Logo Search packages:      
Sourcecode: varkon version File versions  Download package

ms15.c

/**********************************************************************
*
*  ms15.c
*  ======
*
*  This file is part of the VARKON MS-library including
*  Microsoft WIN32 specific parts of the Varkon
*  WindowPac library.
*
*  This file includes:
*
*   mswcgw();  Create WPGWIN
*   msnrgw();  Normalise WPGWIN
*   msrpgw();  Repaint WPGWIN
*   msrepa();  Repaint WPGWIN from DB
*   msbtgw();  Button handler
*   msrsgw();  Resize handler
*   msergw();  Erase one or more WPGWIN
*   msdlgw();  Delete WPGWIN
*   msggwp();  Id to C-ptr
*
*  This library is free software; you can redistribute it and/or
*  modify it under the terms of the GNU Library General Public
*  License as published by the Free Software Foundation; either
*  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
*
*  This library is distributed in the hope that it will be useful,
*  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
*  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
*  Library General Public License for more details.
*
*  You should have received a copy of the GNU Library General Public
*  License along with this library; if not, write to the Free
*  Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
*
*  (C) 1984-1999, Johan Kjellander, Microform AB
*  (C) 200-2004, Johan Kjellander, Örebro university
*
***********************************************************************/

#include "../../../sources/DB/include/DB.h"
#include "../../../sources/IG/include/IG.h"
#include "../../../sources/GP/include/GP.h"
#include "../../../sources/EX/include/EX.h"
#include "../../../sources/WP/include/WP.h"

static int creqbt(); /* Skapar snabbvalsknappar */

LRESULT CALLBACK mscbgw(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);

extern short   actfun,v3mode;
extern DBptr   lsysla;
extern double  rstrox,rstroy,rstrdx,rstrdy;
extern bool   rstron;
extern HCURSOR  ms_grcu;

/*!******************************************************/

    int mswcgw(x,y,dx,dy,label,main,id)
    int   x,y,dx,dy;
    char  *label;
    bool  main;
    v2int *id;

/*   Skapar WPGWIN-fönster. V3:s grafiska huvudfönster
 *   får ock skall ovillkorligen ha ID = 0 = GWIN_MAIN.
 *
 *   In: x   = Läge i X-led.
 *     y   = Läge i Y-led.  
 *     dx  = Storlek i X-led.
 *     dy  = Storlek i Y-led.
 *     label = Fönstertitel.
 *     main = TRUE = Huvudfönstret
 *         FALSE = Ytterligare fönster
 *     id  = Pekare till utdata.
 *
 *   Ut: *id = Giltigt entry i wpwtab.
 *
 *   Felkod: WP1052 = wpwtab full.
 *       WP1062 = Fel från malloc().
 *
 *   (C)microform ab 25/10/95 J. Kjellander
 *
 *   1997-04-10 Saveunder, J.Kjellander
 *   1999-12-15 Clip, J.Kjellander
 *   2000-03-17 Clip region, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char  buf[20],*wclass;
  int   i,status,px,py,width,height,margin;
  double width_mm,height_mm;
  WPGWIN *gwinpt;
  HWND  win32_id;
  RECT  rect;


/*
***Skapa ett ledigt fönster-ID. Om det är huvudfönstret
***som skall skapas tvingar vi ID till GWIN_MAIN = 0.
*/
  if ( main ) *id = GWIN_MAIN;
  else if ( (*id=mswffi()) < 0 ) return(erpush("WP1052",label));
/*
***Skapa ett WIN32-fönster. WS_CLIPCHILDREN behövs inte eftersom vi
***aldrig rör ev. children, dvs. tryckknappar.
*/
  if ( main ) wclass = VARKON_MGWIN_CLASS;
  else    wclass = VARKON_GWIN_CLASS;

  win32_id = CreateWindow(
              wclass,
              "",
                 WS_CHILD | WS_THICKFRAME | WS_CAPTION |
                WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX |
                 WS_CLIPSIBLINGS | WS_SYSMENU,
                    x,
                    y,
                   dx,
                    dy,
                    ms_main,
                    NULL,
                    ms_inst,
                   NULL);
/*
***Skapa ett WPGWIN -fönster.
*/
  if ( (gwinpt=(WPGWIN *)v3mall(sizeof(WPGWIN),"mswcgw")) == NULL )
   return(erpush("WP1062",label));

  gwinpt->id.w_id = *id;
  gwinpt->id.p_id = NULL;
  gwinpt->id.ms_id = win32_id;
/*
***Hela fönstret är dx gånger dy men grafiska arean (applikationsarean)
***är mindre pga. titelbalk och fönsterramar.
*/
  msggeo(win32_id,&px,&py,&width,&height,&width_mm,&height_mm);

  gwinpt->geo.x = x;
  gwinpt->geo.y = y;
  gwinpt->geo.dx = width;
  gwinpt->geo.dy = height;

