Logo Search packages:      
Sourcecode: varkon version File versions  Download package

ms11.c

/**********************************************************************
*
*  ms11.c
*  ======
*
*  This file is part of the VARKON MS-library including
*  Microsoft WIN32 specific parts of the Varkon
*  WindowPac library.
*
*  This file includes:
*
*   mswini();  Inits the windowhandler
*   mswexi();  Exits the windowhandler
*   msregc();  Registers window classes
*   mswrep();  Repaint window
*   mswres();  Resize window
*   mswbut();  Button handler
*   msrpmw();  Repaint main window
*
*   mswshw();  SHOW_WIN in MBS
*   mswwtw();  WAIT_WIN in MBS
*   mswdel();  Delete main window and DEL_WIN in MBS
*   mswdls();  Delete sub window and DEL_WIN in MBS
*
*   mswffi();  Find lowest free window index
*   mswfpw();  Id of parent window
*   mswgwp();  Id to C-ptr
*
*  This library is free software; you can redistribute it and/or
*  modify it under the terms of the GNU Library General Public
*  License as published by the Free Software Foundation; either
*  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
*
*  This library is distributed in the hope that it will be useful,
*  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
*  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
*  Library General Public License for more details.
*
*  You should have received a copy of the GNU Library General Public
*  License along with this library; if not, write to the Free
*  Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
*
*  (C) 1984-1999, Johan Kjellander, Microform AB
*  (C) 2000-2004, Johan Kjellander, Örebro university
*
***********************************************************************/

#include "../../../sources/DB/include/DB.h"
#include "../../../sources/IG/include/IG.h"
#include "../../../sources/WP/include/WP.h"

LRESULT CALLBACK mscbmw(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); /* Callback för VARKON_MAIN_CLASS */
LRESULT CALLBACK mswcbk(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); /* Callback för VARKON_IWIN_CLASS */

extern bool igbflg;

/*
******************************************************!*/

WPWIN wpwtab[WTABSIZ];

/* wpwtab är en tabell med typ och pekare till fönster.
  Typ är en kod som anger vilken typ av fönster det rör
  sig om tex. TYP_IWIN för ett input-fönster från MBS.
  Pekaren är en C-pekare som pekar på en structure av
  den aktuella typen tex. WPIWIN för ett input-fönster.

  Alla element i wpwtab initieras av mswini() till NULL.
  När ett nytt fönster skapas får det som ID lägsta lediga
  plats i wpwtab och när det deletas nollställs platsen
  igen.
*/

WPMES32 ms_lstmes;

/* Sist inkomna meddelande.
*/


extern char  jobnam[];
extern HPEN  ms_black,ms_darkg,ms_normg,ms_liteg,ms_white;
extern HCURSOR ms_grcu;

extern LRESULT CALLBACK mscblw(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);
extern LRESULT CALLBACK mscbgw(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);
extern LRESULT CALLBACK mscbrw(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);
extern LRESULT CALLBACK mscbew(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);/*!******************************************************/

    int mswini()

/*   Initierar wpw-paketet. Skapar applikationens
 *   huvudfönster.
 *
 *   In: Inget.  
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkod: .
 *
 *   (C)microform ab 6/12/93 J. Kjellander
 *   2004-10-14 don't show window in batch-mode
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int  i,x,y,dx,dy;
  char buf[20],sndpth[V3PTHLEN+1];

/*
***Nollställ fönster-tabellen.
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i)
   {
   wpwtab[i].typ = TYP_UNDEF;
   wpwtab[i].ptr = NULL;
   }
/*
***Registrera fönsterklasser.
*/
  if ( !msregc() ) return((int)GetLastError());
/*
***Skapa huvudfönstret.
*/
  x = CW_USEDEFAULT;
  y = CW_USEDEFAULT;
  dx = CW_USEDEFAULT;
  dy = CW_USEDEFAULT;

  if ( msgrst("APPWIN.X",buf) ) sscanf(buf,"%d",&x);
  if ( msgrst("APPWIN.Y",buf) ) sscanf(buf,"%d",&y);
  if ( msgrst("APPWIN.DX",buf) ) sscanf(buf,"%d",&dx);
  if ( msgrst("APPWIN.DY",buf) ) sscanf(buf,"%d",&dy);

  ms_main = CreateWindowEx(0,
              VARKON_MAIN_CLASS,
              "VARKON",
                    WS_OVERLAPPEDWINDOW,
                    x,y,dx,dy,
                   NULL,
                  NULL,
                    ms_inst,
                    NULL);

  if ( ms_main == NULL ) return((int)GetLastError());

  if (!igbflg) {
   ShowWindow(ms_main,SW_SHOWNORMAL);
   }
/*
***Default cursor i grafiska fönster = pil.
*/
  ms_grcu = LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
/*
***Ett välkomnande ljud.
*/
  sprintf(sndpth,"%sV3_start.wav",v3genv(VARKON_SND));
  sndPlaySound(sndpth,SND_SYNC);

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int mswexi()

/*   Avslutar wpw-paketet.
 *
 *   In: Inget.  
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkod: .
 *
 *   (C)microform ab 6/12/93 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char sndpth[V3PTHLEN+1];
  short i;

