Logo Search packages:      
Sourcecode: varkon version File versions  Download package

ms10.c

/**********************************************************************
*
*  ms10.c
*  ======
*
*  This file is part of the VARKON MS-library including
*  Microsoft WIN32 specific parts of the Varkon
*  WindowPac library.
*
*  This file includes:
*
*   msrenw();  Dynamic rendering window
*   mswcrw();  Create WPRWIN
*   msrprw();  Repaint WPRWIN
*   msdlrw();  Delete WPRWIN
*   msbtrw();  Button handler
*   msrsrw();  Resize handler
*   msgrwp();  ID to C-ptr
*
*  This library is free software; you can redistribute it and/or
*  modify it under the terms of the GNU Library General Public
*  License as published by the Free Software Foundation; either
*  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
*
*  This library is distributed in the hope that it will be useful,
*  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
*  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
*  Library General Public License for more details.
*
*  You should have received a copy of the GNU Library General Public
*  License along with this library; if not, write to the Free
*  Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
*
*  (C) 1984-1999, Johan Kjellander, Microform AB
*  (C) 200-2004, Johan Kjellander, Örebro university
*
***********************************************************************/

#include "../../../sources/DB/include/DB.h"
#include "../../../sources/IG/include/IG.h"
#include "../../../sources/WP/include/WP.h"
#include <commdlg.h>
#include <commctrl.h>

static short create_rc(); /* Skapar OpenGL Rendering context */
static bool select_pf(); /* Sätter upp pixelformat */
static short create_tb(); /* Skapar toolbar */

LRESULT CALLBACK mscbrw(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);

#define RWIN_MARGIN 20

/*!******************************************************/

    short msrenw()

/*   Huvudfunktions för VARKON:s interaktiva
 *   renderings-fönster.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkod:
 *
 *   (C)microform ab 1997-12-21 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status;
  v2int id;

  status = (short)mswcrw(10,10,500,500,"OpenGL",&id);

  return(status);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int  mswcrw(x,y,dx,dy,label,id)
    int  x,y,dx,dy;
    char *label;
    v2int *id;

/*   Skapar WPRWIN-fönster.
 *
 *   In: x   = Läge i X-led.
 *     y   = Läge i Y-led.  
 *     dx  = Storlek i X-led.
 *     dy  = Storlek i Y-led.
 *     label = Fönstertitel.
 *     id  = Pekare till utdata.
 *
 *   Ut: *id = Giltigt entry i wpwtab.
 *
 *   Felkod: WP1052 = wpwtab full.
 *       WP1062 = Fel från malloc().
 *       WP1612 = Kan ej initiera OpenGL.
 *
 *   (C)microform ab 1998-01-13 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int    i,px,py,width,height;
  double   width_mm,height_mm;
  double   mdx,mdy,mdz;
  HWND    win32_id;
  RECT    rect;
  WPRWIN  *rwinpt;

/*
***Skapa ett ledigt fönster-ID.
*/
  if ( (*id=mswffi()) < 0 ) return(erpush("WP1052",label));
/*
***Skapa ett WIN32-fönster.
*/
  win32_id = CreateWindow(VARKON_RWIN_CLASS,
              "",
              WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_CLIPSIBLINGS |
              WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN,
                    x,
                    y,
                   dx,
                    dy,
                    ms_main,
                    NULL,
                    ms_inst,
                   NULL);
/*
***Skapa ett WPRWIN.
*/
  if ( (rwinpt=(WPRWIN *)v3mall(sizeof(WPRWIN),"wpwcrw")) == NULL )
   return(erpush("WP1062",label));

  rwinpt->id.w_id = *id;
  rwinpt->id.p_id = 0;
  rwinpt->id.ms_id = win32_id;
/*
***Storlek.
*/
  msggeo(win32_id,&px,&py,&width,&height,
          &width_mm,&height_mm);

  rwinpt->geo.x = x;
  rwinpt->geo.y = y;
  rwinpt->geo.dx = width;
  rwinpt->geo.dy = height;