  gwinpt->geo.psiz_x = (double)width_mm / (double)width;
  gwinpt->geo.psiz_y = (double)height_mm / (double)height;
/*
***Ett privat DC för detta fönster. Detta behöver inte deallokeras.
*/
  gwinpt->dc = GetDC(win32_id);
/*
***Ett DC och en bitmap för "SaveUnder". Enklast är att göra bitmappen
***lika stor som skärmen. Därmed kan fönstret maximeras utan problem.
*/
  gwinpt->bmdc = CreateCompatibleDC(gwinpt->dc);
  gwinpt->bmh = CreateCompatibleBitmap(gwinpt->dc,
                     GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN),
                     GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN));
  SelectObject(gwinpt->bmdc,gwinpt->bmh);
/*
***Aktuell linjebredd.
*/
  gwinpt->linwdt = 0.0;
/*
***Default aktiv vy. Motsvarar vy:n "xy" med skala = 1.0.
***och origo i nedre vänstra hörnet.
*/
  gwinpt->vy.vynamn[0] = '\0';
/*
***Hur stort skall skärmfönstret vara ? Skall det ha marginaler
***för tryckknappar ?
*/
  gwinpt->vy.scrwin.xmin = 0;
  gwinpt->vy.scrwin.ymin = 0;
  gwinpt->vy.scrwin.xmax = width;
  gwinpt->vy.scrwin.ymax = height;
  gwinpt->margin_up   = 0;
  gwinpt->margin_down  = 0;
  gwinpt->margin_left  = 0;
  gwinpt->margin_right  = 0;
  gwinpt->clprgn     = NULL;

  if ( msgrst("MARGIN_UP",buf) && sscanf(buf,"%d",&margin) == 1 )
   {
   gwinpt->margin_up = margin;
   gwinpt->vy.scrwin.ymax -= margin;
   }
  if ( msgrst("MARGIN_DOWN",buf) && sscanf(buf,"%d",&margin) == 1 )
   {
   gwinpt->margin_down = margin;
   gwinpt->vy.scrwin.ymin += margin;
   }
  if ( msgrst("MARGIN_LEFT",buf) && sscanf(buf,"%d",&margin) == 1 )
   {
   gwinpt->margin_left = margin;
   gwinpt->vy.scrwin.xmin += margin;
   }
  if ( msgrst("MARGIN_RIGHT",buf) && sscanf(buf,"%d",&margin) == 1 )
   {
   gwinpt->margin_right = margin;
   gwinpt->vy.scrwin.xmax -= margin;
   }

  gwinpt->clprgn = CreateRectRgn(gwinpt->margin_left,
                  gwinpt->margin_up,
                  width - gwinpt->margin_right,
                  height - gwinpt->margin_down);
/*
***Modellfönstret gör vi lika med det grafiska fönstret i skala = 1.0.
*/
  gwinpt->vy.modwin.xmin = 0;
  gwinpt->vy.modwin.ymin = 0;
  gwinpt->vy.modwin.xmax =
       (gwinpt->vy.scrwin.xmax - gwinpt->vy.scrwin.xmin) *
        gwinpt->geo.psiz_x;
  gwinpt->vy.modwin.ymax =
       (gwinpt->vy.scrwin.ymax - gwinpt->vy.scrwin.ymin) *
        gwinpt->geo.psiz_y;

  gwinpt->vy.vy_3D = FALSE;
  gwinpt->vy.vydist = 0.0;

  gwinpt->vy.vymat.k11 = 1.0;
  gwinpt->vy.vymat.k12 = 0.0;
  gwinpt->vy.vymat.k13 = 0.0;
  gwinpt->vy.vymat.k21 = 0.0;
  gwinpt->vy.vymat.k22 = 1.0;
  gwinpt->vy.vymat.k23 = 0.0;
  gwinpt->vy.vymat.k31 = 0.0;
  gwinpt->vy.vymat.k32 = 0.0;
  gwinpt->vy.vymat.k33 = 1.0;
/*
***Denna vy är fullständig och kan användas, valid = TRUE men
***den har inget namn. Föregående vy finns ännu ej.
*/
  gwinpt->vy.valid   = TRUE;
  gwinpt->old_vy.valid = FALSE;
/*
***Displayfil.
*/
  gwinpt->df_adr = NULL;
  gwinpt->df_all = 0;
  gwinpt->df_ptr = -1;
  gwinpt->df_cur = -1;
/*
***Tänd alla nivåer.
*/
  for ( i=0; i<WP_NTSIZ; ++i ) gwinpt->nivtab[i] = 255;
/*
***Fönstret har ännu inga subfönster.
*/
  for ( i=0; i<WP_GWSMAX; ++i) gwinpt->wintab[i].ptr = NULL;
/*
***Eller pekmärken.
*/
  gwinpt->pmkant = 0;
/*
***Lagra fönstret i fönstertabellen.
*/
  wpwtab[*id].typ = TYP_GWIN;
  wpwtab[*id].ptr = (char *)gwinpt;
/*
***Visa resultatet.
*/
  mswshw(*id);
/*
***Gråa hela fönstret inkl. ev. marginaler en gång så att det inte blir skräp där.
***På så vis blir marginalyta som inte utnyttjas för knappar grå istället för obestämd.
***Detta måste göras först här efter show annars funkar det inte.
*/
  rect.top  = 0;
  rect.left  = 0;
  rect.right = width;
  rect.bottom = height;
  FillRect(gwinpt->dc,&rect,GetStockObject(LTGRAY_BRUSH));