/*
***Ev. debug.
*/
#ifdef DEBUG
  if ( dbglev(MSPAC) == 1 )
   {
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"***Start-mswexi***\n");
   fflush(dbgfil(MSPAC));
   }
#endif
/*
***Döda alla fönster i fönster-tabellen.
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i)
   if ( wpwtab[i].ptr != NULL ) mswdel((v2int)i);
/*
***Ett avslutande ljud.
*/
  sprintf(sndpth,"%sV3_end.wav",v3genv(VARKON_SND));
  sndPlaySound(sndpth,SND_SYNC);


#ifdef DEBUG
  if ( dbglev(MSPAC) == 1 )
   {
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"***Slut-mswexi***\n");
   fflush(dbgfil(MSPAC));
   }
#endif

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool msregc()

/*   Registrerar dom fönsterklasser som V3
*    använder sig av.
 *
 *   In: Inget.  
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   FV: TRUE = Ok, FALSE = Fel från RegisterClass().
 *
 *   (C)microform ab 30/11/95 J. Kjellander
 *
 *   1998-01-13 WPRWIN, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  WNDCLASS class;

/*
***Börja med att registrera huvudfönstrets (applikationens) klass.
***Det är bara huvudfönstret (det enda) som har denna klass med
***egen vidhängande callback.
*/
  class.hInstance   = ms_inst;
  class.lpszClassName = VARKON_MAIN_CLASS;
  class.lpfnWndProc  = mscbmw;
  class.style     = 0;
  class.hIcon     = LoadIcon(ms_inst,(LPCTSTR)IDI_ICON1);
  class.hCursor    = LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
  class.lpszMenuName = 0;
  class.cbClsExtra  = 0;
  class.cbWndExtra  = 0;
  class.hbrBackground = GetStockObject(LTGRAY_BRUSH);

  if ( RegisterClass(&class) == 0 ) return(FALSE);
/*
***Sen en klass för WPIWIN, WPBUTT och WPEDIT.
*/
  class.hInstance   = ms_inst;
  class.lpszClassName = VARKON_IWIN_CLASS;
  class.lpfnWndProc  = mswcbk;
  class.style     = 0;
  class.hIcon     = LoadIcon(NULL,(LPCTSTR)IDI_APPLICATION);
  class.hCursor    = LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
  class.lpszMenuName = 0;
  class.cbClsExtra  = 0;
  class.cbWndExtra  = 0;
  class.hbrBackground = GetStockObject(LTGRAY_BRUSH);

  if ( RegisterClass(&class) == 0 ) return(FALSE);
/*
***Registrera också klasser för grafiska fönster. Grafiska
***fönster har annan bakgrundsfärg och egen callback. Ingen cursor
***eftersom detta skall skötas av v3. Huvudfönstret kan inte dödas.
*/
  class.hInstance   = ms_inst;
  class.lpszClassName = VARKON_MGWIN_CLASS;
  class.lpfnWndProc  = mscbgw;
  class.style     = CS_OWNDC | CS_NOCLOSE;
  class.hIcon     = LoadIcon(NULL,(LPCTSTR)IDI_APPLICATION);
  class.hCursor    = NULL;
  class.lpszMenuName = NULL;
  class.cbClsExtra  = 0;
  class.cbWndExtra  = 0;
  class.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH);

  if ( RegisterClass(&class) == 0 ) return(FALSE);

  class.hInstance   = ms_inst;
  class.lpszClassName = VARKON_GWIN_CLASS;
  class.lpfnWndProc  = mscbgw;
  class.style     = CS_OWNDC;
  class.hIcon     = LoadIcon(NULL,(LPCTSTR)IDI_APPLICATION);
  class.hCursor    = NULL;
  class.lpszMenuName = NULL;
  class.cbClsExtra  = 0;
  class.cbWndExtra  = 0;
  class.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH);

  if ( RegisterClass(&class) == 0 ) return(FALSE);
  class.hInstance   = ms_inst;
  class.lpszClassName = VARKON_RWIN_CLASS;
  class.lpfnWndProc  = mscbrw;
  class.style     = CS_OWNDC;
  class.hIcon     = LoadIcon(NULL,(LPCTSTR)IDI_APPLICATION);
  class.hCursor    = NULL;
  class.lpszMenuName = NULL;
  class.cbClsExtra  = 0;
  class.cbWndExtra  = 0;
  class.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH);

  if ( RegisterClass(&class) == 0 ) return(FALSE);
/*
***Samt en klass för listfönster som också har en egen callback.
*/
  class.hInstance   = ms_inst;
  class.lpszClassName = VARKON_LWIN_CLASS;
  class.lpfnWndProc  = mscblw;
  class.style     = 0;
  class.hIcon     = LoadIcon(ms_inst,(LPCTSTR)IDI_ICON1);
  class.hCursor    = LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
  class.lpszMenuName = 0;
  class.cbClsExtra  = 0;
  class.cbWndExtra  = 0;
  class.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH);

  if ( RegisterClass(&class) == 0 ) return(FALSE);
/*
***Samt en klass för editfönster med egen callback.
*/
  class.hInstance   = ms_inst;
  class.lpszClassName = VARKON_EWIN_CLASS;
  class.lpfnWndProc  = mscbew;
  class.style     = 0;
  class.hIcon     = LoadIcon(ms_inst,(LPCTSTR)IDI_ICON1);
  class.hCursor    = LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
  class.lpszMenuName = 0;
  class.cbClsExtra  = 0;
  class.cbWndExtra  = 0;
  class.hbrBackground = GetStockObject(LTGRAY_BRUSH);

  if ( RegisterClass(&class) == 0 ) return(FALSE);
/*
***Slut.
*/
  return(TRUE);
 }

