Logo Search packages:      
Sourcecode: varkon version File versions  Download package

ms1.c

/**********************************************************************
*
*  ms1.c
*  =====
*
*  This file is part of the VARKON MS-library including
*  Microsoft WIN32 specific parts of the Varkon
*  WindowPac library.
*
*  This file includes:
*
*   msinit();  Opens mspac
*   msexit();  Closes mspac
*   mscdgw();  Creates default grapfical window
*   msclrg();  Closes all graphical windows
*   mssvjb();  Writes graphical windows to jofile
*   msldjb();  Reads graphical windows from jobfile
*   msmbox();  Windows message box
*   msmwsx();  Main window size in X-direction
*   msmwsy();  Main window size in Y-direction
*   msggeo();  Window size and position
*   msngws();  How many graphical windows are there ?
*   msprtf();  Prints file
*   msgtwi();  Returns window data
*   msmest();  Translates message -> text
*   msf1hk();  F1-filter
*
*  This library is free software; you can redistribute it and/or
*  modify it under the terms of the GNU Library General Public
*  License as published by the Free Software Foundation; either
*  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
*
*  This library is distributed in the hope that it will be useful,
*  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
*  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
*  Library General Public License for more details.
*
*  You should have received a copy of the GNU Library General Public
*  License along with this library; if not, write to the Free
*  Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
*
*  (C) 1984-1999, Johan Kjellander, Microform AB
*  (C) 200-2004, Johan Kjellander, Örebro university
*
***********************************************************************/

#include "../../../sources/DB/include/DB.h"
#include "../../../sources/IG/include/IG.h"
#include "../../../sources/EX/include/EX.h"
#include "../../../sources/GP/include/GP.h"
#include "../../../sources/WP/include/WP.h"LRESULT CALLBACK msf1hk(int,WPARAM,LPARAM);

POINT  ms_buf[PLYMXV];
int   ms_ncrd;
HDC   ms_dc,ms_bmdc;

static HHOOK f1hook;

/* Buffert, räknare och dc för gp3.c */

MNUALT *actmeny;
MNUALT *ms_cmdtab[MALMAX];

/* ms_cmdtab mappar WM_COMMAND:s till menyalternativ */

HCURSOR ms_grcu;

/* Cursor för grafiska fönster */


extern short gpsnpx,gpsnpy,gpgorx,gpgory,gpgnpx,gpgnpy;
extern double gpgszx,gpgszy;
extern VY   actvy;

/*!******************************************************/

    int msinit(inifil)
    char *inifil;

/*   Öppnar mspac. Skapar applikationens huvudfönster.
 *   Anropas av WinMain vid uppstart. Denna rutin får/kan 
 *   bara anropas en gång. Därefter måste V3 avslutas
 *   innan msinit() kan användas igen.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   (C)microform ab 18/10/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int  status;

/*
***Ladda/initiera resurser.
*/
  if ( (status=msmrdb(inifil,TRUE)) != 0 ) return(status);
/*
***Initiera och skapa huvudfönster.
*/
  if ( (status=mswini()) != 0 ) return(status);
/*
***Initiera färger och fonter.
*/
  mscini();
  msfini();
/*
***Nollställ grapac/gp3:s koordinaträknare.
*/
  ms_ncrd = 0;
/*
***Initiera menyer.
*/
  if ( (status=msmini()) < 0 ) return(status);
/*
***Installera F1-filter.
*
  if ( (f1hook=SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD,msf1hk,NULL,NULL)) == NULL )
   return(-2);
/*
***Slut.
*/
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int msexit()

/*   Avslutar mspac. Anropas av v3exit() när VARKON
 *   avsutas.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0.
 *
 *   (C)microform ab 18/10/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {

/*
***Döda alla grafiska fönster.
*/
  msclrg();
/*
***Avinstallera F1-filtret.
*
  UnhookWindowsHookEx(f1hook);
/*
***Döda menyer.
*/
  msmexi();
/*
***Stäng mspac.
*/
  mswexi();
/*
***Lämna tillbaks font- och färg-resurser.
*/
  msfexi();
  mscexi();
/*
***Lämna tillbaks minne allokerat för resursdatabasen.
*/
  msmrdb("",FALSE);
/*
***Slut.
*/
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

LRESULT CALLBACK msf1hk(code,wp,lp)
    int  code;
    WPARAM wp;
    LPARAM lp;

/*   F1-filter avsett för contextkänslig hjälp.
 *
 *   In: code = Hur processa ?
 *     wp  = Virtual keycode.
 *     lp  = Keystroke-message information.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0.
 *
 *   (C)microform ab 18/10/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int mask;

/*
***Om code < 0 skall vi inte bry oss säger manualen.
*/
  if ( code < 0 ) return(CallNextHookEx(f1hook,code,wp,lp));
/*
***Om code är HC_ACTION och det är F1 och knappen är på väg ned
***skickar vi ut hjälp.
*/
  else if ( code == HC_ACTION && wp == VK_F1 && (lp&(mask=1<<31)) == 0 )
   {
   ighelp();
   return(1);
   }
/*
***Annars returnerar vi en nolla som innebär att tecknet skickas
***vidare till fönstret det ska till.
*/
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int mscdgw(create)
    bool create;