  rect.right = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);
  rect.bottom = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);
  FillRect(gwinpt->bmdc,&rect,GetStockObject(LTGRAY_BRUSH));

  if ( gwinpt->clprgn != NULL )
   {
   SelectClipRgn(gwinpt->dc,gwinpt->clprgn);
   SelectClipRgn(gwinpt->bmdc,gwinpt->clprgn); 
   }
/*
***Skapa fönstrets tryckknappar.
*/
  if ( (status=creqbt(gwinpt)) < 0 ) return(status);  
/*
***Normalisera, dvs. fixa till modellfönstrets proportioner
***och beräkna 2D transformationskonstanter.
*/
  msnrgw(gwinpt);
/*
***Om det är huvudfönstret det gäller meddelar vi även
***grapac.
*/
  if ( main ) wpupgp(gwinpt);


  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!*******************************************************/

LRESULT CALLBACK mscbgw(HWND win32_id,UINT message,WPARAM wp,LPARAM lp)
    

/*   Callbackrutin för WPGWIN-fönster.
 *
 *   In: win32_id = Fönster som det hänt något i.
 *     message = Vad som hänt.
 *     wp,lp  = Ytterligare data.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   (C)microform ab 19/11/95 J. Kjellander
 *
 *   1996-12-15 Fixat WM_WINDOWPOSCHANGING, J.Kjellander
 *   1997-12-28 VC++ 5.0, J.Kjellander
 *   1997-12-28 Bug, WM_CLOSE, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int    x,y,dx,dy,ymax,underk;
  bool    illegal;
  wpw_id   win_id;
  WPWIN   *winptr;
  WPGWIN  *gwinpt;
  WINDOWPOS *wpos;

/*
***Hårkors-rutinerna använder ms_lstmes.
*/
  ms_lstmes.wh = win32_id;
  ms_lstmes.msg = message;
  ms_lstmes.wp = wp;
  ms_lstmes.lp = lp;
/*
***Fixa fram en C-pekare till fönstret i fråga.
***Om inte det går är det nåt allvarligt fel så då processar
***vi med default-rutinen.
*/
  if ( (gwinpt=msggwp(win32_id)) == NULL )
    return DefWindowProc(win32_id,message,wp,lp);
/*
***Vissa meddelanden servas dock här.
*/
  switch ( message )
   {
/*
***Om någon vill ändra placering eller storlek får vi först
***ett meddelande om detta så att vi kan kontrollera om ändringen
***är tillåten.
*/
   case WM_WINDOWPOSCHANGING:
   wpos = (WINDOWPOS *)lp;
   illegal = FALSE;
/*
***Det bör inte vara tillåtet att flytta fönstret uppåt så att det hamnar
***delvis under huvudfönstrets menybalk eller täcker skuggan på insidan (2).
*/
   if ( wpos->y < 2 )
    {
    wpos->y = 2;
    illegal = TRUE;
    }
/*
***Det är heller inte tillåtet att flytta fönstret nedåt så
***att det överlappar huvudfönstrets promtrad. Flyttning nedåt
***kan bero på att hela fönstret har flyttats eller bara underkanten
***eller kanske båda samtidigt som vid maximering. Vid bara flyttning
***är SWP_NOSIZE satt av systemet så det måste vi ändra på för att
***kunna påverka fönstrets storlek.
*/
   msggeo(ms_main,&x,&y,&dx,&dy,NULL,NULL);
   ymax = dy - (1 + 15 + 1 + 2 + 2);

   underk = wpos->y + wpos->cy;