/********************************************************/
/*!*******************************************************/

LRESULT CALLBACK mscbmw(HWND win32_id,UINT message,WPARAM wp,LPARAM lp)
    

/*   Callbackrutin för VARKON:s huvudfönster.
 *
 *   In: win32_id = Fönster som det hänt något i (ms_main).
 *     message = Vad som hänt.
 *     wp,lp  = Ytterligare data.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   (C)microform ab 30/11/95 J. Kjellander
 *
 *   1997-05-16 Döda under uppstart, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char title[V3STRLEN],lagra[V3STRLEN];

/*
***Huvudfönstrets menyer genererar WM_COMMAND som servas
***annorstädes. Därför servar vi WM_COMMAND bara genom att
***spara dom som alla andra meddelanden i ms_lstmes.
***Övriga meddelanden som hänför sig
***till huvudfönstret servar vi här.
*/
  ms_lstmes.wh = win32_id;
  ms_lstmes.msg = message;
  ms_lstmes.wp = wp;
  ms_lstmes.lp = lp;

  switch ( ms_lstmes.msg )
     {
   case WM_PAINT:
    msrpmw();
    break;

   case WM_SIZE:
   RedrawWindow(win32_id,NULL,NULL,RDW_INVALIDATE | RDW_ERASE | RDW_INTERNALPAINT);
    break;
/*
***Döda-knappen. Om jobnam = "" befinner vi oss i uppstart-läge
***och avslutar utan att lagra osv. 
*/
   case WM_CLOSE:
   if ( *jobnam == '\0' )
    {
    ExitProcess(0);
    }
   else
    {
    if ( !msgrst("EXIT.TITLE",title) ) strcpy(title,"Sluta VARKON");
    if ( !msgrst("EXIT.TEXT",lagra) ) strcpy(lagra,"Vill du lagra först ?");

    switch ( MessageBox(ms_main,lagra,
              title,MB_YESNOCANCEL | MB_ICONQUESTION) )
     {
     case IDYES:
     igexsa();
     v3exit();
     break;

     case IDNO:
     igexsn();
     v3exit();
     break;

     default:
     return(0);
     break;
     }
    break;
    }

     default:
     return DefWindowProc(win32_id,message,wp,lp);
     }

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool mswrep(win32_id)
    HWND win32_id;

/*   Repaint-rutinen för wpw-fönstren. Letar upp 
 *   rätt fönster och anropar dess repaint-rutin.
 *
 *   In: ms_id = WIN32 fönster ID.
 *
 *   Ut: TRUE = Eventet servat.  
 *     FALSE = Eventet ej i något wpw-fönster.
 *
 *   (C)microform ab 23/10/95 J. Kjellander
 *
 *   1998-01-13 WPRWIN, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   i,j;
  WPIWIN *iwinpt;
  WPGWIN *gwinpt;
  WPBUTT *buttpt;
  WPICON *icoptr;
  WPRWIN *rwinpt;

#ifdef DEBUG
  if ( dbglev(MSPAC) == 11 )
   {
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"***Start-mswrep***\n");
    fprintf(dbgfil(MSPAC),"win32_id=%d\n",win32_id);
   fflush(dbgfil(MSPAC));
   }
#endif

/*
***Sök igenom hela wpwtab efter fönster.
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i)
   {
   if ( wpwtab[i].ptr != NULL )
    {
/*
***Vilken typ av fönster är det ?
*/
    switch ( wpwtab[i].typ )
     {
/*
***WPIWIN-fönster. Kolla fönstret självt och 
***sök igenom alla sub-fönster.
*/
     case TYP_IWIN:
     iwinpt = (WPIWIN *)wpwtab[i].ptr;
     if ( iwinpt->id.ms_id == win32_id ) return(msrpiw(iwinpt));

     for ( j=0; j<WP_IWSMAX; ++j )
      {
      if ( iwinpt->wintab[j].ptr != NULL )
       {
       switch ( iwinpt->wintab[j].typ ) 
        {
        case TYP_BUTTON:
        buttpt = (WPBUTT *)iwinpt->wintab[j].ptr;
        if ( buttpt->id.ms_id == win32_id )
         {
         msrpbu(buttpt);
         return(TRUE);
         }
        break;

        case TYP_ICON:
        icoptr = (WPICON *)iwinpt->wintab[j].ptr;
        if ( icoptr->id.ms_id == win32_id )
         {
         msrpic(icoptr);
         return(TRUE);
         }
        break;
        }
       }
      }
     break;
/*
***Grafiskt fönster.
*/
     case TYP_GWIN:
     gwinpt = (WPGWIN *)wpwtab[i].ptr;
     if ( gwinpt->id.ms_id == win32_id )return(msrpgw(gwinpt));

     for ( j=0; j<WP_GWSMAX; ++j )
      {
      if ( gwinpt->wintab[j].ptr != NULL )
       {
       switch ( gwinpt->wintab[j].typ ) 
        {
        case TYP_BUTTON:
        buttpt = (WPBUTT *)gwinpt->wintab[j].ptr;
        if ( buttpt->id.ms_id == win32_id )
         {
         msrpbu(buttpt);
         return(TRUE);
         }
        break;