  rwinpt->geo.psiz_x = (double)width_mm / (double)width;
  rwinpt->geo.psiz_y = (double)height_mm / (double)height;
/*
***Ett privat DC för detta fönster. Detta behöver inte deallokeras.
*/
  rwinpt->dc = GetDC(win32_id);
/*
***Ett DC och en bitmap för "SaveUnder". Enklast är att göra bitmappen
***lika stor som skärmen. Därmed kan fönstret maximeras utan problem.
*/
  rwinpt->bmdc = CreateCompatibleDC(rwinpt->dc);
  rwinpt->bmh = CreateCompatibleBitmap(rwinpt->dc,
                     GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN),
                     GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN));
  SelectObject(rwinpt->bmdc,rwinpt->bmh);
/*
***Default aktiv vy. Motsvarar vy:n "xy" med skala = 1.0.
***och origo i nedre vänstra hörnet.
*/
  rwinpt->vy.vynamn[0] = '\0';
/*
***Skärmfönstrets storlek och marginaler.
*/
  rwinpt->vy.scrwin.xmin = 0;
  rwinpt->vy.scrwin.ymin = 0;
  rwinpt->vy.scrwin.xmax = dx;
  rwinpt->vy.scrwin.ymax = dy - RWIN_MARGIN;
/*
***Modellfönstret gör vi lika med det grafiska fönstret i skala = 1.0.
*/
  rwinpt->vy.modwin.xmin = 0;
  rwinpt->vy.modwin.ymin = 0;
  rwinpt->vy.modwin.xmax =
       (rwinpt->vy.scrwin.xmax - rwinpt->vy.scrwin.xmin) *
        rwinpt->geo.psiz_x;
  rwinpt->vy.modwin.ymax =
       (rwinpt->vy.scrwin.ymax - rwinpt->vy.scrwin.ymin) *
        rwinpt->geo.psiz_y;

  rwinpt->vy.vy_3D = TRUE;
  rwinpt->vy.vydist = 0.0;

  rwinpt->vy.vymat.k11 = 1.0;
  rwinpt->vy.vymat.k12 = 0.0;
  rwinpt->vy.vymat.k13 = 0.0;
  rwinpt->vy.vymat.k21 = 0.0;
  rwinpt->vy.vymat.k22 = 1.0;
  rwinpt->vy.vymat.k23 = 0.0;
  rwinpt->vy.vymat.k31 = 0.0;
  rwinpt->vy.vymat.k32 = 0.0;
  rwinpt->vy.vymat.k33 = 1.0;
/*
***Denna vy är fullständig och kan användas, valid = TRUE men
***den har inget namn.
*/
  rwinpt->vy.valid = TRUE;
/*
***Default translation och rotation.
*/
  rwinpt->movx = rwinpt->movy = 0.0;
  rwinpt->rotx = rwinpt->roty = rwinpt->rotz = 0.0;
  rwinpt->scale = 1.0;
  rwinpt->light = 50.0;
  rwinpt->pfactor = 0.0;
  rwinpt->leftdown = FALSE;
  rwinpt->zclip  = FALSE;
/*
***Fönstret har ännu inga subfönster.
*/
  for ( i=0; i<WP_RWSMAX; ++i) rwinpt->wintab[i].ptr = NULL;
/*
***Lagra fönstret i fönstertabellen.
*/
  wpwtab[*id].typ = TYP_RWIN;
  wpwtab[*id].ptr = (char *)rwinpt;
/*
***Skapa toolbar.
*/
  create_tb(rwinpt);
/*
***Visa resultatet.
*/
  mswshw(*id);
/*
***Gråa hela fönstret inkl. ev. marginaler en gång så att det inte blir skräp där.
***På så vis blir marginalyta som inte utnyttjas för knappar grå istället för obestämd.
***Detta måste göras först här efter show annars funkar det inte.
*/
  rect.top  = 0;
  rect.left  = 0;
  rect.right = width;
  rect.bottom = height;
  FillRect(rwinpt->dc,&rect,GetStockObject(LTGRAY_BRUSH));

  rect.right = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);
  rect.bottom = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);
  FillRect(rwinpt->bmdc,&rect,GetStockObject(LTGRAY_BRUSH));
/*
***Skapa rendering context.
***OBSOBSOBS Här fattas städning vid fel !!!!!
*/
  if ( create_rc(rwinpt) < 0 )
   {
   return(erpush("WP1612",""));
   }
/*
***Hur stor är modellen ?
*/
  wpmmod(rwinpt);
  mdx = rwinpt->xmax - rwinpt->xmin;
  mdy = rwinpt->ymax - rwinpt->ymin;
  mdz = rwinpt->zmax - rwinpt->zmin;