/*   Används av igepac/iginjb och igldjb för att skapa
 *   default grafiskt fönster.
 *   Om create = TRUE skapas och aktiveras även default
 *   vy.
 *
 *   In: create => TRUE = Skapa även default vy.
 *          FALSE = Skapa bara fönstren.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkod: WP1242 = Kan ej skapa grafiskt fönster på %s
 *
 *   (C)microform ab 3/11/95 J. Kjellander
 *
 *   1996-12-15 Lite småputs, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int    x,y,dx,dy;
  double  dx_mm,dy_mm;
  v2int   id;
  char   avynam[GPVNLN+1],buf[20];
  WPGWIN  *gwinpt;
  VYVEC   bpos;

/*
***Eftersom mswcgw() anropar msupgp() kommer actvy att skrivas över.
***Spara namnet på aktiv vy så att denna kan aktiveras om jobb har
***laddats från jobfil utan fönster.
*/
  strcpy(avynam,actvy.vynamn);
/*
***V3:s grafiska huvud-fönster, GWIN_MAIN.
***Hur stort skall det vara ? Om resurser finns tar vi dom annars
***gör vi det så stort som möjligt.
*/
  msggeo(ms_main,&x,&y,&dx,&dy,&dx_mm,&dy_mm);
  x  = 0;
  y  = 2;
  dy -= (1 + 15 + 1 + 2 + 2 + 2);     /* Promtraden */

  if ( msgrst("GRAWIN_1.X",buf) ) sscanf(buf,"%d",&x);
  if ( msgrst("GRAWIN_1.Y",buf) ) sscanf(buf,"%d",&y);
  if ( msgrst("GRAWIN_1.DX",buf) ) sscanf(buf,"%d",&dx);
  if ( msgrst("GRAWIN_1.DY",buf) ) sscanf(buf,"%d",&dy);

  mswcgw(x,y,dx,dy,"",TRUE,&id); 
/*
***Fixa en C-pekare till det nu skapade fönstret.
*/
  gwinpt = (WPGWIN *)wpwtab[(wpw_id)id].ptr;
/*
***Underrätta grapac om resultatet.
*/
  gpsnpx = gwinpt->geo.dx;
  gpsnpy = gwinpt->geo.dy;
  gpgorx = (short)gwinpt->vy.scrwin.xmin;
  gpgory = (short)gwinpt->vy.scrwin.ymin;
  gpgnpx = (short)(gwinpt->vy.scrwin.xmax - gwinpt->vy.scrwin.xmin);
  gpgnpy = (short)(gwinpt->vy.scrwin.ymax - gwinpt->vy.scrwin.ymin);
  gpgszx = gpgnpx*gwinpt->geo.psiz_x;
  gpgszy = gpgnpy*gwinpt->geo.psiz_y;
/*
***Huvudfönstrets DC är en global variabel som används i grapac.
*/
  ms_dc  = gwinpt->dc;
  ms_bmdc = gwinpt->bmdc;
/*
***Kanske skall vi också skapa default vy. Genom att först sätta
***aktiv vy:s modellfönster = Huvudfönstrets ser vi till att vyn
***"xy" får samma modellfönster som GWIN_MAIN. excrvp() kopierar
***nämligen sitt modellfönster från aktiv vy.
*/
  if ( create )
   {
   actvy.vywin[0] = gwinpt->vy.modwin.xmin;
   actvy.vywin[1] = gwinpt->vy.modwin.ymin;
   actvy.vywin[2] = gwinpt->vy.modwin.xmax;
   actvy.vywin[3] = gwinpt->vy.modwin.ymax;
   bpos.x_vy = 0.0;
   bpos.y_vy = 0.0;
   bpos.z_vy = 1.0;
   EXcrvp("xy",&bpos);
   msacvi("xy",GWIN_MAIN);
   }
  else msacvi(avynam,GWIN_MAIN);

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int msclrg()

/*   Dödar alla grafiska fönster och nollställer
 *   det som har med dem att göra.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0.
 *
 *   (C)microform ab 3/11/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   i;
  WPWIN *winptr;

/*
***Döda alla grafiska fönster.
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i )
   if ( (winptr=mswgwp((wpw_id)i)) != NULL &&
      winptr->typ == TYP_GWIN ) mswdel((v2int)i);
/*
***Slut.
*/
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short mssvjb(f)
    FILE *f;

/*   Lagrar grafiska fönster i jobfilen.
 *
 *   In: f => Pekare till öppen jobbfil.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkod: WP1422 = Fel vid skrivning till jobfil.
 *
 *   (C)microform ab 5/12/95 J. Kjellander
 *
 *   1996-12-15 Placering och storlek, J.Kjellander
 *   1997-03-20 Bug x,y,dx,dy, J.Kjellander
 *   1997-09-24 wpl.length, J.Kjellander
 *   1998-04-09 Även ms_main, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short      x,y,dx,dy;
  int       i,winant;
  bool      max;
  WPWIN     *winptr;
  WPGWIN     *gwinpt;
  RECT      rect;
  WINDOWPLACEMENT wpl;
/*
***Först skriver vi ut ms_main:s storlek.
*/
  GetWindowRect(ms_main,&rect);
  dx = (short)(rect.right - rect.left);
  dy = (short)(rect.bottom - rect.top);
  if ( fwrite((char *)&dx,sizeof(short),1,f) == 0 ) goto error;
  if ( fwrite((char *)&dy,sizeof(short),1,f) == 0 ) goto error;
  wpl.length = sizeof(WINDOWPLACEMENT);
  GetWindowPlacement(ms_main,&wpl);
  if ( (wpl.showCmd & SW_SHOWMAXIMIZED) == SW_SHOWMAXIMIZED )
   max = TRUE;
  else
   max = FALSE;
  if ( fwrite((char *)&max,sizeof(bool),1,f) == 0 ) goto error;
/*
***Hur många WPGWIN har vi ?
*/
  winant = msngws();
/*
***Skriv ut antal fönster.
*/
  if ( fwrite((char *)&winant,sizeof(int),1,f) == 0 ) goto error;
/*
***För varje fönster, skriv ut placering, storlek, vynamn, modell-
***fönster och nivåer.
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i )
   {
   if ( (winptr=mswgwp((wpw_id)i)) != NULL &&
      winptr->typ == TYP_GWIN )
    {
    gwinpt = (WPGWIN *)winptr->ptr;
     wpl.length = sizeof(WINDOWPLACEMENT);
    GetWindowPlacement(gwinpt->id.ms_id,&wpl);
    if ( (wpl.showCmd & SW_SHOWMAXIMIZED) == SW_SHOWMAXIMIZED )
     {
     x = -2;
     y = 2;
     }
    else
     {
     x = (short)wpl.rcNormalPosition.left;
     y = (short)wpl.rcNormalPosition.top;
     }

