*
***Här stänger vi fönsterhanteringssystemet.
*/
#ifdef V3_X11
  if ( igtrty == X11 ) wpexit();
#endif

#ifdef WIN32
  msexit();
#endif
/*
***Stäng IGE.
*/
  igwtma(219);
  igexit();
/*
***Återställ terminalporten.
*/
  igextt();
/*
***Stäng ev. debug-filer.
*/
  dbgexi();
/*
***Återvänd till OS.
*/
#ifdef WIN32
  ExitProcess(0);
#else
  exit(V3EXOK);
#endif
/*
***För att slippa kompileringsvarning.
*/
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short igexsn()

/*   Sluta utan att lagra.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   (C)microform ab 16/6/85 J. Kjellander
 *
 *   10/2/86 gpexit, J. Kjellander
 *   13/4/86 v3exit, J. Kjellander
 *   29/11/88 Temporär .RIT-fil, J. Kjellander
 *   1998-03-12 exit_macro, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char resfil[V3PTHLEN+1];

/*
***Först av allt, ett ev. exit_macro.
*/
  exit_macro();
/*
***Stäng GM och ta bort resultatfilen.
*/
  gmclpf();

  if ( v3mode == RIT_MOD ) v3fdel(tmprit);
  else
   {
   strcpy(resfil,jobdir);
   strcat(resfil,jobnam);
   strcat(resfil,RESEXT);
   v3fdel(resfil);
   }
/*
***Avsluta.
*/
  gpexit();
  return(EXIT);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short igexsa()

/*   Sluta och lagra allt. f122.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   (C)microform ab 16/6/85 J. Kjellander
 *
 *   10/2/86 gpexit, J. Kjellander
 *   13/4/86 v3exit, J. Kjellander
 *   26/9/95 jnflag, J. Kjellander
 *   1998-03-12 exit_macro, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status;
  char newnam[JNLGTH+1];

/*
***Om inget riktigt jobnamn ännu har definierats
***frågar vi om detta nu och byter namn på jobbet.
*/
  if ( !jnflag )
   {
   igptma(193,IG_INP);
   if ( (status=igssip(iggtts(400),newnam,"",JNLGTH)) < 0 )
    return(status);

   if ( igchjn(newnam) < 0 )
    {
    errmes();
    return(0);
    }
   }
/*
***Kör ev. exit_macro.
*/
  exit_macro();
/*
***Lagra allt.
*/
  igsjpg();
/*
***Avsluta.
*/
  gpexit();
  return(EXIT);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short igexsd()

/*   Sluta och lagra allt, även dekompilerad
 *   version av aktiv modul.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   (C)microform ab 19/4/93 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
/*
***Dekompilera.
*/
  if ( prtmod() < 0 ) return(0);
/*
***Sluta och lagra.
*/
  else return(igexsa());
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short ignjsd()

/*   Nytt jobb och lagra allt, även dekompilerad
 *   version av aktiv modul.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   (C)microform ab 9/8/93 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
/*
***Dekompilera.
*/
  if ( prtmod() < 0 ) return(0);
/*
***Sluta och lagra.
*/
  else return(ignjsa());
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short ignjsa()

/*   Lagra allt och nytt jobb.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0   = OK
 *     REJECT = avsluta
 *     GOMAIN = huvudmenyn
 *
 *   (C)microform ab 16/6/85 J. Kjellander
 *
 *   6/10/86 GOMAIN, B. Doverud
 *   26/9/95 igselj(), J. Kjellander
 *   1998-03-12 exit_macro, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status;
  char  newnam[JNLGTH+1];
  char  oldnam[JNLGTH+1];

/*
***Om inget riktigt jobnamn ännu har definierats
***frågar vi om detta nu och byter namn på jobbet.
*/
  if ( !jnflag )
   {
   igptma(193,IG_INP);
   if ( (status=igssip(iggtts(400),newnam,"",JNLGTH)) < 0 )
    return(status);