   if ( underk > ymax )
    {
    wpos->cy = ymax - wpos->y;
    if ( wpos->cy <= (GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION) + 2*GetSystemMetrics(SM_CYBORDER)) )
     {
     wpos->cy = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);
     wpos->y = ymax - wpos->cy - 2*GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);
     }
    wpos->flags &= !SWP_NOSIZE;
    illegal = TRUE;
    }
   if ( illegal ) return(0);
   else return(DefWindowProc(win32_id,message,wp,lp));
/*
***Ett WM_MOVE processas här. De koordinater som returneras är
***av någon anledning inte fönstrets nya position utan clientareans
***nya läge. Därför kompenserar vi med en ram och en titelbalk.
*/
   case WM_MOVE:
   gwinpt->geo.x = LOWORD(lp) - GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);
   gwinpt->geo.y = HIWORD(lp) - GetSystemMetrics(SM_CYBORDER) -
                 GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);
    break;
/*
***Kommer det ett WM_SIZE till WPGWIN-fönstret har det ändrat
***storlek. VC++ 5.0 krävde att testet om SIZE_MINIMIZED och
***storlek lades till 1997-12-28 JK.
*/
   case WM_SIZE:
   dx = LOWORD(lp);
   dy = HIWORD(lp);
   if ( wp != SIZE_MINIMIZED &&
      dx > 0 && dy > 0 ) msrsgw(gwinpt,dx,dy);
    break;
/*
***Om musen rör sig i detta fönster är den i detta fönster !
***Då ser vi till att rätt cursor visas.
*/
   case WM_MOUSEMOVE:
   SetCursor(ms_grcu);
   break;
/*
***WM_CLOSE innebär clickning på döda-knappen.
***msdlgw() stryker inte WPLWIN-fönstret ur wpwtab så
***det får vi göra här. Däremot stryks WPGWIN-posten
***så vi får inte använda gwinpt->id.w_id som test.
***Därav variabeln win_id, 1997-12-28 JK.
*/
   case WM_CLOSE:
   win_id = gwinpt->id.w_id;
   msdlgw(gwinpt);
   if ( (winptr=mswgwp(win_id)) != NULL )
    {
    winptr->typ = TYP_UNDEF;
    winptr->ptr = NULL;
    }
   DestroyWindow(win32_id);
   if ( !IsWindowEnabled(ms_main) ) EnableWindow(ms_main,TRUE);
   break;
/*
***PAINT sköts av en egen rutin.
*/
   case WM_PAINT:
   msrpgw(gwinpt);
   break;
/*
***Meddelanden som vi inte bryr oss om.
*/
    default:
    return DefWindowProc(win32_id,message,wp,lp);
    }

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int  msnrgw(gwinpt)
    WPGWIN *gwinpt;

/*   Normaliserar proportionerna för GWIN-fönstrets
 *   modellfönster och beräknar nya 2D-transformations-
 *   konstanter.
 *
 *   In: gwinpt => Pekare till fönster.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   (C)microform ab 1/11/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  double mdx,mdy,gadx,gady,mprop,gprop;

#ifdef DEBUG
  if ( dbglev(MSPAC) == 4 )
   {
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"***Start-msnrgw***\n");
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"ID=%d\n",gwinpt->id.w_id);
   fflush(dbgfil(MSPAC));
   }
#endif

/*
***Hur stor är fönstrets grafiska area.
*/
  gadx = gwinpt->geo.psiz_x *
    (gwinpt->vy.scrwin.xmax - gwinpt->vy.scrwin.xmin);
  gady = gwinpt->geo.psiz_y *
    (gwinpt->vy.scrwin.ymax - gwinpt->vy.scrwin.ymin);
/*
***Hur stort är modellfönstret i millimeter.
*/
  mdx = gwinpt->vy.modwin.xmax - gwinpt->vy.modwin.xmin;
  mdy = gwinpt->vy.modwin.ymax - gwinpt->vy.modwin.ymin;
/*
***Förhållandet mellan grafiska areans höjd och bredd är gady/gadx.
***Se till att modellfönstret får samma förhållande så att cirklar
***blir "runda" tex.
*/
  gprop = gady/gadx;
  mprop = mdy/mdx;

  if ( mprop > gprop )
   {
   gwinpt->vy.modwin.xmin -= (mdy/gprop - mdx)/2.0;
   gwinpt->vy.modwin.xmax += (mdy/gprop - mdx)/2.0;
   }
  else if ( mprop < gprop )
   {
   gwinpt->vy.modwin.ymin -= (gprop*mdx - mdy)/2.0;
   gwinpt->vy.modwin.ymax += (gprop*mdx - mdy)/2.0;
   }
/*
***Beräkna nya transformationskonstanter.
*/
  gwinpt->vy.k2x = (gwinpt->vy.scrwin.xmax - gwinpt->vy.scrwin.xmin) /
          (gwinpt->vy.modwin.xmax - gwinpt->vy.modwin.xmin);
  gwinpt->vy.k2y = (gwinpt->vy.scrwin.ymax - gwinpt->vy.scrwin.ymin) /
          (gwinpt->vy.modwin.ymax - gwinpt->vy.modwin.ymin);

  gwinpt->vy.k1x = gwinpt->vy.scrwin.xmin -
          gwinpt->vy.modwin.xmin * gwinpt->vy.k2x;
  gwinpt->vy.k1y = gwinpt->vy.scrwin.ymin -
          gwinpt->vy.modwin.ymin * gwinpt->vy.k2y;


#ifdef DEBUG
  if ( dbglev(MSPAC) == 4 )
   {
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"***Slut-msnrgw***\n");
   fflush(dbgfil(MSPAC));
   }
#endif

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool  msrpgw(gwinpt)
    WPGWIN *gwinpt;

/*   Repaint-rutin för WPGWIN.
 *
 *   In: gwinpt = C-pekare till WPGWIN.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkod: .
 *
 *   (C)microform ab 3/11/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int     x,y,dx,dy;
  HDC     dc;
  PAINTSTRUCT ps;