        case TYP_ICON:
        icoptr = (WPICON *)gwinpt->wintab[j].ptr;
        if ( icoptr->id.ms_id == win32_id )
         {
         msrpic(icoptr);
         return(TRUE);
         }
        break;
        }
       }
      }
     break;
/*
***Renderingsfönster.
*/
     case TYP_RWIN:
     rwinpt = (WPRWIN *)wpwtab[i].ptr;
     if ( rwinpt->id.ms_id == win32_id )return(msrprw(rwinpt));

     for ( j=0; j<WP_RWSMAX; ++j )
      {
      if ( rwinpt->wintab[j].ptr != NULL )
       {
       switch ( rwinpt->wintab[j].typ ) 
        {
        case TYP_BUTTON:
        buttpt = (WPBUTT *)rwinpt->wintab[j].ptr;
        if ( buttpt->id.ms_id == win32_id )
         {
         msrpbu(buttpt);
         return(TRUE);
         }
        break;

        case TYP_ICON:
        icoptr = (WPICON *)rwinpt->wintab[j].ptr;
        if ( icoptr->id.ms_id == win32_id )
         {
         msrpic(icoptr);
         return(TRUE);
         }
        break;
        }
       }
      }
     break;
     }
    }
   }
/*
***Det kan vara medelanderaden det gäller.
*/
  if ( msrpma(win32_id) ) return(TRUE);
/*
***Ingen träff.
*/
#ifdef DEBUG
  if ( dbglev(MSPAC) == 11 )
   { 
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"status = FALSE\n");
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"***Slut-mswrep***\n");
   fflush(dbgfil(MSPAC));
   }
#endif

  return(FALSE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool mswres(win32_id)
    HWND win32_id;

/*   Resize-rutinen för wpw-fönstren. Letar upp 
 *   rätt fönster och anropar dess resize-rutin.
 *
 *   In: ms_id = WIN32 fönster ID.
 *
 *   Ut: TRUE = Resize utförd.
 *     FALSE = Inget av wp:s fönster.
 *
 *   Felkod: .
 *
 *   (C)microform ab 15/11/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   i;
  WPLWIN *lwinpt;
  WPGWIN *gwinpt;

/*
***Sök igenom hela wpwtab efter fönster.
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i)
   {
   if ( wpwtab[i].ptr != NULL )
    {
/*
***Vilken typ av fönster är det ?
*/
    switch ( wpwtab[i].typ )
     {
/*
***WPLWIN-fönster.
*/
     case TYP_LWIN:
     lwinpt = (WPLWIN *)wpwtab[i].ptr;
/*     if ( lwinpt->id.ms_id == win32_id ) return(msrslw(lwinpt)); */
     break;
/*
***Grafiskt fönster.
*/
     case TYP_GWIN:
     gwinpt = (WPGWIN *)wpwtab[i].ptr;
/*     if ( gwinpt->id.ms_id == win32_id )return(msrpgw(gwinpt)); */
     break;
     }
    }
   }
/*
***Ingen träff.
*/
  return(FALSE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool mswbut(butmes,serv_id)
    WPMES32 *butmes;
    wpw_id *serv_id;

/*   Button-rutinen för wpw-fönstren. Kollar
 *   vilken typ av fönster det är och anropar
 *   rätt rutin för jobbet.
 *
 *   In: butmes  = Message.
 *     serv_id = Pekare till utdata.
 *
 *   Ut: *serv_id = ID för subfönster som servat meddelandet.
 *
 *   FV. TRUE = Meddelandet har servats.
 *     FALSE = Meddelandetgällde inga av dessa fönster.
 *
 *   (C)microform ab 24/10/95 J. Kjellander
 *
 *    1998-01-14 WPRWIN, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  i;
  WPWIN *winptr;
  WPIWIN *iwinpt;
  WPGWIN *gwinpt;
  WPRWIN *rwinpt;

/*
***Sök igenom wpwtab och anropa alla fönstrens
***respektive butt-hanterare. Den som vill kännas vid
***eventet tar hand om det.
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i )
   {
   if ( (winptr=mswgwp((wpw_id)i)) != NULL )
    {
    switch ( winptr->typ )
     {
     case TYP_IWIN:
     iwinpt = (WPIWIN *)winptr->ptr;
     if ( msbtiw(iwinpt,butmes,serv_id) ) return(TRUE);
     break;

     case TYP_GWIN:
     gwinpt = (WPGWIN *)winptr->ptr;
     if ( msbtgw(gwinpt,butmes,serv_id) ) return(TRUE);
     break;

     case TYP_RWIN:
     rwinpt = (WPRWIN *)winptr->ptr;
     if ( msbtrw(rwinpt,butmes,serv_id) ) return(TRUE);
     break;
     }
    }
   }

  return(FALSE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    void msrpmw()

/*   Repaint-rutin för V3:s huvudfönster.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   (C)microform ab 1996-03-13 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int     pdy;
  POINT    p[4];
  RECT    rect;
  HDC     dc;
  PAINTSTRUCT ps;