   if ( igchjn(newnam) < 0 )
    {
    errmes();
    return(0);
    }
   }
/*
***Läs in nytt jobnamn.
*/
  status = igselj(newnam);
  if   ( status == REJECT ) return(REJECT);
  else if ( status < 0 )
   {
   errmes();
   return(0);
   }
/*
***Kör ev. exit_macro.
*/
  exit_macro();
/*
***Lagra allt.
*/
  igsjpg();
/*
***Lagra nya namnet men spara först det gamla så att
***vi kan byta tillbaks om det inte går att ladda det
***nya jobbet.
*/
  strcpy(oldnam,jobnam);
  strcpy(jobnam,newnam);
/*
***Ladda/skapa nytt jobb, ny modul och nytt resultat.
***Om det inte går eller avbryts av användaren laddar
***vi tillbaks det gamla jobbet igen.
*/
  gpexit();

  status = igload();

  if ( status < 0 )
   {
   if ( status != REJECT && status != GOMAIN ) errmes();
   strcpy(jobnam,oldnam);
   gpexit();
   if ( igload() < 0 ) return(EREXIT);
   else return(status);
   }
  else return(GOMAIN);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short igsjsa()

/*   Lagra allt och fortsätt.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0   = OK
 *     REJECT = avsluta
 *     GOMAIN = huvudmenyn
 *
 *   (C)microform ab 28/9/95 J. Kjellander
 *
 *   1998-02-06 WIN32, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status;
  char  newnam[JNLGTH+1],ritfil[V3PTHLEN+1];

/*
***Om inget riktigt jobnamn ännu har definierats
***frågar vi om detta nu och byter namn på jobbet.
*/
  if ( !jnflag )
   {
   igptma(193,IG_INP);
   if ( (status=igssip(iggtts(400),newnam,"",JNLGTH)) < 0 )
    return(status);
   igrsma();

   if ( igchjn(newnam) < 0 )
    {
    errmes();
    return(0);
    }
   }
/*
***Lagra JOB-fil.
*/
  if ( igsvjb() < 0 ) errmes();
  igrsma();
/*
***Kanske även MBO-fil.
*/
  if ( v3mode & BAS_MOD )
   {
   if ( igsvmo() < 0 ) errmes();
   igrsma();
   }
/*
***Och kanske även RIT-fil.
*/
  if ( v3mode == RIT_MOD )
   {
   if ( DBexit() < 0 )
    {
    erpush("IG0193",jobnam);
    errmes();
    return(0);
    }

   strcpy(ritfil,jobdir);
   strcat(ritfil,jobnam);
   strcat(ritfil,RITEXT);

#ifdef UNIX
   if ( v3fcpy(tmprit,ritfil) < 0 )
    {
    errmes();
    return(0);
    }
#endif

#ifdef WIN32
   if ( v3fcpy(tmprit,ritfil) < 0 )
    {
    errmes();
    return(0);
    }
#endif

#ifdef VMS
   strcpy(oscmd,"copy ");
   strcat(oscmd,tmprit);
   strcat(oscmd," ");
   strcat(oscmd,ritfil);
   EXos(oscmd,(short)0);
#endif
/*
***Öppna GM igen.
*/
   if ( DBload(tmprit,sysize.gm,
     DB_LIBVERSION,DB_LIBREVISION,DB_LIBLEVEL) < 0 ) errmes();
   }
/*
***Å så ett litet meddelande.
*/
  igwtma(196);

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short ignjsn()

/*   Lagra inget och nytt jobb.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0   = OK
 *     REJECT = avsluta
 *     GOMAIN = huvudmenyn
 *
 *   (C)microform ab 6/10/86 J. Kjellander
 *
 *   8/5/87  Defaultsträng, J. Kjellander
 *   26/9/95 tmprit, J. Kjellander
 *   26/9/95 igselj(), J. Kjellander
 *   1998-03-12 exit_macro, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status;
  char  newnam[JNLGTH+1];
  char  resfil[V3PTHLEN+1];

/*
***Läs in nytt jobnamn.
*/
  status = igselj(newnam);
  if   ( status == REJECT ) return(REJECT);
  else if ( status < 0 )
   {
   errmes();
   return(0);
   }
/*
***Kör ev. exit_macro.
*/
  exit_macro();
/*
***Lagra inget.
*/
  gmclpf();

  if ( v3mode & BAS_MOD )
   {
   strcpy(resfil,jobdir);
   strcat(resfil,jobnam);
   strcat(resfil,RESEXT);
   v3fdel(resfil);
   }
  else v3fdel(tmprit);
/*
***Lagra nya namnet. Eftersom detta namn är givet av användaren
***sätter vi nu jnflaggan till true.
*/
  strcpy(jobnam,newnam);
  jnflag = TRUE;
/*
***Ladda/skapa nytt jobb, ny modul och nytt resultat.
*/
  gpexit();

  status = igload();

  if (   status == REJECT ) return(EXIT);
  else if ( status == GOMAIN ) return(EXIT);
  else if ( status < 0 ) return(EREXIT);
  else return(GOMAIN);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short igselj(char *newjob)