/*
***Eftersom grafiska fönster har privata DC:n måste
***WM_PAINT meddelanden processas med BeginPaint() och
***EndPaint() för att inte en oändlig loop skall uppstå.
*/
  dc = BeginPaint(gwinpt->id.ms_id,&ps); 
/*
***Kopiera från 'save under'- bitmappen. Tillåt
***update även av marginaler.
*/
  x = ps.rcPaint.left;
  y = ps.rcPaint.top;
  dx = ps.rcPaint.right - x;
  dy = ps.rcPaint.bottom - y;
/*
  BitBlt(gwinpt->dc,x,y,dx,dy,gwinpt->bmdc,x,y,SRCCOPY);
*/
  BitBlt(dc,x,y,dx,dy,gwinpt->bmdc,x,y,SRCCOPY);
/*
***Nu gör vi inget mer med det grafiska fönstret.
*/
  EndPaint(gwinpt->id.ms_id,&ps);

/*
***Slut.
*/
  return(TRUE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int  msrepa(win_id)
    v2int win_id;

/*   Ritar om ett eller alla grafiska fönster med tillhörande
 *   pixmap för save_under.
 *
 *   In: win_id = ID för ett WPGWIN.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkoder: WP1362 = Fönstret %s finns ej.
 *
 *   (C)microform ab 1996-12-03 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
/*
***Sudda.
*/
  msergw(win_id);
/*
***Rita om GM.
*/
  EXdral(win_id);
/*
***Och om det är huvudfönstret även eventuellt raster.
*/
  if ( ( win_id == GWIN_ALL || win_id == GWIN_MAIN ) && rstron )
   gpdrrs(rstrox,rstroy,rstrdx,rstrdy);
/*
***Aktivt koordinatsystem.
*/
  igupcs(lsysla,V3_CS_ACTIVE);

/*
***Slut.
*/
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool  msbtgw(gwinpt,butmes,serv_id)
    WPGWIN *gwinpt;
    WPMES32 *butmes;
    wpw_id *serv_id;

/*   Button-rutin för WPGWIN med vidhängande sub-fönster.
 *   Kollar om muspekning skett i något av WPGWIN-fönstrets
 *   subfönster och servar isåfall eventet.
 *
 *   In: iwinptr = C-pekare till WPGWIN.
 *     butmes = Button mesage.
 *     serv_id = Pekare till utdata.
 *
 *   Ut: *serv_id = ID för subfönster som servat eventet.
 *
 *   Fv: TRUE = Eventet servat.
 *     FALSE = Detta fönster ej inblandat.
 *
 *   (C)microform ab 7/11/95 J. Kjellander
 *
 *    1998-03-19 Ny mszoom(), J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   x,y;
  short  i,acttyp,actnum,oldfun;
  bool  hit;
  char  *subptr;
  WPBUTT *butptr;
  WPICON *icoptr;

/*
***Gå igenom snabbvalsknapparna och serva om träff.
*/
  hit = FALSE;

  for ( i=0; i<WP_GWSMAX; ++i )
   {
   subptr = gwinpt->wintab[i].ptr;
   if ( subptr != NULL )
    {
    switch ( gwinpt->wintab[i].typ )
     {
     case TYP_BUTTON:
     butptr = (WPBUTT *)subptr;
     if ( butmes->wh == butptr->id.ms_id )
      {
      x = gwinpt->geo.x + butptr->geo.x;
      y = gwinpt->geo.y + butptr->geo.y;
      hit   = TRUE;
      acttyp = butptr->acttyp;
      actnum = butptr->actnum;
      *serv_id = butptr->id.w_id;
      }
     break;

     case TYP_ICON:
     icoptr = (WPICON *)subptr;
     if ( butmes->wh == icoptr->id.ms_id )
      {
      x = gwinpt->geo.x + icoptr->geo.x;
      y = gwinpt->geo.y + icoptr->geo.y;
      hit   = TRUE;
      acttyp = icoptr->acttyp;
      actnum = icoptr->actnum;
      *serv_id = icoptr->id.w_id;
      }
     break;
     }
/*
***Träff kanske ?
*/
    if ( hit )
     {
/*
***Om så tar vi särskilt hand om vissa snabbval här.
*/
     if ( acttyp == FUNC )
      {
      oldfun = actfun;
      actfun = actnum;

      switch ( actnum )
       {
       case 188:
       msscle(gwinpt,x,y);
       break;

       case 189:
       mscent(gwinpt);
       break;

       case 190:
       if ( v3mode == BAS3_MOD ) msperp(gwinpt,x,y);
       else Beep(1000,1000);
       break;

       case 191:
       mslstv(gwinpt);
       break;

       case 193:
       mszoom();
       break;

       case 194:
       msiaut(gwinpt);
       break;

       case 195:
       mschvi(gwinpt,x,y);
       break;

       case 197:
       msnivs(gwinpt,x,y);
       break;

       default:
       actfun = oldfun;
       igdofu(acttyp,actnum); 
       break;
       }
      actfun = oldfun;
      return(TRUE);
      }
     else
      {
      igdofu(acttyp,actnum); 
      return(TRUE);
      }
     }
    }
   }

  return(FALSE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool  msrsgw(gwinpt,newdx,newdy)
    WPGWIN *gwinpt;
    int newdx,newdy;