/*
***Fixa ett DC.
*/
  dc = BeginPaint(ms_main,&ps); 
/*
***Hur stort är fönstret ?
*/
  GetClientRect(ms_main,&rect);
/*
***Hur hög promtrad nertill ?
*/
  pdy = 15;
/*
***Skugga runt insidan av arbetsytan.
*/
  SelectObject(dc,ms_darkg);

  p[0].x = 0;
  p[0].y = rect.bottom - pdy - 6;
  p[1].x = 0;
  p[1].y = 0;
  p[2].x = rect.right - 1;
  p[2].y = 0;
  Polyline(dc,p,3);

  SelectObject(dc,ms_black);

  p[0].x = 1;
  p[0].y = rect.bottom - pdy - 7;
  p[1].x = 1;
  p[1].y = 1;
  p[2].x = rect.right - 2;
  p[2].y = 1;
  Polyline(dc,p,3);


  SelectObject(dc,ms_white);

  p[0].x = rect.right - 1;
  p[0].y = 0;
  p[1].x = rect.right - 1;
  p[1].y = rect.bottom - pdy - 5;
  p[2].x = -1;
  p[2].y = rect.bottom - pdy - 5;
  Polyline(dc,p,3);

  SelectObject(dc,ms_liteg);

  p[0].x = rect.right - 2;
  p[0].y = 1;
  p[1].x = rect.right - 2;
  p[1].y = rect.bottom - pdy - 6;
  p[2].x = 0;
  p[2].y = rect.bottom - pdy - 6;
  Polyline(dc,p,3);
/*
***Skugga runt insidan av promtraden.
*/
  SelectObject(dc,ms_darkg);

  p[0].x = 0;
  p[0].y = rect.bottom - 1;
  p[1].x = 0;
  p[1].y = rect.bottom - pdy - 2;
  p[2].x = rect.right - 1;
  p[2].y = rect.bottom - pdy - 2;
  Polyline(dc,p,3);

  SelectObject(dc,ms_white);

  p[0].x = rect.right - 1;
  p[0].y = rect.bottom - pdy - 2;
  p[1].x = rect.right - 1;
  p[1].y = rect.bottom - pdy + 1;
  p[2].x = rect.right - 14;
  p[2].y = rect.bottom - 1;
  p[3].x = 0;
  p[3].y = rect.bottom - 1;
  Polyline(dc,p,4);

  p[0].x = rect.right - 2;
  p[0].y = rect.bottom - pdy + 6;
  p[1].x = rect.right - 10;
  p[1].y = rect.bottom - 1;
  Polyline(dc,p,2);

  p[0].x = rect.right - 2;
  p[0].y = rect.bottom - pdy + 10;
  p[1].x = rect.right - 6;
  p[1].y = rect.bottom - 1;
  Polyline(dc,p,2);

  SelectObject(dc,ms_darkg);

  p[0].x = rect.right - 2;
  p[0].y = rect.bottom - pdy + 3;
  p[1].x = rect.right - 13;
  p[1].y = rect.bottom - 1;
  Polyline(dc,p,2);
  p[0].x = rect.right - 2;
  p[0].y = rect.bottom - pdy + 4;
  p[1].x = rect.right - 12;
  p[1].y = rect.bottom - 1;
  Polyline(dc,p,2);

  p[0].x = rect.right - 2;
  p[0].y = rect.bottom - pdy + 7;
  p[1].x = rect.right - 9;
  p[1].y = rect.bottom - 1;
  Polyline(dc,p,2);
  p[0].x = rect.right - 2;
  p[0].y = rect.bottom - pdy + 8;
  p[1].x = rect.right - 8;
  p[1].y = rect.bottom - 1;
  Polyline(dc,p,2);

  p[0].x = rect.right - 2;
  p[0].y = rect.bottom - pdy + 11;
  p[1].x = rect.right - 5;
  p[1].y = rect.bottom - 1;
  Polyline(dc,p,2);
  p[0].x = rect.right - 2;
  p[0].y = rect.bottom - pdy + 12;
  p[1].x = rect.right - 4;
  p[1].y = rect.bottom - 1;
  Polyline(dc,p,2);
/*
***Lämna tillbaks DC:t.
*/
   EndPaint(ms_main,&ps);
/*
***Slut.
*/
  return;
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int mswshw(w_id)
    v2int w_id;

/*   Visar ett fönster.
 *
 *   In: w_id = Entry i wpwtab.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *
 *   (C)microform ab 23/10/95 J. Kjellander
 *
 *   1996-12-09 Fokus på knappar, J.Kjellander
 *   1997-03-07 SetActive.., J.Kjellander
 *   1998-01-13 WPRWIN, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  wpw_id  editid;
  HWND   win32_id;
  WPWIN  *winptr;
  WPIWIN *iwinpt;
  WPLWIN *lwinpt;
  WPGWIN *gwinpt;
  WPBUTT *buttpt;
  WPRWIN *rwinpt;