/*   Interaktiv funktion för att välja jobb.
 *
 *   In: newjob = Pekare till utdata.
 *
 *   Ut: *newjob = Jobbnamn eller odefinierat.
 *
 *   FV: 0   = Ok.
 *      REJECT = Avbryt.
 *     -1   = Kan ej skapa pipe till "ls".
 *
 *   Felkoder: IG0342 = %s är ett otillåtet jobbnamn.
 *        IG0442 = Kan ej öppna pipe %s
 *
 *   (C)microform ab 25/9/95 J. Kjellander
 *
 *   1998-11-03 actfun, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status,oldafu;
  char *pekarr[1000],strarr[20000];
  char typ[5],mesbuf[V3STRLEN+1];
  int  i,nstr,actalt;

/*
***Skapa filförteckning.
*/
  if ( v3mode & BAS_MOD ) strcpy(typ,MODEXT);
  else          strcpy(typ,RITEXT);

  igdir(jobdir,typ,1000,20000,pekarr,strarr,&nstr);
/*
***Vilket av dem är aktivt ?
*/
  for ( i=0; i<nstr; ++i ) if ( strcmp(pekarr[i],jobnam) == 0 ) break;

  if ( i < nstr ) actalt = i;
  else      actalt = -1;
/*
***Aktiv funktion, specialare för hjälp-systemet.
*/
  oldafu = actfun;
  actfun = 1001;
/*
***Låt användaren välja.
*/
  sprintf(mesbuf,"%s - %s ",pidnam,iggtts(210));

  if ( nstr > 0 )
   {
#ifdef V3_X11
   if ( igtrty == X11 )
    status = wpilse(20,20,mesbuf,"",pekarr,actalt,nstr,newjob);
   else
    {
    igplma(mesbuf,IG_INP);
    status=igssip(iggtts(210),newjob,"",JNLGTH);
    igrsma();
    }
#else
#ifdef WIN32
   status = msilse(20,20,mesbuf,"",pekarr,actalt,nstr,newjob);
#else
   igplma(mesbuf,IG_INP);
   status=igssip(iggtts(210),newjob,"",JNLGTH);
   igrsma();
#endif
#endif
   }
/*
***Om det inte finns några jobb att välja mellan räcker det
***med en enkel fråga.
*/
  else
   {
   igplma(mesbuf,IG_INP);
   status=igssip(iggtts(210),newjob,"",JNLGTH);
   igrsma();
   }

  actfun = oldafu;

  if ( status < 0 ) return(status);
/*
***Han kan ha matat in ett JOB-namn från tangentbordet så det är
***bäst att kolla att det följer reglerna.
*/
  if ( igckjn(newjob) < 0 ) return(erpush("IG0342",newjob));
/*
***Slut.
*/
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short igchjn(char *newnam)

/*   Ändrar namn på aktivt jobb.
 *
 *   In: newnam = Nytt jobbnamn.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkoder: IG0342 = Jobnamnet %s är ej tillåtet
 *        IG0422 = Jobbet finns redan
 *
 *   (C)microform ab 26/9/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char    oldres[V3PTHLEN+1],newres[V3PTHLEN+1],
        filnam[V3PTHLEN+1],templ[JNLGTH+10];
  PMMODULE  modhed;

/*
***Kolla att det är ett tillåtet namn.
*/
  if ( igckjn(newnam) < 0 ) return(erpush("IG0342",newnam));
/*
***Kolla at inte ett jobb med detta namn finns redan.
*/
  strcpy(filnam,jobdir);
  strcat(filnam,newnam);
  strcat(filnam,JOBEXT);
  if ( v3ftst(filnam) ) return(erpush("IG0422",newnam));

  if ( v3mode & BAS_MOD )
   {
   strcpy(filnam,jobdir);
   strcat(filnam,newnam);
   strcat(filnam,MODEXT);
   if ( v3ftst(filnam) ) return(erpush("IG0422",newnam));