/*   Resize-rutin för WPGWIN.
 *
 *   In: gwinpt = C-pekare till WPGWIN.
 *     newdx = Ny storlek i X-led.
 *     newdy = Ny storlek i Y-led.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   FV: TRUE.
 *
 *   (C)microform ab 19/11/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int  oldx,oldy,olddx,olddy,newx,newy,
      dx,dy,ddx,ddy;
  double oldmdx,oldmdy,sizx,sizy;
  bool  right,left,up,down;


/*
***Fönstrets gamla placering och storlek.
*/
  oldx = gwinpt->geo.x; oldy = gwinpt->geo.y;
  olddx = gwinpt->geo.dx; olddy = gwinpt->geo.dy;
/*
***Var befinner sig fönstret nu ?
*/ 
  newx = oldx;
  newy = oldy;
/*
***Hur mycket har det ändrats ?
*/
  dx = newx - oldx; dy = newy - oldy;
  ddx = newdx - olddx; ddy = newdy - olddy;
/*
***Fönstret kan: 1 - Ha flyttats.
***       2 - Ha ändrat storlek utan att flyttas
***       3 - Båda om man tar övre och/eller vänstra kanten.
***Vilket är det som gäller ?
*/
  right = left = up = down = FALSE;

  if ( ddx != 0 )
   {
   if ( dx == 0 ) right = TRUE;
   else      left = TRUE;
   }

  if ( ddy != 0 )
   {
   if ( dy == 0 ) down = TRUE;
   else      up  = TRUE;
   }
/*
***Lagra den nya fönstergeometrin i WPGWIN-posten.
*/
  gwinpt->geo.x = newx;
  gwinpt->geo.y = newy;
  gwinpt->geo.dx = newdx;
  gwinpt->geo.dy = newdy;
/*
***Ny clipregion.
*/
  gwinpt->clprgn = CreateRectRgn(gwinpt->margin_left,
                  gwinpt->margin_up,
                  newdx - gwinpt->margin_right,
                  newdy - gwinpt->margin_down);
  SelectClipRgn(gwinpt->dc,gwinpt->clprgn);
  SelectClipRgn(gwinpt->bmdc,gwinpt->clprgn);
/*
***Vad är det som har hänt ?
***Om fönstret har ändrat storlek beräknar vi nytt modell-
***fönster, viewport mm. så att bilden efter automatisk repaint
***ligger kvar på samma ställe som förut även om fönstrets origo
***pga. ändringen har flyttats.
*/
  if ( ( ddx != 0.0 ) || ( ddy != 0.0 ) )
   {
/*
***Under all omständigheter skall grafiska arean ändra storlek.
***Detta gör vi genom att flytta origo till det nya nedre vänstra
***hörnet och justera xmax och ymax därefter oavsett om det är
***högra eller vänstra alt. övre eller nedre kanten som har ändrats.
*/
   gwinpt->vy.scrwin.xmax += ddx;
   gwinpt->vy.scrwin.ymax += ddy;
/*
***Hur blir det med modellfönstret ? Här justerar vi den kant som
***verkligen har ändrats så att bilden ligger still på skärmen.
*/
   oldmdx = gwinpt->vy.modwin.xmax - gwinpt->vy.modwin.xmin;
   oldmdy = gwinpt->vy.modwin.ymax - gwinpt->vy.modwin.ymin;

   if ( right )
    gwinpt->vy.modwin.xmax += (double)ddx/(double)olddx*oldmdx;

   if ( left )
    gwinpt->vy.modwin.xmin -= (double)ddx/(double)olddx*oldmdx;

   if ( up )
    gwinpt->vy.modwin.ymax += (double)ddy/(double)olddy*oldmdy;

   if ( down )
    gwinpt->vy.modwin.ymin -= (double)ddy/(double)olddy*oldmdy;
/*
***Nya 2D transformationskonstanter.
*/
   gwinpt->vy.k2x =
    (gwinpt->vy.scrwin.xmax - gwinpt->vy.scrwin.xmin) /
    (gwinpt->vy.modwin.xmax - gwinpt->vy.modwin.xmin);
   gwinpt->vy.k2y =
    (gwinpt->vy.scrwin.ymax - gwinpt->vy.scrwin.ymin) /
    (gwinpt->vy.modwin.ymax - gwinpt->vy.modwin.ymin);
   gwinpt->vy.k1x =
    gwinpt->vy.scrwin.xmin - gwinpt->vy.modwin.xmin * gwinpt->vy.k2x;
   gwinpt->vy.k1y =
    gwinpt->vy.scrwin.ymin - gwinpt->vy.modwin.ymin * gwinpt->vy.k2y;
/*
***Om det är huvudfönstret det gäller meddelar vi även grapac.
*/
   if ( gwinpt->id.w_id == GWIN_MAIN )
    {
    wpupgp(gwinpt);
    sizx = (gwinpt->vy.scrwin.xmax - gwinpt->vy.scrwin.xmin) *
        gwinpt->geo.psiz_x;
    sizy = (gwinpt->vy.scrwin.ymax - gwinpt->vy.scrwin.ymin) *
        gwinpt->geo.psiz_y;
    gpsgsz(sizx,sizy);
    }
/*
***Rita om fönstret.
*/
   msrepa(gwinpt->id.w_id);
/*
***Föregående vy skall nu kunna visas i det nya fönstret, alltså
***måste även dennas modellfönster uppdateras.
*/
   if ( gwinpt->old_vy.valid )
    {
    gwinpt->old_vy.scrwin.xmax += ddx;
    gwinpt->old_vy.scrwin.ymax += ddy;
    oldmdx = gwinpt->old_vy.modwin.xmax - gwinpt->old_vy.modwin.xmin;
    oldmdy = gwinpt->old_vy.modwin.ymax - gwinpt->old_vy.modwin.ymin;