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  glOrtho(-mdx/2.0,+mdx/2.0,-mdy/2.0,+mdy/2.0,mdz,mdz+2*mdz);
/*
***Skapa OpenGL displaylist 1.
*/
  wpmodl(rwinpt);
/*
***Visa bilden.
*/
  wpsodl(rwinpt,(GLuint)1);
/*
***Kopiera resultatet (hela fönstret) till "save_under"-bitmappen.
*/
  BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                     rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY);
/*
***Slut.
*/
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!*******************************************************/

LRESULT CALLBACK mscbrw(HWND win32_id,UINT message,WPARAM wp,LPARAM lp)
    

/*   Callbackrutin för WPRWIN-fönster.
 *
 *   In: win32_id = Fönster som det hänt något i.
 *     message = Vad som hänt.
 *     wp,lp  = Ytterligare data.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   (C)microform ab 1998-01-13 J. Kjellander
 *
 *   1998-10-27, WM_SIZE, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int    dx,dy;
  wpw_id   win_id;
  WPWIN   *winptr;
  WPRWIN  *rwinpt;

  MSG mess;
  static int nMin,nSek; //tidräknare
  static POINTS ptkoordner,ptkoordupp;
  static bool sizflg = FALSE;  /* Satt under interaktiv resize */

/*
***Hårkors-rutinerna använder ms_lstmes.
*/
  ms_lstmes.wh = win32_id;
  ms_lstmes.msg = message;
  ms_lstmes.wp = wp;
  ms_lstmes.lp = lp;
/*
***Fixa fram en C-pekare till fönstret i fråga.
***Om inte det går är det nåt allvarligt fel så då processar
***vi med default-rutinen.
*/
  if ( (rwinpt=msgrwp(win32_id)) == NULL )
    return DefWindowProc(win32_id,message,wp,lp);
/*
***Vissa meddelanden servas dock här.
*/
  switch ( message )
   {

/*
***PAINT sköts av en egen rutin.
*/
   case WM_PAINT:
   msrprw(rwinpt);
   break;
/*
***Resize. Vanliga WM_SIZE kommer det många om man
***ändrar storlek med musen. Isåfall visar vi inte den
***nya bilden förrän vi får WM_EXITSIZEMOVE. Klickar man
***på maximize-knappen får man bara ett WM_SIZE och inget
***WM_ENTERSIZEMOVE/WM_EXITSIZEMOVE.
*/
   case WM_ENTERSIZEMOVE:
   sizflg = TRUE;
   break;

   case WM_SIZE:
   dx = LOWORD(lp);
   dy = HIWORD(lp);
   if ( wp != SIZE_MINIMIZED &&
      dx > 0 && dy > 0 ) 
    {
    msrsrw(rwinpt,dx,dy); 
    if ( sizflg == FALSE )
     { 
     wpsodl(rwinpt,(GLuint)1);
     BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                      rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY);
     }
    }
   break;

   case WM_EXITSIZEMOVE:
   wpsodl(rwinpt,(GLuint)1);
   BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                     rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY);
   sizflg = FALSE;
   break;
/*
***Tag hand om vänster musknapp ner.
*/
   case WM_LBUTTONDOWN:
   {
     rwinpt->leftdown = TRUE;
     ptkoordner = MAKEPOINTS(lp);
   }
   break;
/*
***Tag hand om vänster musknapp upp.
*/
   case WM_LBUTTONUP:
   {
    if(rwinpt->leftdown)
      BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                     rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY); 
    rwinpt->leftdown = FALSE;
   }
   break;
/*
***Tag hand om mousemove.
*/
   case WM_MOUSEMOVE:
   {
    ptkoordupp = MAKEPOINTS(lp);
    while(PeekMessage(&mess, win32_id, WM_MOUSEMOVE,
      WM_MOUSEMOVE, PM_REMOVE) != 0)
    {
      ptkoordupp = MAKEPOINTS(mess.lParam);
    }
    if(rwinpt->leftdown)
    {
      mscbmm(rwinpt,&ptkoordner, &ptkoordupp);
    }
   }
   break;

