Logo Search packages:      
Sourcecode: varkon version File versions  Download package

pmac1.c

/**********************************************************************
*
*  pmac1.c
*  =======
*
*  This file is part of the VARKON Program Module Library.
*  URL: http://www.varkon.com
*
*  pminit()    Initierar PM.
*  pmcmod()    Skapar ett modulhuvud och den lokala symbol-
*           tabellen. 
*  pmload()    Laddar in en module från fil och initiera den som aktiv.
*  pmsave()    save active module an a file
*  pmlmst()    Länkar in en sats i modulens satslista.
*  pmlmpa()    Länkar in en parameter i modulens parameterlista.
*  pmumod()    Uppdaterar information i modul huvudet.
*  pmrmod()    Läser information från modul huvudet.
*  pmcpar()    Skapar en parameternod.
*  pmcass()     - " -  tilldelningssats
*  pmcifs()     - " -  if-stats-nod
*  pmcfos()     - " -  for-sats-nod
*  pmcgos()     - " -  goto-sats-nod
*  pmclas()     - " -  labeled-sats-nod
*  pmcprs()     - " -  procedur-sats-nod.
*  pmcpas()     - " -  part-sats-nod.
*  pmcges()     - " -  geometri-sats-nod.
*  pmcune()     - " -  unäroperator-uttrycks-nod.
*  pmcbie()     - " -  binäroperator-uttrycks-nod.
*  pmclie()     - " -  literal-uttrycks-nod.
*  pmcide()     - " -  identifierar-uttrycks-nod.
*  pmcine()     - " -  index-uttrycks-nod.
*  pmccoe()     - " -  komponent-uttrycks-nod.
*  pmcfue()     - " -  funktions-uttrycks-nod.
*  pmcnpa()    Skapar en namnparameter-nod.
*  pmccon()    Skapar en villkors-nod.
*  pmtcon()    Skapar en list-nod och länkar in den i en 
*           lista. Om det är första elementet i listan 
*           skapas också en TCONC_NODE .
*  pmcstr()    Skapar och lägger in en textsträng i PM.
*  pmcref()      - " -      ett referensvärde i PM.
*  pmstpr()    Rutin för att rätta bug vid partanrop.9/12/86 RS
*
*  This library is free software; you can redistribute it and/or
*  modify it under the terms of the GNU Library General Public
*  License as published by the Free Software Foundation; either
*  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
*
*  This library is distributed in the hope that it will be useful,
*  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
*  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
*  Library General Public License for more details.
*
*  You should have received a copy of the GNU Library General Public
*  License along with this library; if not, write to the Free
*  Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
*
*  (C)Microform AB 1984-1999, Johan Kjellander, johan@microform.se
*
***********************************************************************/

#include "../../DB/include/DB.h"
#include "../../DB/include/DBintern.h"
#include "../../IG/include/IG.h"

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pminit()

/*   Initialize PM.
 *   Initierar PM och dess olika delar så som administration 
 *   och symboltabell
 *
 *   FV: return - error severity code 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  pm_ptr bla;
  short status;

/*
***Allocate memory for PM and init pma and pmb.
*/
  if ( (status=pmibuf()) < 0 ) return(status);
/*
***Set PM baseadress to 0.
*/
  pmsbla((pm_ptr)0);
/*
***Init symbol table.
*/
  if ( (status=stgini()) != 0 ) return(status);
/*
***Determine the point to start module area in PM by allocate a block and
***set base for PM and active module.
*/
  if ( (status=pmsbla((pm_ptr)0) ) != 0 ) return(status);

  if ( (status=pmallo((DBint)2,&bla)) != 0 ) return(status);

  if ( (status=pmsbla(bla)) != 0 ) return(status);

  if ( (status=pmsaba(bla)) != 0 ) return(status);
/*
***Init the interpretor.
*/
  if ( (status=ininit()) != 0 ) return(status);

  return( 0 );
 } 

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcmod(
    char   *name,
    PMMODULE *module,
    pm_ptr  *retla)