    if ( right )
     gwinpt->old_vy.modwin.xmax += (double)ddx/(double)olddx*oldmdx;

    if ( left )
     gwinpt->old_vy.modwin.xmin -= (double)ddx/(double)olddx*oldmdx;

    if ( up )
     gwinpt->old_vy.modwin.ymax += (double)ddy/(double)olddy*oldmdy;

    if ( down )
     gwinpt->old_vy.modwin.ymin -= (double)ddy/(double)olddy*oldmdy;

    gwinpt->old_vy.k2x =
     (gwinpt->old_vy.scrwin.xmax - gwinpt->old_vy.scrwin.xmin) /
     (gwinpt->old_vy.modwin.xmax - gwinpt->old_vy.modwin.xmin);
    gwinpt->old_vy.k2y =
     (gwinpt->old_vy.scrwin.ymax - gwinpt->old_vy.scrwin.ymin) /
     (gwinpt->old_vy.modwin.ymax - gwinpt->old_vy.modwin.ymin);
    gwinpt->old_vy.k1x = gwinpt->old_vy.scrwin.xmin -
            gwinpt->old_vy.modwin.xmin * gwinpt->old_vy.k2x;
    gwinpt->old_vy.k1y = gwinpt->old_vy.scrwin.ymin -
            gwinpt->old_vy.modwin.ymin * gwinpt->old_vy.k2y;
    }
   }
/*
***Slut.
*/
  return(TRUE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int  msergw(win_id)
    v2int win_id;

/*   Suddar ett grafiskt fönster.
 *
 *   In: win_id = ID för ett WPGWIN.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkoder: WP1362 = Fönstret %s finns ej.
 *
 *   (C)microform ab 6/11/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  bool  hit;
  int   i;
  char  errbuf[81];
  WPGWIN *gwinpt;
  RECT  rect;

/*
***Initiering.
*/
  hit = FALSE;
/*
***Loopa igenom alla WPGWIN och sudda det eller de som
***önskats.
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i)
   {
   if ( wpwtab[i].ptr != NULL )
    {
    if ( wpwtab[i].typ == TYP_GWIN )
     {
     gwinpt = (WPGWIN *)wpwtab[i].ptr;
/*
***Ett WPGWIN har hittats. Skall det suddas ?
*/
     if ( win_id == gwinpt->id.w_id || win_id == GWIN_ALL )
      {
/*
***Ja, sudda själva fönstret. Här suddar vi bara grafiska arean ej
***eventuella marginaler eftersom tryckkknappar då skulle skrivas över.
***Genom att bara sudda grafiska arean spar vi tid och slipper dessutom
***ha WS_CLIPCHILDREN påslaget på det grafiska fönstret vilket också
***spar tid.
*/
      hit = TRUE;
      rect.left  = 0;
      rect.right = gwinpt->geo.dx;
      rect.top = 0;
      rect.bottom = gwinpt->geo.dy;


      FillRect(gwinpt->dc,&rect,GetStockObject(WHITE_BRUSH));
      FillRect(gwinpt->bmdc,&rect,GetStockObject(WHITE_BRUSH));
/*
***Om det är huvudfönstret skall grapac:s DF suddas.
*/
      if ( gwinpt->id.w_id == GWIN_MAIN ) gperdf();
/*
***Övriga fönster suddar vi DF:en på här.
*/
      else gwinpt->df_ptr = gwinpt->df_cur = -1;
      }
     }
    }
   }
/*
***Gick det bra ?
*/
  if ( !hit )
   {
   sprintf(errbuf,"%d",win_id);
   return(erpush("WP1362",errbuf));
   }
  else return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int  msdlgw(gwinpt)
    WPGWIN *gwinpt;

/*   Dödar ett WPGWIN.
 *
 *   In: gwinptr = C-pekare till WPGWIN.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkod: .
 *
 *   (C)microform ab 1/11/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int  i;
  char *subptr;