/*
***Tag hand om toolbarens knappar.
*/
   case WM_COMMAND:
   {
    msprWC(rwinpt,wp);
   }
   break;
/*
***WM_CLOSE innebär clickning på döda-knappen.
*/
   case WM_CLOSE:
   win_id = rwinpt->id.w_id;
   msdlrw(rwinpt);
   if ( (winptr=mswgwp(win_id)) != NULL )
    {
    winptr->typ = TYP_UNDEF;
    winptr->ptr = NULL;
    }
   DestroyWindow(win32_id);
   if ( !IsWindowEnabled(ms_main) ) EnableWindow(ms_main,TRUE);
   break;
/*
***Meddelanden som vi inte bryr oss om.
*/
    default:
    return DefWindowProc(win32_id,message,wp,lp);
    }

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool  msrprw(rwinpt)
    WPRWIN *rwinpt;

/*   Repaint-rutin för WPRWIN.
 *
 *   In: rwinpt = C-pekare till WPRWIN.
 *
 *   (C)microform ab 1998-01-13, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int     x,y,dx,dy;
  HDC     dc;
  PAINTSTRUCT ps;

/*
***Eftersom grafiska fönster har privata DC:n måste
***WM_PAINT meddelanden processas med BeginPaint() och
***EndPaint() för att inte en oändlig loop skall uppstå.
*/
  dc = BeginPaint(rwinpt->id.ms_id,&ps); 
/*
***Kopiera från 'save under'- bitmappen.
*/
  x = ps.rcPaint.left;
  y = ps.rcPaint.top;
  dx = ps.rcPaint.right - x;
  dy = ps.rcPaint.bottom - y;
  BitBlt(rwinpt->dc,x,y,dx,dy,rwinpt->bmdc,x,y,SRCCOPY);
/*
***Nu gör vi inget mer med det grafiska fönstret.
*/
  EndPaint(rwinpt->id.ms_id,&ps);
/*
***Slut.
*/
  return(TRUE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    WPRWIN *msgrwp(win32_id)
    HWND  win32_id;

/*   Letar upp WPRWIN-fönstret med angiven
 *   MS-id och returnerar en C-pekare till fönstret.
 *
 *   In: win32_id = Fönstrets MS-id.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   FV: C-adress eller NULL om fönster saknas.
 *
 *   (C)microform ab 1998-01-13, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   i;
  WPRWIN *rwinpt;

/*
***Leta upp fönstret.
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i)
   {
   if ( wpwtab[i].ptr != NULL )
    {
    if ( wpwtab[i].typ == TYP_RWIN )
     {
     rwinpt = (WPRWIN *)wpwtab[i].ptr;
     if ( rwinpt->id.ms_id == win32_id ) return(rwinpt);
     }
    }
   }
/*
***Ingen träff.
*/
  return(NULL);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool  msbtrw(rwinpt,butmes,serv_id)
    WPRWIN *rwinpt;
    WPMES32 *butmes;
    wpw_id *serv_id;

/*   Button-rutin för WPRWIN med vidhängande sub-fönster.
 *   Kollar om muspekning skett i något av WPRWIN-fönstrets
 *   subfönster och servar isåfall eventet.
 *
 *   In: rwinptr = C-pekare till WPRWIN.
 *     butmes = Button mesage.
 *     serv_id = Pekare till utdata.
 *
 *   Ut: *serv_id = ID för subfönster som servat eventet.
 *
 *   Fv: TRUE = Eventet servat.
 *     FALSE = Detta fönster ej inblandat.
 *
 *   (C)microform ab 1998-01-14 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  i,acttyp,actnum;
  bool  hit;
  char  *subptr;
  WPBUTT *butptr;
  WPICON *icoptr;