/*
***Fixa en C-pekare till fönstrets entry i wpwtab.
*/
  if ( (winptr=mswgwp(w_id)) == NULL ) return(-2);
/*
***Vilken typ av fönster är det ?
*/
  switch ( winptr->typ )
   {
/*
***WPIWIN-fönster. Om det inehåller nån WPEDIT sätt focus på den första.
***Om inga editar finns men en defaultknapp sätter vi fokus på den.
*/
   case TYP_IWIN:
   iwinpt = (WPIWIN *)winptr->ptr;
   win32_id = iwinpt->id.ms_id;
   editid = msffoc(iwinpt,FIRST_EDIT);
   if ( editid > -1 ) msfoeb(iwinpt,editid,TRUE);
   else
    {
    buttpt = msdefb(w_id);
    if ( buttpt != NULL ) msfoeb(iwinpt,buttpt->id.w_id,TRUE);
    }
   break;

   case TYP_GWIN:
   gwinpt = (WPGWIN *)winptr->ptr;
   win32_id = gwinpt->id.ms_id;
   break;

   case TYP_RWIN:
   rwinpt = (WPRWIN *)winptr->ptr;
   win32_id = rwinpt->id.ms_id;
   break;

   case TYP_LWIN:
   lwinpt = (WPLWIN *)winptr->ptr;
   win32_id = lwinpt->id.ms_id;
   break;

   default:
   return(-2);
   }
/*
***Visa resultatet och aktivera fönstret.
*/ 
  ShowWindow(win32_id,SW_SHOWNORMAL);
  UpdateWindow(win32_id);
//JKJKJK  SetActiveWindow(iwinpt->id.ms_id);

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!*******************************************************/

   int mswwtw(iwin_id,slevel,subw_id)
   v2int iwin_id;
   v2int slevel;
   v2int *subw_id;

/*  Message-loop för MBS-rutinen WAIT_WIN. Lägger sig
 *  och väntar på meddelanden i det WPIWIN-fönster som angetts.
 *
 *  In: iwin_id = ID för huvudfönstret.
 *    slevel = Service-nivå för key-event.
 *    subw_id = Pekare till utdata.
 *
 *  Ut: *subw_id = ID för det subfönster där ett event inträffat.
 *
 *  Felkoder : WP1202 = iwin_id %s är ej ett fönster
 *
 *  (C)microform ab 23/10/95 J. Kjellander
 *
 *******************************************************!*/

 {
  wpw_id par_id,serv_id;
  char  errbuf[80];
  WPWIN *winptr;
  WPIWIN *iwinpt;
  MSG   message;

/*
***Kolla att fönstret finns.
*/
  if ( (winptr=mswgwp((wpw_id)iwin_id)) == NULL )
   {
   sprintf(errbuf,"%d",(int)iwin_id);
   return(erpush("WP1202",errbuf));
   }
/*
***Om det är ett WPIWIN, aktivera det så det ser lite
***trevligare ut. Highligtad titelbalk etc. OBS. Aktivering
***flyttad till mswshw() 970307 JK. Anledningen är att göra
***det möjligt för ett WPLWIN all lägga sig ovanpå ett WPIWIN
***i en wait_win()-loop.
*/
  switch ( winptr->typ )
   {
   case TYP_IWIN:
   iwinpt = (WPIWIN *)winptr->ptr;
/*   SetActiveWindow(iwinpt->id.ms_id); */

   if ( iwinpt->focus_id > -1 ) msfoeb(iwinpt,iwinpt->focus_id,TRUE);

   break;
   }
/*
***Meddelandeloop.
*/
loop:
  if ( GetMessage(&message,NULL,0,0) == TRUE )
   {
/*
***Om ett meddelande fanns att hämta skickar vi det vidare
***till fönstrets callback-rutin. Vissa meddelanden servas där
***men några lämnas kvar till längre ner.
*/
   TranslateMessage(&message);  /* Translate virtual keycodes */
                  /* to ASCII */
   DispatchMessage(&message);     /* Tillbaks till windows igen */
                 /* och sen till callback-rutinen */
/*
***Om det var ett meddelande om en tangent eller mustryckning
***tar vi hand om det här.
*/
   switch ( ms_lstmes.msg )
    {
/*
***Musknapp. Tryckning i annat fönster än det vi väntar på bryr
***vi oss inte om tillsvidare.
*/
    case WM_LBUTTONDOWN:
    par_id = mswfpw(ms_lstmes.wh);
    if ( par_id != iwin_id ) goto loop;

    if ( mswbut(&ms_lstmes,&serv_id) )
     {
     *subw_id = (v2int)serv_id;
     return(TRUE);
     }
    else goto loop;
/*
***Musclickning i fönster skapat med fönsterklass = BUTTON.
*/
    case WM_COMMAND:
    if ( HIWORD(ms_lstmes.wp) == BN_CLICKED )
     {
     par_id = mswfpw((HWND)ms_lstmes.lp);
     if ( par_id != iwin_id ) goto loop;

     ms_lstmes.wh = (HWND)ms_lstmes.lp;    
     if ( mswbut(&ms_lstmes,&serv_id) )
      {
      *subw_id = (v2int)serv_id;
      return(TRUE);
      }
     else goto loop;
     }
    else goto loop;

    default:
    goto loop;
    }
   }
/*
***Slut.
*/
#ifdef DEBUG
  if ( dbglev(MSPAC) == 1 )
   {
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"***Slut-mswwtw***\n\n");
   fflush(dbgfil(MSPAC));
   }
#endif

  return(0);
 }

/*********************************************************/
/*!*******************************************************/

LRESULT CALLBACK mswcbk(HWND win32_id,UINT message,WPARAM wp,LPARAM lp)
    