/*   Create module header.
 *   Skapar ett modulhuvud och den locala symboltabellen. Modulhuvudet initiali-
 *   seras och en pekare till huvudet returneras. Kollar också om modulen redan 
 *   existerar. Data i modulhuvudet kan sättas genom interface strukturen 
 *   "module". Om det inte finns några pekare till "parlist" och "stlist" skall 
 *   dessa sättas till NULL. Detta gäller endast för pmcmod().
 *
 *   In:  *name  => Module name, pointer to character string
 *      *module => interface structure for module info 
 *
 *   Out: *retla  => logical address to the module header
 *             base address for the active module 
 *
 *   FV:  return - status 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMMONO *np;     /* c-pointer to module node */
  pm_ptr symbla;   /* symbol table pointer */
  pm_ptr pmla;    /* temp PM-pointer */

  pmclea();            /* reset PM's stack */

  status = pmsbla((pm_ptr)0 );  /* set PM-base address to 0 */

/*
***Allocate a block for the module node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );      /* Error No room in PM */ 
   }

  status = pmsbla( *retla );   /* set PM-base to start from module header */
  status = pmsaba( *retla );   /* set base for active module */

/*
***Create a string in PM for the module name string
***Allocate a block for the string in PM
*/
  if ( ( status = pmallo( (DBint)(V2SYNLEN + 1), &pmla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );      /* Error */
   }

/*
***Fill in data in the module node
*/
  np = (PMMONO *)pmgadr((pm_ptr) 0 );  /* Fix a c-pointer to module node in PM */
  np->monocl = MODULE;         /* Node class */
  np->mona_ = pmla;           /* insert the PM-pointer to the name string */

/*
***copy the module name string into MODULE interface structure
*/
  strcpy( module->mname, name );
 
  pmumod( module );

/*
***Initialize local symbol table and fill in pointers to symbol tables
*/
  if ( ( status = stlini( (pm_ptr)NULL, name, &symbla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );          /* Error */
   }
  np->plosb_ = symbla;

  return( 0 );

 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmload(
    char *modname,
    pm_ptr *retla)


/*   Load module.
 *   Laddar in en module från fil som skall bli aktiv.
 *
 *   In:  *modname => Module name
 *
 *   Out: *retla  => logical address to the module header
 *
 *   FV:  return  - error severity code 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status;
  pm_ptr symbla;   /* local symbol table PM-pointer */
  PMMONO *np;    /* c-pointer to module node */

/*
***load the module to stack
*/
  if ( ( status = pmlsta( modname, retla ) ) != 0 )
   {    
   return( status );     /* Error */
   }

/*
***set PM-base to start from module header
*/
  status = pmsbla( *retla );  
  np = (PMMONO *)pmgadr((pm_ptr)0 );

/*
***initialize local symbol table
*/
  if ( ( status = stlini( np->plosb_, modname, &symbla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );     /* Error */
   }

  return( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmsave(
    pm_ptr  modptr)

/*   Save active module an a file.
 *
 *   In:  
 *
 *   Out: 
 *
 *   FV:  
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status;

  if ( modptr == (pm_ptr)NULL ) 
   return( erpush( "PM1011", "" ) );  /* no module at base 0, module not saved */
                          
/*
***save active module on file
*/
  if ( ( status = pmssta() ) != 0 )
   return( status );

  return( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmlmst(
    pm_ptr modptr,
    pm_ptr statptr)

/*   Link module statement.
 *   Länkar in en sats i den aktiva modulens satslista.
 *
 *   In:  modptr  => PM-pointer to an module header.
 *      statptr => PM-pointer to an statement node.
 *
 *   Out: 
 *
 *   FV:  return  - error severity code 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  PMMONO *np;      /* c-pointer to module node */
  pm_ptr stlla;     /* statement list PM-pointer */
  pm_ptr lnodla;    /* list node pointer, dummy for pmtcon() */
  short status;

  if ( modptr != pmgaba() )
   { 
   return( erpush( "PM3053", "" )); /* Error Not module header */
    }

  if ( modptr != pmgbla() )
   status = pmsbla( modptr );

/*
***Get PM-pointer to module statement list
*/
  np = (PMMONO *)pmgadr((pm_ptr)0 );
  stlla = np->pstl_;