/*
***Döda eventuella subfönster.
*/
  for ( i=0; i<WP_GWSMAX; ++i )
   {
   subptr = gwinpt->wintab[i].ptr;
   if ( subptr != NULL )
    {
    switch ( gwinpt->wintab[i].typ )
     {
     case TYP_BUTTON:
     msdlbu((WPBUTT *)subptr);
     break;

     case TYP_ICON:
     msdlic((WPICON *)subptr);
     break;
     }
    }
   }
/*
***Lämna tillbaks grafiska fönstrets "Save under" - bitmapp.
*/
  DeleteObject(gwinpt->bmh);
  DeleteDC(gwinpt->bmdc);
/*
***Displayfil.
*/
  if ( gwinpt->df_adr != NULL) v3free((char *)gwinpt->df_adr,"msdlgw");
/*
***Lämna tillbaks dynamiskt allokerat minne.
*/
  v3free((char *)gwinpt,"msdlgw");

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    WPGWIN *msggwp(win32_id)
    HWND  win32_id;

/*   Letar upp det grafiska fönstret med angiven
 *   MS-id och returnerar en C-pekare till fönstret.
 *
 *   In: win32_id = Fönstrets MS-id.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   FV: C-adress eller NULL om fönster saknas.
 *
 *   (C)microform ab 1/11/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   i;
  WPGWIN *gwinpt;

/*
***Leta upp fönstret.
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i)
   {
   if ( wpwtab[i].ptr != NULL )
    {
    if ( wpwtab[i].typ == TYP_GWIN )
     {
     gwinpt = (WPGWIN *)wpwtab[i].ptr;
     if ( gwinpt->id.ms_id == win32_id ) return(gwinpt);
     }
    }
   }
/*
***Ingen träff.
*/
  return(NULL);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

 static int creqbt(gwinpt)
    WPGWIN *gwinpt;

/*   Skapar grafiska fönstrets snabbvalsknappar.
 *
 *   In: gwinpt = C-pekare till WPGWIN.
 *
 *   (C)microform ab 20/12/95 J. Kjellander
 *
 *   1996-05-20 Bug numrering, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char   butstr[V3STRLEN],actstr[V3STRLEN],resnam[V3STRLEN],
       buf[V3STRLEN],iconam[V3PTHLEN+1];
  int    i,x,y,dx,dy,status,nsub,actnum,dummy;

/*
***Antal subfönster är till att börja med = 0.
*/
  nsub = 0;
/*
***Loopa igenom alla möjliga resursnamn.
*/
  for ( i=0; i<WP_GWSMAX; ++i )
   {
/*
***Prova att hämta de olika resurserna för en FBUTTON.
*/
   sprintf(resnam,"BUTTON_%d.X",i);
   if ( msgrst(resnam,buf) && sscanf(buf,"%d",&x) == 1 )
    {
    sprintf(resnam,"BUTTON_%d.Y",i);
    if ( msgrst(resnam,buf) && sscanf(buf,"%d",&y) == 1 )
     {
     sprintf(resnam,"BUTTON_%d.DX",i);
     if ( msgrst(resnam,buf) && sscanf(buf,"%d",&dx) == 1 )
      {
      sprintf(resnam,"BUTTON_%d.DY",i);
      if ( msgrst(resnam,buf) && sscanf(buf,"%d",&dy) == 1 )
       {
       sprintf(resnam,"BUTTON_%d.TEXT",i);
       if ( !msgrst(resnam,butstr) ) sprintf(butstr,"%d",i);
       sprintf(resnam,"BUTTON_%d.ACTION",i);
       if ( !msgrst(resnam,actstr) ) strcpy(actstr,"f0");
       if ( sscanf(&actstr[1],"%d",&actnum) != 1 ) actnum = 0;
       actstr[1] = '\0';

       status = mscrfb(gwinpt->id.w_id,x,y,dx,dy,butstr,
                          actstr,actnum,&dummy);
       if ( status < 0 ) return(status);
/*
***Räkna upp nsub och kolla om det finns plats för fler.
*/
       if ( ++nsub == WP_GWSMAX ) return(0);
       }
      }
     }
    }
   }
/*
***Samma sak med ikoner.
*/
  for ( i=0; i<WP_GWSMAX; ++i )
   {
   sprintf(resnam,"ICON_%d.X",i);
   if ( msgrst(resnam,buf) && sscanf(buf,"%d",&x) == 1 )
    {
    sprintf(resnam,"ICON_%d.Y",i);
    if ( msgrst(resnam,buf) && sscanf(buf,"%d",&y) == 1 )
     {
     sprintf(resnam,"ICON_%d.NAME",i);
     if ( msgrst(resnam,iconam) )
      {
      sprintf(resnam,"ICON_%d.ACTION",i);
      if ( !msgrst(resnam,actstr) ) strcpy(actstr,"f0");
      if ( sscanf(&actstr[1],"%d",&actnum) != 1 )actnum = 0;
      actstr[1] = '\0';

      status = mscrfi(gwinpt->id.w_id,x,y,iconam,actstr,actnum,&dummy);
      if ( status < 0 ) return(status);
 
      if ( ++nsub == WP_GWSMAX ) return(0);
      }
     }
    }
   }

  return(0);
 }

/********************************************************/

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index