/*
***Gå igenom snabbvalsknapparna och serva om träff.
*/
  hit = FALSE;

  for ( i=0; i<WP_RWSMAX; ++i )
   {
   subptr = rwinpt->wintab[i].ptr;
   if ( subptr != NULL )
    {
    switch ( rwinpt->wintab[i].typ )
     {
     case TYP_BUTTON:
     butptr = (WPBUTT *)subptr;
     if ( butmes->wh == butptr->id.ms_id )
      {
      hit   = TRUE;
      acttyp = butptr->acttyp;
      actnum = butptr->actnum;
      *serv_id = butptr->id.w_id;
      }
     break;

     case TYP_ICON:
     icoptr = (WPICON *)subptr;
     if ( butmes->wh == icoptr->id.ms_id )
      {
      hit   = TRUE;
      acttyp = icoptr->acttyp;
      actnum = icoptr->actnum;
      *serv_id = icoptr->id.w_id;
      }
     break;
     }
/*
***Träff kanske ?
*/
    if ( hit )
     {
     switch ( actnum )
      {
      case 0:
      rwinpt->rotx += 5;
      wpsodl(rwinpt,(GLuint)1);
      BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                     rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY);
      break;

      case 1:
      rwinpt->rotx -= 5;
      wpsodl(rwinpt,(GLuint)1);
      BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                     rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY);
      break;

      case 2:
      rwinpt->roty += 5;
      wpsodl(rwinpt,(GLuint)1);
      BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                     rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY);
      break;

      case 3:
      rwinpt->roty -= 5;
      wpsodl(rwinpt,(GLuint)1);
      BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                     rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY);
      break;

      case 4:
      rwinpt->movx += 0.05*(rwinpt->xmax - rwinpt->xmin);
      wpsodl(rwinpt,(GLuint)1);
      BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                     rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY);
      break;

      case 5:
      rwinpt->movx -= 0.05*(rwinpt->xmax - rwinpt->xmin);
      wpsodl(rwinpt,(GLuint)1);
      BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                     rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY);
      break;

      case 6:
      rwinpt->movy += 0.05*(rwinpt->ymax - rwinpt->ymin);
      wpsodl(rwinpt,(GLuint)1);
      BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                     rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY);
      break;

      case 7:
      rwinpt->movy -= 0.05*(rwinpt->ymax - rwinpt->ymin);
      wpsodl(rwinpt,(GLuint)1);
      BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                     rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY);
      break;

      case 8:
      rwinpt->scale *= 1.1;
      wpsodl(rwinpt,(GLuint)1);
      BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                     rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY);
      break;

      case 9:
      rwinpt->scale *= 0.9;
      wpsodl(rwinpt,(GLuint)1);
      BitBlt(rwinpt->bmdc,0,0,rwinpt->geo.dx,rwinpt->geo.dy,
                     rwinpt->dc,0,0,SRCCOPY);
      break;
/*
***Stäng fönstret.
*/
      case 10:
      mswdel((v2int)rwinpt->id.w_id);
      break;
      }
     return(TRUE);
     }
    }
   }

  return(FALSE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool  msrsrw(rwinpt,newdx,newdy)
    WPRWIN *rwinpt;
    int newdx,newdy;

/*   Resize-rutin för WPRWIN.
 *
 *   In: rwinpt = C-pekare till WPRWIN.
 *     newdx = Ny storlek i X-led.
 *     newdy = Ny storlek i Y-led.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   FV: TRUE.
 *
 *   (C)microform ab 1998-10-27 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  double mdx,mdy,gadx,gady,mprop,gprop;
/*
***Ny fönsterstorlek.
*/
  rwinpt->geo.dx = newdx;
  rwinpt->geo.dy = newdy;
/*
***Ny vy.
*/
  rwinpt->vy.scrwin.xmin = 0;
  rwinpt->vy.scrwin.ymin = 0;
  rwinpt->vy.scrwin.xmax = newdx;
  rwinpt->vy.scrwin.ymax = newdy - RWIN_MARGIN;
/*
***Normalisera. Se wpnrrw(). Här lägger vi inte
***på nåt extra dock.
*/
  gadx = rwinpt->geo.psiz_x *
     (rwinpt->vy.scrwin.xmax - rwinpt->vy.scrwin.xmin);
  gady = rwinpt->geo.psiz_y *
     (rwinpt->vy.scrwin.ymax - rwinpt->vy.scrwin.ymin);

  mdx = rwinpt->xmax - rwinpt->xmin;
  mdy = rwinpt->ymax - rwinpt->ymin;

  gprop = gady/gadx;
  mprop = mdy/mdx;