/*   Callbackrutin för WPIWIN-fönster.
 *
 *   In: win32_id = Fönster som det hänt något i.
 *     message = Vad som hänt.
 *     wp,lp  = Ytterligare data.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   (C)microform ab 23/10/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {  
#ifdef DEBUG
  if ( dbglev(MSPAC) == 11 )
   {
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"***Start-mswcbk\n***");
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"win32_id = %d, message = %s\n",
               win32_id,msmest(message));
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"***Slut-mswcbk***\n");
   fflush(dbgfil(MSPAC));
   }
#endif

  ms_lstmes.wh = win32_id;
  ms_lstmes.msg = message;
  ms_lstmes.wp = wp;
  ms_lstmes.lp = lp;

  switch ( ms_lstmes.msg )
     {
     case WM_PAINT:
     if ( !mswrep(win32_id) )
     return DefWindowProc(win32_id,message,wp,lp);
     break;

     default:
     return DefWindowProc(win32_id,message,wp,lp);
     }


  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!*******************************************************/

    int mswdel(w_id)
    v2int w_id;

/*   Dödar ett huvudfönster med alla subfönster.
 *
 *   In: w_id  = Huvudfönstrets entry i wpwtab.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkod: WP1222 = Huvudfönstret finns ej.
 *
 *   (C)microform ab 6/12/93 J. Kjellander
 *
 *   1998-01-13 WPRWIN, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char   errbuf[80];
 
  WPWIN  *winptr;
  WPIWIN *iwinpt;
  WPLWIN *lwinpt;
  WPGWIN *gwinpt;
  WPEWIN *ewinpt;
  WPRWIN *rwinpt;

/*
***Fixa en C-pekare till huvud-fönstrets entry i wpwtab.
*/
  if ( (winptr=mswgwp(w_id)) == NULL )
   {
   sprintf(errbuf,"%d",(int)w_id);
   return(erpush("WP1222",errbuf));
   }
/*
***Vilken typ av fönster är det ?
*/
  switch ( winptr->typ )
   {
   case TYP_IWIN:
   iwinpt = (WPIWIN *)winptr->ptr;
   DestroyWindow(iwinpt->id.ms_id);
   msdliw(iwinpt);
   break;

   case TYP_LWIN:
   lwinpt = (WPLWIN *)winptr->ptr;
   DestroyWindow(lwinpt->id.ms_id);
   msdllw(lwinpt);
   break;

   case TYP_GWIN:
   gwinpt = (WPGWIN *)winptr->ptr;
   DestroyWindow(gwinpt->id.ms_id);
   msdlgw(gwinpt);
   break;

   case TYP_RWIN:
   rwinpt = (WPRWIN *)winptr->ptr;
   DestroyWindow(rwinpt->id.ms_id);
   msdlrw(rwinpt);
   break;

   case TYP_EWIN:
   ewinpt = (WPEWIN *)winptr->ptr;
   DestroyWindow(ewinpt->id.ms_id);
   msdlew(ewinpt);
   break;
   }
/*
***Stryk fönstret ur fönstertabellen.
*/
  winptr->typ = TYP_UNDEF;
  winptr->ptr = NULL;
  
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int  mswdls(w_id,sub_id)
    v2int w_id;
    v2int sub_id;

/*   Dödar ett subfönster.
 *
 *   In: w_id  = Huvudfönstrets entry i wpwtab.
 *     sub_id = Subfönstrets id.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkod: WP1222 = Huvudfönstret finns ej.
 *       WP1232 = Subfönstret finns ej.
 *
 *   (C)microform ab 1996-03-06 J. Kjellander
 *
 *   1996-05-20 WPGWIN, J.Kjellander
 *   2000-03-14 Clipregion, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char   errbuf[80];
  char  *subptr;
  WPWIN  *winptr;
  WPIWIN *iwinpt;
  WPGWIN *gwinpt;
  WPBUTT *butptr;
  WPEDIT *edtptr;
  WPICON *icoptr;

/*
***Fixa en C-pekare till huvud-fönstrets entry i wpwtab.
*/
  if ( (winptr=mswgwp(w_id)) == NULL )
   {
   sprintf(errbuf,"%d",(int)w_id);
   return(erpush("WP1222",errbuf));
   }
/*
***Vilken typ av fönster är det ?
*/
  switch ( winptr->typ )
   {
/*
***WPIWIN, kolla att subfönstret finns.
*/
   case TYP_IWIN:
   if ( sub_id < 0 || sub_id > WP_IWSMAX-1 )
    {
    sprintf(errbuf,"%d%%%d",(int)w_id,(int)sub_id);
    return(erpush("WP1232",errbuf));
    }
   iwinpt = (WPIWIN *)winptr->ptr;
   subptr = iwinpt->wintab[(wpw_id)sub_id].ptr;
   if ( subptr == NULL )
    {
    sprintf(errbuf,"%d%%%d",(int)w_id,(int)sub_id);
    return(erpush("WP1232",errbuf));
    }
/*
***Döda fönstret ur wpw och WIN32.
*/
   switch ( iwinpt->wintab[(wpw_id)sub_id].typ )
    {
    case TYP_BUTTON:
    butptr = (WPBUTT *)subptr;
    DestroyWindow(butptr->id.ms_id);
    msdlbu(butptr);
    break;

    case TYP_EDIT:
    edtptr = (WPEDIT *)subptr;
    DestroyWindow(edtptr->id.ms_id);
    msdled(edtptr);
    break;