   strcpy(filnam,jobdir);
   strcat(filnam,newnam);
   strcat(filnam,RESEXT);
   if ( v3ftst(filnam) ) return(erpush("IG0422",newnam));
   }
  else
   {
   strcpy(filnam,jobdir);
   strcat(filnam,newnam);
   strcat(filnam,RITEXT);
   if ( v3ftst(filnam) ) return(erpush("IG0422",newnam));
   }
/*
***Kör vi basmodulen skall vi ändra namnet i modulhuvudet....
*/
  if ( v3mode & BAS_MOD )
   {
   pmrmod(&modhed);
   strcpy(modhed.mname,newnam);
   pmumod(&modhed);
/*
***samt byta namn på resultatfilen.
*/
   strcpy(oldres,jobdir);
   strcat(oldres,jobnam);
   strcat(oldres,RESEXT);
   strcpy(newres,jobdir);
   strcat(newres,newnam);
   strcat(newres,RESEXT);
   v3fmov(oldres,newres);
   }
/*
***Kör vi ritmodulen räcker det att byta namn på temporärfilen.
*/
  else
   {
   strcpy(templ,newnam);
   strcat(templ,".XXXXXX");
   mktemp(templ);

   strcpy(newres,jobdir);
   strcat(newres,templ);
   v3fmov(tmprit,newres);
   strcpy(tmprit,newres);
   }
/*
***Sist av allt byter vi aktivt jobnamn.
*/
  strcpy(jobnam,newnam);
  jnflag = TRUE;
/*
***Och uppdaterar fönsterramen.
*/
#ifdef V3_X11
  if ( igtrty == X11 ) wpupwb(NULL);
#endif

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool iggrst(
    char *resurs,
    char *pvalue)

/*   OS-oberoende version av wpgrst/msgrst. Returnerar
 *   värdet på en resurs om den är definierad. 
 *
 *   In: resurs = Resursnamn utan "varkon."
 *     pvalue = Pekare till utdata eller NULL.
 *
 *   Ut: *pvalue = Resursvärde om tillgängligt.
 *
 *   FV: TRUE = Resursen finns.
 *     FALSE = Resursen finns ej.
 *
 *   (C)microform ab 1998-03-12 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char value[1000];
  bool status;

/*
***X-resurser heter samma sak som WIN32-resurser
***men med ordet varkon framför.
*/
#ifdef V3_X11
  char xrmnam[V3STRLEN];

  strcpy(xrmnam,"varkon.");
  strcat(xrmnam,resurs);
  status = wpgrst(xrmnam,value);
#endif

/*
***WIN32-resurser heter samma sak som i igepac.
*/
#ifdef WIN32
  status = msgrst(resurs,value);
#endif
/*
***Skall vi returnera resursvärde ?
*/
  if ( status )
   {
   if ( pvalue != NULL ) strcpy(pvalue,value);
   }
/*
***Slut.
*/
  return(status);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

 static short init_macro()

/*   Kör macro när jobb laddas oavsett om det är
 *   ett nytt jobb som skapas eller ett gammalt
 *   som laddas.
 *
 *   FV: 0 = OK.
 *     <0 = Fel.
 *
 *   (C)microform ab 1998-03-12 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char name[V3PTHLEN];

  if ( iggrst("init_macro",name) )
   {
   name[JNLGTH] = '\0';
   return(igcpts(name,MFUNC));
   }
  else return(0);
  }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

 static short newjob_macro()

/*   Kör macro bara när nytt jobb skapas.
 *
 *   FV: 0 = OK.
 *     <0 = Fel.
 *
 *   (C)microform ab 1998-03-12 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char name[V3PTHLEN];

  if ( iggrst("newjob_macro",name) )
   {
   name[JNLGTH] = '\0';
   return(igcpts(name,MFUNC));
   }
  else return(0);
  }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

 static short exit_macro()

/*   Kör macro vid avslut.
 *
 *   FV: 0 = OK.
 *     <0 = Fel.
 *
 *   (C)microform ab 1998-03-12 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status;
  char name[V3PTHLEN];

  if ( iggrst("exit_macro",name) )
   {
   name[JNLGTH] = '\0';
   status = igcpts(name,MFUNC);
   if ( status < 0 )
    {
    errmes();
    igialt(457,458,458,TRUE);
    }
   return(status);
   }
  else return(0);
  }

/********************************************************/

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index