  if ( mprop > gprop )
   {
   rwinpt->xmin -= (mdy/gprop - mdx)/2.0;
   rwinpt->xmax += (mdy/gprop - mdx)/2.0;
   }
  else if ( mprop < gprop )
   {
   rwinpt->ymin -= (gprop*mdx - mdy)/2.0;
   rwinpt->ymax += (gprop*mdx - mdy)/2.0;
   }
/*
***Viewport.
*/
  glScissor((GLint)rwinpt->vy.scrwin.xmin,(GLint)rwinpt->vy.scrwin.ymin,
       (GLint)(rwinpt->vy.scrwin.xmax - rwinpt->vy.scrwin.xmin),
       (GLint)(rwinpt->vy.scrwin.ymax - rwinpt->vy.scrwin.ymin));
  glEnable(GL_SCISSOR_TEST);

  glViewport((GLint)rwinpt->vy.scrwin.xmin,(GLint)rwinpt->vy.scrwin.ymin,
        (GLint)(rwinpt->vy.scrwin.xmax - rwinpt->vy.scrwin.xmin),
        (GLint)(rwinpt->vy.scrwin.ymax - rwinpt->vy.scrwin.ymin));
/*
***Ny projektion.
*/
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  glOrtho(rwinpt->xmin,rwinpt->xmax,
      rwinpt->ymin,rwinpt->ymax,
      -rwinpt->zmax,-rwinpt->zmin);
/*
***Sudda hela fönstret så att det inte blir skräp till höger om knapparna.
*/
  glDisable(GL_SCISSOR_TEST);
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_SCISSOR_TEST);
/*
***Slut.
*/
  return(TRUE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int  msdlrw(rwinpt)
    WPRWIN *rwinpt;

/*   Dödar ett WPRWIN.
 *
 *   In: rwinptr = C-pekare till WPRWIN.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   (C)microform ab 1998-01-13 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int  i;
  char *subptr;

/*
***Stäng OpenGL.
*/ 
  wglMakeCurrent(rwinpt->dc,NULL); 
  wglDeleteContext(rwinpt->rc);
  ReleaseDC(rwinpt->id.ms_id,rwinpt->dc);
/*
***Döda eventuella subfönster.
*/
  for ( i=0; i<WP_RWSMAX; ++i )
   {
   subptr = rwinpt->wintab[i].ptr;
   if ( subptr != NULL )
    {
    switch ( rwinpt->wintab[i].typ )
     {
     case TYP_BUTTON:
     msdlbu((WPBUTT *)subptr);
     break;

     case TYP_ICON:
     msdlic((WPICON *)subptr);
     break;
     }
    }
   }
/*
***Lämna tillbaks grafiska fönstrets "Save under" - bitmapp.
*/
  DeleteObject(rwinpt->bmh);
  DeleteDC(rwinpt->bmdc);
/*
***Lämna tillbaks dynamiskt allokerat minne.
*/
  v3free((char *)rwinpt,"msdlrw");

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

static short create_rc(rwinpt)
    WPRWIN *rwinpt;

/*   Skapa OpenGL Rendering Context.
 *
 *   In: rwinpt = Pekare till renderingsfönster.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkoder: WP1633 = Ingen "visual"
 *        WP1643 = Ingen context

 *
 *   (C)microform ab 1998-01-04 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int  ival;
  char buf[V3STRLEN];
  GLfloat ambient[4], diffuse[4], specular[4];
  HGLRC rc;

/*
***Initiera OpenGL. Skapa rendering context.
*/
  if ( !select_pf(rwinpt) ) return(erpush("WP1633",""));

  if ( (rc=wglCreateContext(rwinpt->dc)) == NULL )
   return(erpush("WP1643",""));
/*
***Aktivera Rendering Contextet.
*/
  wglMakeCurrent(rwinpt->dc,rc);
  rwinpt->rc = rc;
/*
***Aktivera djuptest.
*/
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthFunc(GL_LESS);
  glClearDepth((GLclampd)1.0);
/*
***Viewport. Den del av det grafiska fönstret som får användas.
***Eventuella marginaler för knappar skall ej skrivas över.
*/
  glScissor((GLint)rwinpt->vy.scrwin.xmin,(GLint)rwinpt->vy.scrwin.ymin,
       (GLint)(rwinpt->vy.scrwin.xmax - rwinpt->vy.scrwin.xmin),
       (GLint)(rwinpt->vy.scrwin.ymax - rwinpt->vy.scrwin.ymin));
  glEnable(GL_SCISSOR_TEST);