/*
***Link the statement in the list
*/
  if ( ( status = pmtcon( statptr, stlla, &np->pstl_, &lnodla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );         /* Error */
   }

  return( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmlmpa(
    pm_ptr  modptr,
    pm_ptr  parptr)

/*   Link module parameter.
 *   Länkar in en modulparameter i den aktiva modulens parameterlista.
 *
 *   In:  modptr  => PM-pointer to an module header.
 *      parptr  => PM-pointer to an module parameter node.
 *
 *   Out: 
 *
 *   FV:  return  - error severity code 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  PMMONO *np;    /* c-pointer to module node */
  pm_ptr palla;   /* statement list PM-pointer */
  pm_ptr lnodla;   /* list node pointer, dummy for pmtcon() */
  short status;

  if ( modptr != pmgaba() )
   { 
   return( erpush( "PM3053", "" )); /*Error Not module header */
   }

  if ( modptr != pmgbla() )
   status = pmsbla( modptr );

/*
***Get PM-pointer to module parameter list
*/
  np = (PMMONO *)pmgadr((pm_ptr)0 );
  palla = np->ppali_;

/*
***Link the statement in the list
*/
  if ( ( status = pmtcon( parptr, palla, &np->ppali_, &lnodla ) ) != 0 )
   { /* Error */
   return( status );
   }

  return( 0 );
 } 

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmumod(
    PMMODULE *module)

/*   Update module header.
 *   Updaterar modulhuvudet för den aktiva modulen.
 *
 *   In:  modptr  => interface structure for module info.
 *
 *   Out: 
 *
 *   FV:  return  - status 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
 PMMONO *np;   /* c-pointer to module node */
 string str;   /* c-pointer to module name string area in PM */


/*
***Fill in data in the module node
*/
  np = (PMMONO *)pmgadr((pm_ptr)0 );  /* Fix a c-pointer to module node in PM */

/*
***get c-address to module name in PM and copy from interface struct
*/
  str = pmgadr( np->mona_ );
  strcpy( str, module->mname );

  np->moty_ = module->mtype;
  np->moat_ = module->mattri;
  np->ppali_ = module->parlist;
  np->pstl_ = module->stlist;
  np->geidlev = module->idmax;
  np->datasize = module->ldsize;
  np->sysdat.sernr = module->system.sernr;
  np->sysdat.vernr = module->system.vernr;
  np->sysdat.revnr = module->system.revnr;
  np->sysdat.level = module->system.level;
  np->sysdat.year_c = module->system.year_c;
  np->sysdat.mon_c = module->system.mon_c;
  np->sysdat.day_c = module->system.day_c;
  np->sysdat.hour_c = module->system.hour_c;
  np->sysdat.min_c = module->system.min_c;
  np->sysdat.year_u = module->system.year_u;
  np->sysdat.mon_u = module->system.mon_u;
  np->sysdat.day_u = module->system.day_u;
  np->sysdat.hour_u = module->system.hour_u;
  np->sysdat.min_u = module->system.min_u;
  strcpy( np->sysdat.sysname, module->system.sysname );
  np->sysdat.mpcode = module->system.mpcode ;       /* MN860610 */
  strcpy( np->sysdat.release, module->system.release );
  strcpy( np->sysdat.version, module->system.version );

/*
***Krypterat serienummer, 1996-01-26, J. Kjellander
*/
  np->sysdat.ser_crypt = module->system.ser_crypt;

  return( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmrmod(
    PMMODULE *module)

/*   Read module header.
 *   Läser data från modulhuvudet för den aktiva modulen.
 *
 *   In:  modptr  => interface structure for module info.
 *
 *   Out: 
 *
 *   FV:  return  - status 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  PMMONO *np;   /* c-pointer to module node */
  string str;   /* temporary string pointer to module name */


/*
***Fill in data in the module node
*/
  np = (PMMONO *)pmgadr((pm_ptr)0 );  /* Fix a c-pointer to module node in PM */