    GetWindowRect(gwinpt->id.ms_id,&rect);
    dx = (short)(rect.right - rect.left);
    dy = (short)(rect.bottom - rect.top);

    if ( fwrite((char *)&x,sizeof(short),1,f) == 0 )
     goto error;
    if ( fwrite((char *)&y,sizeof(short),1,f) == 0 )
     goto error;
  
    if ( fwrite((char *)&dx,sizeof(short),1,f) == 0 )
     goto error;
    if ( fwrite((char *)&dy,sizeof(short),1,f) == 0 )
     goto error;
    if ( fwrite((char *)&gwinpt->vy.vynamn,sizeof(char),GPVNLN+1,f) == 0 )
     goto error;
    if ( fwrite((char *)&gwinpt->vy.modwin,sizeof(VYWIN),1,f) == 0 )
     goto error;
    if ( fwrite((char *)&gwinpt->nivtab,sizeof(char),WP_NTSIZ,f) == 0 )
     goto error;
    }
   }
/*
***Slut.
*/
  return(0);
/*
***Felutgång.
*/
error:
  return(erpush("WP1422",""));
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short  msldjb(f,psyd)
    FILE  *f;
    V3MDAT *psyd;

/*   Laddar grafiska fönster från jobfilen.
 *
 *   In: f  = Pekare till öppen jobbfil.
 *     psyd = Pekare till systemdata
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkoder: WP1432 = Kan ej läsa jobfil.
 *        WP1242 = Kan ej skapa fönster
 *
 *   (C)microform ab 5/12/95 J. Kjellander
 *
 *   1996-12-15 Placering och storlek, J.Kjellander
 *   1998-04-09 ms_main:s storlek, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int    i,winant,mx,my,mdx,mdy,ymax;
  short   status,x,y,dx,dy;
  bool   max;
  v2int   w_id;
  WPGWIN  *gwinpt,tmpgwi;
  RECT   rect;
  HDC    dc;

/*
***Fr.o.m. version 1.15D börjar det med ms_main:s storlek.
*/
  if ( psyd->revnr > 15 || (psyd->revnr == 15 && psyd->level > 'C') )
   {
   if ( fread(&dx,sizeof(short),1,f) == 0 ) goto error;
   if ( fread(&dy,sizeof(short),1,f) == 0 ) goto error;
   if ( fread(&max,sizeof(bool),1,f) == 0 ) goto error;
   GetWindowRect(ms_main,&rect);
   if ( dx != (short)(rect.right - rect.left) ||
     dy != (short)(rect.bottom - rect.top) )
    {
    if ( max )
     {
     ShowWindow(ms_main,SW_MAXIMIZE);
     }
    else
     { 
     dc = GetDC(ms_main);
     if ( rect.left+dx > GetDeviceCaps(dc,HORZRES) )
      rect.left = 1;
     if ( rect.left+dx > GetDeviceCaps(dc,HORZRES) )
      dx = GetDeviceCaps(dc,HORZRES)-2;
     if ( rect.top+dy > GetDeviceCaps(dc,VERTRES) )
      rect.top = 1;
     if ( rect.left+dy > GetDeviceCaps(dc,VERTRES) )
      dy = GetDeviceCaps(dc,VERTRES)-2;
     SetWindowPos(ms_main,NULL,rect.left,rect.top,
           (int)dx,(int)dy,SWP_NOZORDER);
     }
    }
   }
/*
***Hur många grafiska fönster finns det ?
*/
  if ( fread(&winant,sizeof(int),1,f) == 0 ) goto error;
/*
***Om winant > 0 börjar vi med huvudfönstret.
*/
  if ( winant > 0 )
   {
   if ( fread(&x,sizeof(short),1,f) == 0 ) goto error;
   if ( fread(&y,sizeof(short),1,f) == 0 ) goto error;
   if ( fread(&dx,sizeof(short),1,f) == 0 ) goto error;
   if ( fread(&dy,sizeof(short),1,f) == 0 ) goto error;
/*
***Kolla att det får plats i applikationsfönstret utan
***att överlappa promtraden.
*/
   msggeo(ms_main,&mx,&my,&mdx,&mdy,NULL,NULL);

   ymax = mdy - (1 + 15 + 1 + 2 + 2);

   if ( y > ymax ) y = 2;