    case TYP_ICON:
    icoptr = (WPICON *)subptr;
    DestroyWindow(icoptr->id.ms_id);
    msdlic(icoptr);
    break;
    }
/*
***Länka bort subfönstret från WPIWIN-fönstret.
*/
   iwinpt->wintab[(wpw_id)sub_id].ptr = NULL;
   iwinpt->wintab[(wpw_id)sub_id].typ = TYP_UNDEF;
   break;
/*
***WPGWIN.
*/
   case TYP_GWIN:
   if ( sub_id < 0 || sub_id > WP_GWSMAX-1 )
    {
    sprintf(errbuf,"%d%%%d",(int)w_id,(int)sub_id);
    return(erpush("WP1232",errbuf));
    }
   gwinpt = (WPGWIN *)winptr->ptr;
   subptr = gwinpt->wintab[(wpw_id)sub_id].ptr;
   if ( subptr == NULL )
    {
    sprintf(errbuf,"%d%%%d",(int)w_id,(int)sub_id);
    return(erpush("WP1232",errbuf));
    }
/*
***Döda fönstret ur wpw och WIN32.
*/
   SelectClipRgn(gwinpt->dc,NULL);

   switch ( gwinpt->wintab[(wpw_id)sub_id].typ )
    {
    case TYP_BUTTON:
    butptr = (WPBUTT *)subptr;
    DestroyWindow(butptr->id.ms_id);
    msdlbu(butptr);
    break;

    case TYP_EDIT:
    edtptr = (WPEDIT *)subptr;
    DestroyWindow(edtptr->id.ms_id);
    msdled(edtptr);
    break;

    case TYP_ICON:
    icoptr = (WPICON *)subptr;
    DestroyWindow(icoptr->id.ms_id);
    msdlic(icoptr);
    break;
    }

   gwinpt->wintab[(wpw_id)sub_id].ptr = NULL;
   gwinpt->wintab[(wpw_id)sub_id].typ = TYP_UNDEF;

   UpdateWindow(gwinpt->id.ms_id);
   SelectClipRgn(gwinpt->dc,gwinpt->clprgn);
   break;
   }

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    wpw_id mswffi()

/*   Letar upp lägsta lediga entry i wpwtab.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: Giltigt ID eller erpush().
 *
 *   (C)microform ab 6/12/93 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int i;
/*
***Leta upp ledig plats i fönstertabellen. Lämna ID = 0
***ledigt eftersom detta ID är reserverat för V3:s grafiska
***huvudfönster.
*/
  i = 1;

  while ( i < WTABSIZ && wpwtab[i].ptr != NULL ) ++i;
/*
***Finns det någon ?
*/
  if ( i == WTABSIZ ) return(-2);
/*
***Ja, returnera ID.
*/
  else return((wpw_id)i);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    wpw_id mswfpw(win32_id)
    HWND win32_id;

/*   Letar upp id för föräldern till ett sub-
 *   fönster med visst ms-id. Om fönstret med
 *   det angivna ms-id:t är en förälder returneras
 *   -1.
 *
 *   Denna rutin används av mswwtw() för att avgöra
 *   om ett meddelande kommer från ett subfönster till det
 *   huvudfönster som vi väntar på.
 *
 *   In: win32_id = Subfönstrets ms-id.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   FV: id för fönster eller -1.
 *
 *   (C)microform ab 28/10/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  i,j;
  WPIWIN *iwinpt;
  WPBUTT *buttpt;
  WPICON *iconpt;

/*
***Sök igenom hela wpwtab efter fönster.
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i)
   {
   if ( wpwtab[i].ptr != NULL )
    {
/*
***Vilken typ av fönster är det ?
*/
    switch ( wpwtab[i].typ )
     {
/*
***WPIWIN-fönster. Kolla fönstret självt och 
***sök igenom alla sub-fönster. Tillsvidare är
***det bara aktuellt med knappar.
*/
     case TYP_IWIN:
     iwinpt = (WPIWIN *)wpwtab[i].ptr;
     

     for ( j=0; j<WP_IWSMAX; ++j )
      {
      if ( iwinpt->wintab[j].ptr != NULL )
       {
       switch ( iwinpt->wintab[j].typ ) 
        {
        case TYP_BUTTON:
        buttpt = (WPBUTT *)iwinpt->wintab[j].ptr;
        if ( buttpt->id.ms_id == win32_id ) return(iwinpt->id.w_id);
        break;

        case TYP_ICON:
        iconpt = (WPICON *)iwinpt->wintab[j].ptr;
        if ( iconpt->id.ms_id == win32_id ) return(iwinpt->id.w_id);
        break;
        }
       }
      }
     break;
     }
    }
   }
/*
***Ingen träff.
*/
  return((wpw_id)-1);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    WPWIN *mswgwp(id)
    wpw_id id;

/*   Översätter id till C-pekare för motsvarande entry
 *   i wpwtab.
 *
 *   In: id = Fönstrets entry i wpwtab.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: Giltig C-pekare eller NULL.
 *
 *   (C)microform ab 6/12/93 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {

/*
***Är det ett giltigt ID ?
*/
  if ( id < 0 || id >= WTABSIZ ) return(NULL);
/*
***Ja, returnera pekare om det finns någon.
*/
  else
   {
   if ( wpwtab[id].ptr != NULL ) return(&wpwtab[id]);
   else return(NULL);
   }
 }

/********************************************************/

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index