/* 
***get module name string from PM and copy it to interface struct
*/
  pmgstr( np->mona_, &str );
  strcpy( module->mname, str );
  module->mtype = np->moty_;
  module->mattri = np->moat_;
  module->parlist = np->ppali_;
  module->stlist = np->pstl_;
  module->idmax = np->geidlev;
  module->ldsize = np->datasize;
  module->system.sernr = np->sysdat.sernr;
  module->system.vernr = np->sysdat.vernr;
  module->system.revnr = np->sysdat.revnr;
  module->system.level = np->sysdat.level;
  module->system.year_c = np->sysdat.year_c;
  module->system.mon_c = np->sysdat.mon_c;
  module->system.day_c = np->sysdat.day_c;
  module->system.hour_c = np->sysdat.hour_c;
  module->system.min_c = np->sysdat.min_c;
  module->system.year_u = np->sysdat.year_u;
  module->system.mon_u = np->sysdat.mon_u;
  module->system.day_u = np->sysdat.day_u;
  module->system.hour_u = np->sysdat.hour_u;
  module->system.min_u = np->sysdat.min_u;
  strcpy( module->system.sysname, np->sysdat.sysname );
  module->system.mpcode = np->sysdat.mpcode ;      /* MN860610 */
  strcpy( module->system.release, np->sysdat.release );
  strcpy( module->system.version, np->sysdat.version );

/*
***Krypterat serienummer, 1996-01-26, J. Kjellander
*/

module->system.ser_crypt = np->sysdat.ser_crypt;

  return( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcpar(
    pm_ptr symbp,
    char  *prompt,
    pm_ptr *retla)

/*   Create module parameter.
 *   Skapar en modulparameternod, för senare inlänkning i en parameterlista.
 *
 *   In:  symbp  => PM-pointer to the parameter in the symboltable, local part
 *      *prompt => Prompt string
 *
 *   Out: *retla  => Logical address to the parameter node
 *
 *   FV:  return -  status 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMPANO *np;      /* c-pointer to the parameter node */
  pm_ptr pmla;      /* temp PM-pointer */

/*
***Allocate a block for the parameter node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );  /* Error No room in PM */ 
   }

/*
***Create a string in PM and copy the prompt string to it
*/
  if ( ( status = pmcstr( prompt , &pmla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );  /* Error */ 
   }
 
/*
***Fill in data in the parameter node
*/
  np = (PMPANO *)pmgadr( *retla );  /*Fix a c-pointer to the parameter node in PM*/
  np->noclpa = PARAM;        /* Node class */
  np->fopa_ = symbp;
  np->ppro_ = pmla;         /* insert the PM-pointer to the prompt string in PM */

  return( 0 );
 } 

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcass(
    pm_ptr lvalue,
    pm_ptr rvalue,
    pm_ptr *retla)

/*   Create assignment statement.
 *
 *   In:  lvalue => PM-pointer to variable expression
 *       rvalue => PM-pointer to left expression
 *
 *   Out: *retla  => Logical address to the statment node
 *
 *   FV:  return -  error severity code 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMSTNO *np;   /* c-pointer to the statement node */
  PMASST *sp;   /* c-pointer to the subclass union */

/*
***Allocate a block for the statement node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );        /*Error No room in PM */ 
   }

/*
***Fill in data in the statement node
*/
  np =(PMSTNO *)pmgadr( *retla );   /*Fix a c-pointer to the statement node in PM*/
  np->noclst = STAT;         /* Node class */
  np->suclst = ASS_ST;        /* Node Subclass */
  sp = (PMASST *)&np->stsubc.procst; /* Fix a c-pointer to the procedure 
                         statement subclass union */
/*
***Fill in the subclass union
*/
 sp->asvar = lvalue;  
 sp->asexpr = rvalue;

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcifs(
    pm_ptr condl,
    pm_ptr statl,
    pm_ptr *retla)

/*   Create if statement.
 *
 *   In:  lvalue => PM-pointer to condition list
 *       rvalue => PM-pointer to statement list
 *
 *   Out: *retla  => Logical address to the statment node
 *
 *   FV:  return -  error severity code 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMSTNO *np;   /* c-pointer to the statement node */
  PMIFST *sp;   /* c-pointer to the subclass union */