   if ( y+dy > ymax )
    {
    y = ymax - dy;
    if ( y < 2 )
     {
     y = 2;
     dy = ymax - 2;
     }
    }
/*
***Övriga data.
*/
   if ( fread(&tmpgwi.vy.vynamn,sizeof(char),GPVNLN+1,f) == 0 ) goto error;
   if ( fread(&tmpgwi.vy.modwin,sizeof(VYWIN),1,f) == 0 ) goto error;
   if ( fread(&tmpgwi.nivtab,sizeof(char),WP_NTSIZ,f) == 0 ) goto error;
/*
***Skapa själva huvudfönstret.
*/
   status = mswcgw((int)x,(int)y,(int)dx,(int)dy,"",TRUE,&w_id);
   if ( status < 0 ) return(erpush("WP1242","WIN95-Display"));
/*
***Fixa en C-pekare till det nu skapade fönstret.
*/
   gwinpt = (WPGWIN *)wpwtab[(wpw_id)w_id].ptr;
/*
***Underrätta grapac om resultatet.
*/
   gpsnpx = gwinpt->geo.dx;
   gpsnpy = gwinpt->geo.dy;
   gpgorx = (short)gwinpt->vy.scrwin.xmin;
   gpgory = (short)gwinpt->vy.scrwin.ymin;
   gpgnpx = (short)(gwinpt->vy.scrwin.xmax - gwinpt->vy.scrwin.xmin);
   gpgnpy = (short)(gwinpt->vy.scrwin.ymax - gwinpt->vy.scrwin.ymin);
   gpgszx = gpgnpx*gwinpt->geo.psiz_x;
   gpgszy = gpgnpy*gwinpt->geo.psiz_y;
/*
***Huvudfönstrets DC är en global variabel som används i grapac.
*/
   ms_dc  = gwinpt->dc;
   ms_bmdc = gwinpt->bmdc;
/*
***Aktivera fönstrets vy. Detta gör vi genom att först aktivera
***den version av vyn som finns i vytab och sedan ändra modell-
***fönstret så att det stämmer med jobfilen. Normalisering behövs
***för att beräkna nya 2D-konstanter och för att kompensera för
***olika storlek på pixels i X- och Y-led på olika skärmar. Slutligen
***aktiverar vi vyn igen varvid såväl vytab som actvy får rätt
***utseende.
*/
   msacvi(tmpgwi.vy.vynamn,GWIN_MAIN);
   V3MOME(&tmpgwi.vy.modwin,&gwinpt->vy.modwin,sizeof(VYWIN));
   msnrgw(gwinpt);
   msacvi(tmpgwi.vy.vynamn,GWIN_MAIN);
/*
***Kopiera den lästa nivåtabellen till det skapade fönstret.
*/
   V3MOME(&tmpgwi.nivtab,&gwinpt->nivtab,WP_NTSIZ);
   }
/*
***Eventuella ytterligare fönster.
*/
  for ( i=1; i<winant; ++i )
   {
   if ( fread(&x,        sizeof(short),   1,f) == 0 ) goto error;
   if ( fread(&y,        sizeof(short),   1,f) == 0 ) goto error;
   if ( fread(&dx,       sizeof(short),   1,f) == 0 ) goto error;
   if ( fread(&dy,       sizeof(short),   1,f) == 0 ) goto error;
   if ( fread(&tmpgwi.vy.vynamn,sizeof(char),GPVNLN+1,f) == 0 ) goto error;
   if ( fread(&tmpgwi.vy.modwin,sizeof(VYWIN),   1,f) == 0 ) goto error;
   if ( fread(&tmpgwi.nivtab,  sizeof(char),WP_NTSIZ,f) == 0 ) goto error;

   status = mswcgw((int)x,(int)y,(int)dx,(int)dy,"",FALSE,&w_id);
   if ( status < 0 ) return(erpush("WP1242","Windows 32"));

   gwinpt = (WPGWIN *)wpwtab[(wpw_id)w_id].ptr;
   msacvi(tmpgwi.vy.vynamn,w_id);
   V3MOME(&tmpgwi.vy.modwin,&gwinpt->vy.modwin,sizeof(VYWIN));
   msnrgw(gwinpt);
   V3MOME(&tmpgwi.nivtab,&gwinpt->nivtab,WP_NTSIZ);
   }
/*
***Applikationsfönstrets storlek.
*/

/*
***Slut.
*/
  return(0);
/*
***Felutgång.
*/
error:
  return(erpush("WP1432",""));
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int msmbox(rubrik,text,typ)
    char *rubrik;
    char *text;
    int  typ;


/*   Skickar ut en meddelandebox. Meddelandeboxen är
 *   helt fristående från MSPAC och kan visas utan
 *   att MSPAC är initierat, tex. unde uppstart.
 *
 *   In: 
 *     rubrik = Text i ramen.
 *     text  = Text i boxen.
 *     typ  = Typ av box.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0.
 *
 *   (C)microform ab 1/11/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
#ifdef DEBUG
  if ( dbglev(MSPAC) == 1 )
   {
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"***Start-msmbox***\n");
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"rubrik=%s\n",rubrik);
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"text=%s\n",text);
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"typ=%d\n",typ);
   fflush(dbgfil(MSPAC));
   }
#endif


  MessageBox(NULL,text,rubrik,MB_ICONSTOP | MB_OK);


#ifdef DEBUG
  if ( dbglev(MSPAC) == 1 )
   {
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"***Slut-msmbox***\n\n");
   fflush(dbgfil(MSPAC));
   }
#endif
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int msmwsx()

/*   Returnerar huvudfönstrets applikationsareas 
 *   storlek i X-led.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   (C)microform ab 24/10/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
 int dx;
 RECT rect;