  glViewport((GLint)rwinpt->vy.scrwin.xmin,(GLint)rwinpt->vy.scrwin.ymin,
       (GLint)(rwinpt->vy.scrwin.xmax - rwinpt->vy.scrwin.xmin),
       (GLint)(rwinpt->vy.scrwin.ymax - rwinpt->vy.scrwin.ymin));
/*
***Låt positiv normal definieras av moturs riktning precis
***som i Varkon.
*/
  glFrontFace(GL_CCW);
/*
***Slå på ljus.
*/
  glEnable(GL_LIGHTING);
  glEnable(GL_LIGHT0);

/*
***Default ljusstyrka.
***Först Ambient.
*/
  if ( msgrst("shade.ambient.red",buf) &&
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1       &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) ambient[0] = ival/100.0;
  else ambient[0] = 0.4;

  if ( msgrst("shade.ambient.green",buf) &&
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) ambient[1] = ival/100.0;
  else ambient[1] = 0.4;

  if ( msgrst("shade.ambient.blue",buf) &&
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) ambient[2] = ival/100.0;
  else ambient[2] = 0.4;

  ambient[3] = 1.0;

  rwinpt->ambient[0] = ambient[0];
  rwinpt->ambient[1] = ambient[1];
  rwinpt->ambient[2] = ambient[2];

  ambient[0] *= rwinpt->light/100.0;
  ambient[1] *= rwinpt->light/100.0;
  ambient[2] *= rwinpt->light/100.0;
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_AMBIENT,ambient);

/* Diffuse*/

  if ( msgrst("shade.diffuse.red",buf) &&
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1       &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) diffuse[0] = ival/100.0;
  else diffuse[0] = 1.0;

  if ( msgrst("shade.diffuse.green",buf) &&
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) diffuse[1] = ival/100.0;
  else diffuse[1] = 1.0;

  if ( msgrst("shade.diffuse.blue",buf) &&
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) diffuse[2] = ival/100.0;
  else diffuse[2] = 1.0;

  diffuse[3] = 1.0;

  rwinpt->diffuse[0] = diffuse[0];
  rwinpt->diffuse[1] = diffuse[1];
  rwinpt->diffuse[2] = diffuse[2];

  diffuse[0] *= rwinpt->light/100.0;
  diffuse[1] *= rwinpt->light/100.0;
  diffuse[2] *= rwinpt->light/100.0;
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_DIFFUSE,diffuse);

/* Specular */

  if ( msgrst("shade.specular.red",buf) &&
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1       &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) specular[0] = ival/100.0;
  else specular[0] = 0.8;

  if ( msgrst("shade.specular.green",buf) &&
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) specular[1] = ival/100.0;
  else specular[1] = 0.8;

  if ( msgrst("shade.specular.blue",buf) &&
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) specular[2] = ival/100.0;
  else specular[2] = 0.8;

  specular[3] = 1.0;

  rwinpt->specular[0] = specular[0];
  rwinpt->specular[1] = specular[1];
  rwinpt->specular[2] = specular[2];

  specular[0] *= rwinpt->light/100.0;
  specular[1] *= rwinpt->light/100.0;
  specular[2] *= rwinpt->light/100.0;
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_SPECULAR,specular);
/*
***Sudda färgbuffert och djupbuffert.
*/ 
  glClearColor((GLclampf)1.0,(GLclampf)1.0,(GLclampf)1.0,(GLclampf)1.0);
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

 static short create_tb(rwinpt)
    WPRWIN *rwinpt;

/*   Skapar toolbar
 *
 *   In: rwinpt = C-pekare till WPRWIN.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkod: .
 *
 *   (C)microform ab 1998-12-02 M.Lindberg,R.Bäckgren
 *
 ******************************************************!*/