/*
***Allocate a block for the statement node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );         /*Error No room in PM */ 
   }

/*
***Fill in data in the statement node
*/
  np =(PMSTNO *)pmgadr( *retla );   /*Fix a c-pointer to the statement node in PM*/
  np->noclst = STAT;          /* Node class */
  np->suclst = IF_ST;         /* Node Subclass */
  sp = (PMIFST *)&np->stsubc.procst;  /*Fix a c-pointer to the subclass union */
/*
***Fill in the subclass union
*/
  sp->ifcond = condl;  
  sp->ifstat = statl;

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcfos(
    pm_ptr loopvar,
    pm_ptr startex,
    pm_ptr toex,
    pm_ptr stepex,
    pm_ptr statl,
    pm_ptr *retla)

/*   Create for statement.
 *
 *   In:  loopvar => Loop variable, pointer to symbol table
 *       startex => Start expression
 *       toex  => Stop expression
 *       stepex => Step expression
 *       statl  => PM-pointer to statement list
 *
 *   Out: *retla  => Logical address to the statment node
 *
 *   FV:  return -  error severity code 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMSTNO *np;   /* c-pointer to the statement node */
  PMFOST *sp;   /* c-pointer to the subclass union */

/*
***Allocate a block for the statement node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );         /* Error No room in PM */ 
   }

/*
***Fill in data in the statement node
*/
  np =(PMSTNO *)pmgadr( *retla );   /*Fix a c-pointer to the statement node in PM*/
  np->noclst = STAT;          /* Node class */
  np->suclst = FOR_ST;         /* Node Subclass */
  sp = (PMFOST *)&np->stsubc.procst;  /*Fix a c-pointer to the subclass union */
/*
***Fill in the subclass union
*/
  sp->fovar = loopvar;
  sp->fostar = startex;
  sp->foto = toex;
  sp->fostep = stepex;  
  sp->fordo = statl;

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcgos(
    pm_ptr label,
    pm_ptr *retla)

/*   Create goto statement.
 *
 *   In:  label  => PM-pointer to symbol table
 *
 *   Out: *retla  => Logical address to the statment node
 *
 *   FV:  return -  error severity code 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMSTNO *np;   /* c-pointer to the statement node */
  PMGOST *sp;   /* c-pointer to the subclass union */

/*
***Allocate a block for the statement node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );         /*Error No room in PM */ 
   }

/*
***Fill in data in the statement node 
*/
  np =(PMSTNO *)pmgadr( *retla );   /*Fix a c-ptr to statement node in PM*/
  np->noclst = STAT;          /* Node class */
  np->suclst = GO_ST;         /* Node Subclass */
  sp = (PMGOST *)&np->stsubc.procst;  /*Fix a c-ptr to subclass union */
/*
***Fill in the subclass union
*/
  sp->golabe = label;

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmclas(
    pm_ptr label,
    pm_ptr stat,
    pm_ptr *retla)

/*   Create labeled statement.
 *
 *   In:  label  => PM-pointer to symbol table
 *       stat  => PM-pointer to statement 
 *
 *   Out: *retla  => Logical address to the statment node
 *
 *   FV:  return -  error severity code 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMSTNO *np;  /* c-pointer to the statement node */
  PMLAST *sp;  /* c-pointer to the subclass union */

/*
***Allocate a block for the statement node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );         /*Error No room in PM */ 
   }

/*
***Fill in data in the statement node
*/
  np =(PMSTNO *)pmgadr( *retla );   /*Fix a c-pointer to the statement node in PM*/
  np->noclst = STAT;          /* Node class */  
  np->suclst = LAB_ST;         /* Node Subclass */
  sp = (PMLAST *)&np->stsubc.procst;  /*Fix a c-pointer to the subclass union */
/*
***Fill in the subclass union
*/
  sp->lalabe = label;
  sp->lastat = stat;

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcprs(
    pm_ptr nameid,
    pm_ptr valparam,
    pm_ptr *retla)