/*
***Ev. DEBUG.
*/
#ifdef DEBUG
  if ( dbglev(MSPAC) == 15)
   {
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"***Start-msmwsx***\n");
   fflush(dbgfil(MSPAC));
   }
#endif

/*
***Tar reda på huvudfönstrets storlek.
*/
  GetWindowRect(ms_main,&rect);

  dx = rect.right - rect.left;
/*
***Slut.
*/
#ifdef DEBUG
  if ( dbglev(MSPAC) == 15 )
   {
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"dx=%d\n",dx);
   fprintf(dbgfil(MSPAC),"***Slut-msmwsx***\n\n");
   fflush(dbgfil(MSPAC));
   }
#endif

  return(dx);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int msmwsy()

/*   Returnerar huvudfönstrets applikationsareas 
 *   storlek i Y-led.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   (C)microform ab 24/10/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
 int dy;
 RECT rect;

/*
***Tar reda på huvudfönstrets storlek.
*
  GetWindowRect(ms_main,&rect);
*/
 GetClientRect(ms_main,&rect);
 dy = rect.bottom - rect.top;

 return(dy);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int   msggeo(win32_id,px,py,pxp,pyp,pxm,pym)
    HWND  win32_id;
    int  *px,*py,*pxp,*pyp;
    double *pxm,*pym;

/*   Returnerar fönstrets nuvarande läge och storlek i antal
 *   pixels och i mm.
 *
 *   In: win32_id = MS fönster-ID.
 *     px    = Pekare till läge i X-led.
 *     py    = Pekare till läge i Y-led.
 *     pxp   = Pekare till antal pixels i X-led.
 *     pyp   = Pekare till antal pixels i Y-led.
 *     pxm   = Pekare till antal millimeter i X-led.
 *     pym   = Pekare till antal millimeter i Y-led.
 *
 *   Ut: *px = Läge i X-led.
 *     *py = Läge i Y-led.
 *     *pxp = Antal pixels i X-led.
 *     *pyp = Antal pixels i Y-led.
 *     *pxm = Antal millimeter i X-led.
 *     *pym = Antal millimeter i Y-led.
 *
 *   FV: 0.
 *
 *   (C)microform ab 28/10/95 J. Kjellander
 *
 *   1997-09-24 wpl.length, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
 int       dx,dy;
 double     dx_mm,dy_mm;
 HDC       dc;
 RECT      rect;
 WINDOWPLACEMENT wpl;
 
/*
***Fönstrets placering på skärmen.
*/
  wpl.length = sizeof(WINDOWPLACEMENT);
  GetWindowPlacement(win32_id,&wpl);

 *px = wpl.rcNormalPosition.left;
 *py = wpl.rcNormalPosition.top;
/*
***Klientareans storlek i pixels. Under uppstart finns ingen menybalk
***och GetClientRect() returnerar därför ett för stort värde i Y-led.
***Om så är fallet kompenserar vi med detta här.
*/
  GetClientRect(win32_id,&rect);
 *pxp = rect.right - rect.left;
 *pyp = rect.bottom - rect.top;
/*
***Om det gäller huvudfönstret och vi ännu inte fått igång menyraden
***kompenserar vi för det.
*/
  if ( win32_id == ms_main && GetMenu(ms_main) == NULL )
   *pyp -= GetSystemMetrics(SM_CYMENU);
/*
***Skärmens storlek i pixels.
*/
  dc = GetDC(win32_id);
  dx = GetDeviceCaps(dc,HORZRES);
  dy = GetDeviceCaps(dc,VERTRES);
/*
***Vad blir det i millimeter ?
*/
  dx_mm = (double)GetDeviceCaps(dc,HORZSIZE);
  dy_mm = (double)GetDeviceCaps(dc,VERTSIZE);
  /* GetDeviceCaps ger fel storlek !!! */
  dx_mm = 320;
  dy_mm = 240;
  ReleaseDC(win32_id,dc);

  if ( pxm != NULL ) *pxm = *pxp/(double)dx*dx_mm;
  if ( pym != NULL ) *pym = *pyp/(double)dy*dy_mm;
/*
***Slut.
*/
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int msngws()

/*   Talar om hur många grafiska fönster som finns för
 *   tillfället.
 *
 *   In: Inget.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: Antal grafiska fönster.
 *
 *   (C)microform ab 8/11/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   i,winant;
  WPWIN *winptr;

/*
***Initiering.
*/
  winant = 0;
/*
***Hur många WPGWIN har vi ?
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i )
   if ( (winptr=mswgwp((wpw_id)i)) != NULL &&
      winptr->typ == TYP_GWIN ) winant++;

  return(winant);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int  msprtf(rubrik,filnam)
    char *rubrik;
    char *filnam;

/*   Skriver ut en textfil på skrivaren.
 *
 *   In: rubrik = Printjobbets namn.
 *     filnam = Filnamn med vägbeskrivning.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0.
 *
 *   (C)microform ab 23/11/95 J. Kjellander
 *
 *   1997-11-17 VC++ 5.0, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int    i,ntkn,x,y,dy;
  char    buf[256];
  TEXTMETRIC tm;
  FILE   *fp;
  DOCINFO  di;

  static PRINTDLG pd;