 {
   static TBBUTTON tbb[8];
   InitCommonControls();
   //tbab.hInst = ms_inst;
   //tbab.nID = IDR_TOOLBAR1; 
    
   tbb[0].idCommand = ID_EXIT;
   tbb[0].fsState = TBSTATE_ENABLED;  
   tbb[0].fsStyle = TBSTYLE_BUTTON;   
   tbb[0].iBitmap = 0;
  
   tbb[1].idCommand = ID_VIEW;
   tbb[1].fsState = TBSTATE_ENABLED;
   tbb[1].fsStyle = TBSTYLE_BUTTON;
   tbb[1].iBitmap = 1; 
  
   tbb[2].idCommand = ID_LIGHT;
   tbb[2].fsState = TBSTATE_ENABLED;
   tbb[2].fsStyle = TBSTYLE_BUTTON;
   tbb[2].iBitmap = 2;
  
   tbb[3].idCommand = ID_CLIP;
   tbb[3].fsState = TBSTATE_ENABLED;
   tbb[3].fsStyle = TBSTYLE_BUTTON;
   tbb[3].iBitmap = 3; 
  
   tbb[4].idCommand = ID_ZOOM;
   tbb[4].fsState = TBSTATE_ENABLED;
   tbb[4].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP;
   tbb[4].iBitmap = 4; 
  
   tbb[5].idCommand = ID_PAN;
   tbb[5].fsState = TBSTATE_ENABLED;
   tbb[5].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP;
   tbb[5].iBitmap = 5;
  
   tbb[6].idCommand = ID_ROT;
   tbb[6].fsState = TBSTATE_ENABLED|TBSTATE_CHECKED;
   tbb[6].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP;
   tbb[6].iBitmap = 6; 
  
   tbb[7].idCommand = ID_HELPP;
   tbb[7].fsState = TBSTATE_ENABLED;
   tbb[7].fsStyle = TBSTYLE_BUTTON;
   tbb[7].iBitmap = 7;
    
   rwinpt->tb_id = CreateToolbarEx(rwinpt->id.ms_id,WS_CHILD|WS_BORDER,
               IDR_TOOLBAR1,8,ms_inst,
               IDR_TOOLBAR1,tbb,
               8,43,15,43,15,
               sizeof(TBBUTTON));
  
  ShowWindow(rwinpt->tb_id,SW_SHOW);   
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

 static bool select_pf(rwinpt)
    WPRWIN *rwinpt;

/*   Sätter upp pixelformat.
 *
 *   In: rwinpt = C-pekare till WPRWIN
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0.
 *
 *   (C)microform ab 1998-01-13 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int pixelformat;

/*
***Önskade egenskaper.
*/
  static PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd = {
   sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),      // size of this pfd
   1,                          // version number
   PFD_DRAW_TO_WINDOW |           // support window
   PFD_SUPPORT_OPENGL |           // support OpenGL
  PFD_DOUBLEBUFFER,          // Dubbelbuffrat
   PFD_TYPE_RGBA,           // Färgsystem
   24,                          // 24-bit color depth
   0, 0, 0, 0, 0, 0,             // color bits ignored
   0,                          // no alpha buffer
   0,                          // shift bit ignored
   0,                          // no accumulation buffer
   0, 0, 0, 0,                   // accum bits ignored
  32,                           // 32-bit z-buffer   
   0,                          // no stencil buffer
   0,                          // no auxiliary buffer
   PFD_MAIN_PLANE,                 // main layer
   0,                          // reserved
   0, 0, 0                        // layer masks ignored
  };
/*
***Vad är närmast möjliga?
*/
  if ( (pixelformat=ChoosePixelFormat(rwinpt->dc,&pfd)) == 0 )
   {
   MessageBox(NULL,"ChoosePixelFormat failed","Error",MB_OK);
   return(FALSE);
   }
/*
***Aktivera det.
*/
  if (SetPixelFormat(rwinpt->dc,pixelformat,&pfd) == FALSE)
   {
   MessageBox(NULL,"SetPixelFormat failed","Error",MB_OK);
   return(FALSE);
   }
/*
***Antar att dubbelbuffring gick bra.
*/
  rwinpt->double_buffer = TRUE;
/*
***Hur gick det.
*/
  pixelformat = GetPixelFormat(rwinpt->dc);
  DescribePixelFormat(rwinpt->dc,pixelformat,sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),&pfd);

  if ( pfd.dwFlags & PFD_NEED_PALETTE )
   {
   return(TRUE);
   }
 


  return(TRUE);
 }

/********************************************************/

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index