/*
***Initiera Printdata.
*/
  pd.lStructSize     = sizeof(PRINTDLG);
  pd.hwndOwner      = ms_main;
  pd.hDevMode      = NULL;
  pd.hDevNames      = NULL;
  pd.nFromPage      = 1;
  pd.nToPage       = 1;
  pd.nMinPage      = 0;
  pd.nMaxPage      = 0;
  pd.nCopies       = 1;
  pd.lpfnSetupHook    = NULL;
  pd.lpSetupTemplateName = NULL;
  pd.lpfnPrintHook    = NULL;
  pd.lpPrintTemplateName = NULL;
  pd.lCustData      = NULL;
  pd.Flags        = PD_RETURNDC | PD_NOPAGENUMS | PD_NOSELECTION;
/*
***Anropa PrintDlg och erhåll på så vis ett DC.
*/
  if ( PrintDlg(&pd) )
   {
/*
***Hur stor är default font i skrivaren, dvs. hur stort radsprång
***skall vi använda och hur många rader på en sida ?
*/
   GetTextMetrics(pd.hDC,&tm);
   dy = GetDeviceCaps(pd.hDC,VERTRES) - tm.tmHeight;
/*
***Initiera skrivaren.
*/
   di.cbSize   = sizeof(DOCINFO);
   di.lpszDocName = rubrik;
   di.lpszOutput = NULL;
   di.fwType   = 0;  /* 1997-11-17 JK*/

   StartDoc(pd.hDC,&di);

   for ( i=0; i<pd.nCopies; ++i )
    {
/*
***Öppna filen som skall skrivas ut.
*/
    if ( (fp=fopen(filnam,"r")) == NULL )
     {
     MessageBox(ms_main,filnam,
          "Systemfel, kan ej öppna fil",MB_OK | MB_ICONSTOP);
     EndDoc(pd.hDC);
     DeleteDC(pd.hDC);
     return(0);
     }
/*
***Ny sida.
*/
    StartPage(pd.hDC);
/*
***Läs en rad i taget från filen som skall skrivas ut.
***fgets() strippar inte \newline så det får
***vi göra.
*/
    x = (int)(0.2*GetDeviceCaps(pd.hDC,LOGPIXELSX));    /* Vänster marg. = 0.2 tum */
    y = tm.tmHeight;

    while ( fgets(buf,255,fp) != NULL )
     {
     buf[255] = '\0';
     ntkn = strlen(buf);
     if ( ntkn > 0 )
      {
      buf[ntkn-1] ='\0';
      --ntkn;
      if ( ntkn > 0 ) TextOut(pd.hDC,x,y,buf,ntkn);
      }

     y += tm.tmHeight;
/*
***Ny sida.
*/
     if ( y > dy )
      {
      EndPage(pd.hDC);
      StartPage(pd.hDC);
      y = tm.tmHeight;
      }
     }
/*
***Avsluta.
*/
    fclose(fp);
    EndPage(pd.hDC);
    }
   EndDoc(pd.hDC);
   DeleteDC(pd.hDC);
   }

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    int  msgtwi(id,px,py,pdx,pdy,ptyp,rubrik)
    v2int id;
    int  *px,*py,*pdx,*pdy,*ptyp;
    char *rubrik;

/*   Returnerar div. data om ett fönster.
 *
 *   In: id   = Fönster-ID.
 *
 *   Ut: *px   = Läge i X-led.
 *     *py   = Läge i Y-led.
 *     *pdx  = Storlek i X-led.
 *     *pdy  = Storlek i Y-led.
 *     *ptyp  = 0=Inmatningsfönster, 1=Grafiskt fönster.
 *     *rubrik = Fönstertitel.
 *
 *   Felkoder:
 *        WP1562 = Fönster %s finns ej
 *        WP1572 = Fönstret ej IWIN/GWIN.
 *
 *   (C)microform ab 1996-05-21 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char  errbuf[80];
  HWND  ms_id;
  HDC   dc;
  WPWIN *winptr;
  WPIWIN *iwinpt;
  WPGWIN *gwinpt;

/*
***Är det möjligen hela skärmen som avses ?
*/
  if ( id == -1 )
   {
   *px  = *py = 0;

   dc = GetDC(ms_main);
   *pdx = GetDeviceCaps(dc,HORZRES);
   *pdy = GetDeviceCaps(dc,VERTRES);
   ReleaseDC(ms_main,dc);

   *ptyp = -1;
   strcpy(rubrik,"WIN32");
   return(0);
   }
/*
***Fixa C-pekare till fönstret.
*/
  if ( (winptr=mswgwp(id)) == NULL )
   {
   sprintf(errbuf,"%d",(int)id);
   return(erpush("WP1562",errbuf));
   }

  switch ( winptr->typ )
   {
   case TYP_IWIN:
   iwinpt = (WPIWIN *)winptr->ptr;
   ms_id = iwinpt->id.ms_id;
   *ptyp  = 0;
   break;

   case TYP_GWIN:
   gwinpt = (WPGWIN *)winptr->ptr;
   ms_id  = gwinpt->id.ms_id;
   *ptyp  = 1;
   break;

   default:
   sprintf(errbuf,"%d",(int)id);
   return(erpush("WP1572",errbuf));
   }
/*
***Rubrik.
*/
  GetWindowText(ms_id,rubrik,V3STRLEN);
/*
***Placering och storlek.
*/
  msggeo(ms_id,px,py,pdx,pdy,NULL,NULL);

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    char *msmest(UINT message)

/*   Översätter en messagecode till klartext.
 *
 *   In: message = mesaage code.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   (C)microform ab 26/10/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
static char buf[80];

  switch ( message )
   {
   case WM_NULL:        return("WM_NULL");
   case WM_CREATE:       return("WM_CREATE");
   case WM_DESTROY:      return("WM_DESTROY");
   case WM_MOVE:        return("WM_MOVE");
   case WM_SIZE:        return("WM_SIZE");
   case WM_ACTIVATE:      return("WM_ACTIVATE"); 
   case WM_SETFOCUS:      return("WM_SETFOCUS");
   case WM_KILLFOCUS:     return("WM_KILLFOCUS");
   case WM_ENABLE:       return("WM_ENABLE");
   case WM_SETREDRAW:     return("WM_SETREDRAW");
   case WM_SETTEXT:      return("WM_SETTEXT");
   case WM_GETTEXT:      return("WM_GETTEXT");
   case WM_GETTEXTLENGTH:   return("WM_GETTEXTLENGTH");
   case WM_PAINT:       return("WM_PAINT");
   case WM_CLOSE:       return("WM_CLOSE");
   case WM_QUERYENDSESSION:  return("WM_QUERYENDSESSION");
   case WM_QUIT:        return("WM_QUIT");
   case WM_QUERYOPEN:     return("WM_QUERYOPEN");
   case WM_ERASEBKGND:     return("WM_ERASEBKGND");
   case WM_SYSCOLORCHANGE:   return("WM_SYSCOLORCHANGE");
   case WM_ENDSESSION:     return("WM_ENDSESSION");
   case WM_SHOWWINDOW:     return("WM_SHOWWINDOW");
   case WM_WININICHANGE:    return("WM_WININICHANGE");
   case WM_ACTIVATEAPP:    return("WM_ACTIVATEAPP");
   case WM_FONTCHANGE:     return("WM_FONTCHANGE");
   case WM_TIMECHANGE:     return("WM_TIMECHANGE");
   case WM_CANCELMODE:     return("WM_CANCELMODE");
   case WM_SETCURSOR:     return("WM_SETCURSOR");
   case WM_MOUSEACTIVATE:   return("WM_MOUSEACTIVATE");
   case WM_CHILDACTIVATE:   return("WM_CHILDACTIVATE");
   case WM_QUEUESYNC:     return("WM_QUEUESYNC");
   case WM_GETMINMAXINFO:   return("WM_GETMINMAXINFO");
   case WM_PAINTICON:     return("WM_PAINTICON");
   case WM_ICONERASEBKGND:   return("WM_ICONERASEBKGND");
   case WM_NEXTDLGCTL:     return("WM_NEXTDLGCTL");
   case WM_SPOOLERSTATUS:   return("WM_SPOOLERSTATUS");
   case WM_DRAWITEM:      return("WM_DRAWITEM");
   case WM_MEASUREITEM:    return("WM_MEASUREITEM");
   case WM_VKEYTOITEM:     return("WM_KEYTOITEM");
   case WM_CHARTOITEM:     return("WM_CHARTOITEM");
   case WM_SETFONT:      return("WM_SETFONT");
   case WM_GETFONT:      return("WM_GETFONT");
   case WM_SETHOTKEY:     return("WM_SETHOTKEY");
   case WM_GETHOTKEY:     return("WM_GETHOTKEY");
   case WM_QUERYDRAGICON:   return("WM_QUERYDRAGICON");
   case WM_COMPAREITEM:    return("WM_COMPAREITEM");
   case WM_COMPACTING:     return("WM_COMPACTING");  
   case WM_WINDOWPOSCHANGING: return("WM_WINDOWPOSCHANGING");
   case WM_WINDOWPOSCHANGED:  return("WM_WINDOWPOSCHANGED");
   case WM_POWER:       return("WM_POWER");
   case WM_COPYDATA:      return("WM_COPYDATA");
   case WM_CANCELJOURNAL:   return("WM_CANCELJOURNAL");
   case WM_NCCREATE:      return("WM_NCCREATE");
   case WM_NCDESTROY:     return("WM_NCDESTROY");
   case WM_NCCALCSIZE:     return("WM_NCCALCSIZE");
   case WM_NCHITTEST:     return("WM_NCHITTEST");
   case WM_NCPAINT:      return("WM_NCPAINT");
   case WM_NCACTIVATE:     return("WM_NCACTIVATE");
   case WM_GETDLGCODE:     return("WM_GETDIALOGCODE");
   case WM_NCMOUSEMOVE:    return("WM_NCMOUSEMOVE");
   case WM_NCLBUTTONDOWN:   return("WM_NCLBUTTONDOWN");
   case WM_NCLBUTTONUP:    return("WM_NCLBUTTONUP");
   case WM_NCLBUTTONDBLCLK:  return("WM_NCLBUTTONDBLCLK");
   case WM_NCRBUTTONDOWN:   return("WM_NCRBUTTONDOWN");
   case WM_NCRBUTTONUP:    return("WM_NCRBUTTONUP");
   case WM_NCRBUTTONDBLCLK:  return("WM_NCRBUTTONDBLCLK");
   case WM_NCMBUTTONDOWN:   return("WM_NCMBUTTONDOWN");
   case WM_NCMBUTTONUP:    return("WM_NCMBUTTONUP");
   case WM_NCMBUTTONDBLCLK:  return("WM_NCMBUTTONDBLCLK");
   case WM_KEYDOWN:      return("WM_KEYDOWN");
   case WM_KEYUP:       return("WM_KEYUP");
   case WM_CHAR:        return("WM_CHAR");
   case WM_DEADCHAR:      return("WM_DEADCHAR");
   case WM_SYSKEYDOWN:     return("WM_SYSKEYDOWN");
   case WM_SYSKEYUP:      return("WM_SYSKEYUP");
   case WM_SYSCHAR:      return("WM_SYSCHAR");
   case WM_SYSDEADCHAR:    return("WM_SYSDEADCHAR");
   case WM_KEYLAST:      return("WM_KEYLAST");
   case WM_INITDIALOG:     return("WM_INITDIALOG");
   case WM_COMMAND:      return("WM_COMMAND");
   case WM_SYSCOMMAND:     return("WM_SYSCOMMAND");
   case WM_TIMER:       return("WM_TIMER");
   case WM_HSCROLL:      return("WM_HSCROLL");
   case WM_VSCROLL:      return("WM_VSCROLL");
   case WM_INITMENU:      return("WM_INITMENU");
   case WM_INITMENUPOPUP:   return("WM_INITMENUPOPUP");
   case WM_MENUSELECT:     return("WM_MENUSELECT");
   case WM_MENUCHAR:      return("WM_MENUCHAR");
   case WM_ENTERIDLE:     return("WM_ENTERIDLE");
   case WM_CTLCOLORMSGBOX:   return("WM_CTLCOLORMSGBOX");
   case WM_CTLCOLOREDIT:    return("WM_CTLCOLOREDIT");
   case WM_CTLCOLORLISTBOX:  return("WM_CTLCOLORLISTBOX");
   case WM_CTLCOLORBTN:    return("WM_CTLCOLORBTN");
   case WM_CTLCOLORDLG:    return("WM_CTLCOLORDLG");
   case WM_CTLCOLORSCROLLBAR: return("WM_CTLCOLORSCROLLBAR");
   case WM_CTLCOLORSTATIC:   return("WM_CTLCOLORSTATIC");
   case WM_MOUSEMOVE:     return("WM_MOUSEMOVE");  
   case WM_LBUTTONDOWN:    return("WM_LBUTTONDOWN");
   case WM_LBUTTONUP:     return("WM_LBUTTONUP");
   case WM_LBUTTONDBLCLK:   return("WM_LBUTTONDBLCLK");
   case WM_RBUTTONDOWN:    return("WM_RBUTTONDOWN");
   case WM_RBUTTONUP:     return("WM_RBUTTONUP");
   case WM_RBUTTONDBLCLK:   return("WM_RBUTTONDBLCLK");
   case WM_MBUTTONDOWN:    return("WM_MBUTTONDOWN");
   case WM_MBUTTONUP:     return("WM_MBUTTONUP");
   case WM_MBUTTONDBLCLK:   return("WM_MBUTTONDBLCLK"); 
   case WM_PARENTNOTIFY:    return("WM_PARENTNOTIFY");
   case WM_ENTERMENULOOP:   return("WM_ENTERMENULOOP");
   case WM_EXITMENULOOP:    return("WM_EXITMENULOOP");
   case WM_MDICREATE:     return("WM_MDICREATE");
   case WM_MDIDESTROY:     return("WM_MDIDESTROY");
   case WM_MDIACTIVATE:    return("WM_MDIACTIVATE");
   case WM_MDIRESTORE:     return("WM_MDIRESTORE");
   case WM_MDINEXT:      return("WM_MDINEXT");
   case WM_MDIMAXIMIZE:    return("WM_MDIMAXIMIZE");
   case WM_MDITILE:      return("WM_MDITILE");
   case WM_MDIICONARRANGE:   return("WM_MDIICONARRANGE");
   case WM_MDIGETACTIVE:    return("WM_MDIGETACTIVE");
   case WM_MDISETMENU:     return("WM_MDISETMENU");
   case WM_DROPFILES:     return("WM_DROPFILES");
   case WM_MDIREFRESHMENU:   return("WM_MDIREFRESHMENU");
   case WM_CUT:        return("WM_CUT");
   case WM_COPY:        return("WM_COPY");
   case WM_PASTE:       return("WM_PASTE");
   case WM_CLEAR:       return("WM_CLEAR");
   case WM_UNDO:        return("WM_UNDO");
   case WM_RENDERFORMAT:    return("WM_RENDERFORMAT");
   case WM_DESTROYCLIPBOARD:  return("WM_DESTROYCLIPBOARD");
   case WM_DRAWCLIPBOARD:   return("WM_DRAWCLIPBOARD");
   case WM_PAINTCLIPBOARD:   return("WM_PAINTCLIPBOARD");
   case WM_VSCROLLCLIPBOARD:  return("WM_VSCROLLCLIPBOARD");
   case WM_SIZECLIPBOARD:   return("WM_VSIZECLIPBOARD");
   case WM_ASKCBFORMATNAME:  return("WM_VASKCBFORMATNAME");
   case WM_CHANGECBCHAIN:   return("WM_CHANGECBCHAIN");
   case WM_HSCROLLCLIPBOARD:  return("WM_HSCROLLCLIPBOARD");
   case WM_QUERYNEWPALETTE:  return("WM_QUERYNEWPALETTE");
   case WM_PALETTEISCHANGING: return("WM_PALETTEISCHANGING");
   case WM_PALETTECHANGED:   return("WM_PALETTECHANGED");
   case WM_HOTKEY:       return("WM_HOTKEY");
   case WM_PENWINFIRST:    return("WM_PENWINFIRST");
   case WM_PENWINLAST:     return("WM_PENWINLAST");

   default:
   sprintf(buf,"Okänt message, kod = %d",message);
   return(buf);
   }
   
 }

/********************************************************/

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index