/*   Create procedure statement.
 *   Skapar en proceduranrops-sats, med en pekare till 
 *   symboltabellen som indikerar procedurens namn och 
 *   en värdeparameterlista som parametrar. 
 *
 *   In:  nameid  => PM-pointer to symbol table, for procedure name
 *       valparam => Actual value parameter list, expression list 
 *
 *   Out: *retla  => Logical address to the statment node
 *
 *   FV:  return  -  status  
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMSTNO *np;   /* c-pointer to the statement node */
  PMPRST *sp;   /* c-pointer to the subclass union */

/*
***Allocate a block for the statement node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );         /* Error No room in PM */ 
   }

/*
***Fill in data in the statement node
*/
  np = (PMSTNO *)pmgadr( *retla );   /*Fix a c-pointer to the statement node in PM*/
  np->noclst = STAT;          /* Node class */
  np->suclst = PRO_ST;         /* Node Subclass */
  sp = (PMPRST *)&np->stsubc.procst;  /* Fix a c-pointer to the procedure 
                         statement subclass union */
/*
***Fill in the subclass union
*/
  sp->prname = nameid;         /* Geometric procedure name id pointer */ 
  sp->pracva = valparam;

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcpas(
    pmseqn geid,
    char  *mname,
    pm_ptr mnexpr,
    pm_ptr mpara,
    pm_ptr ppara,
    pm_ptr nampara,
    pm_ptr *retla)

/*   Create part statement.
 *
 *   In:  geid   => Geometric identity
 *      *mname  => Module name as strin or NULL 
 *       mnexpr  => Module name as expression or NULL 
 *       mpara  => Module parameters 
 *       ppara  => The part call parameters 
 *       nampara => The part call named parameters 
 *
 *   Out: *retla  => Logical address to the statment node
 *
 *   FV:  return  -  status  
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1993-08-15 Ny representation av namnet på den anropade modulen J. Kjellander
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMSTNO *np;     /* c-pointer to the parameter node */
  PMPAST *sp;     /* c-pointer to the subclass union */
  pm_ptr pmla;    /* temp PM-pointer */
  PMMODULE module;  /* interface structure for module information */

/*
***Allocate a block for the statement node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );         /*Error No room in PM */ 
   }

/*
***Fill in data in the statement node
*/
  np = (PMSTNO *)pmgadr( *retla );   /*Fix a c-pointer to the statement node in PM*/
  np->noclst = STAT;          /* Node class */
  np->suclst = PART_ST;         /* Node Subclass */
  sp = (PMPAST *)&np->stsubc.partst;  /* Fix a c-pointer to the part 
                       statement subclass union */
/*
***Fill in the subclass union
*/
  sp->geident = geid;

/*
***Om namnet på den anropade parten är en string lagrar
***vi det i PM som en PM-stäng. Detta gäller alla versioner
***av V3 t.o.m. version 1.11.
*/
  if ( mname != NULL )
   {
   if ( ( status = pmcstr( mname, &pmla ) ) < -1 ) return( status );
   sp->modname = pmla;   
   }
/*
***Om namnet är angivet som ett uttryck lagrar vi istället
***en pekare till uttrycket. För att skilja på de två varianterna
***inför vi här (och endast här) konventionen att uttryckspekaren
***föregås av ett minustecken och strängpekaren är positiv. Detta
***gäller för version 1.12 och senare.
*/
  else
   {
   sp->modname = -mnexpr;   
   }

  sp->modpara = mpara;
  sp->partpara = ppara;
  sp->partacna = nampara;

/*
***update "idmax" in module header
*/
  pmrmod( &module );
  if ( geid > module.idmax )
   {
   module.idmax = geid;
   pmumod( &module );
   }

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcges(
    pm_ptr nameid,
    pmseqn geid,
    pm_ptr valparam,
    pm_ptr namparam,
    pm_ptr *retla)

/*   Create geometric statement.
 *   Skapar en geometridefinitionsrutinanrops-sats, med ett tal som indikerar 
 *   geometrirutinens namn, en värdeparameterlista och en namnparameterlista 
 *   som parametrar.
 *
 *   In:  nameid  => PM-pointer to symbol table, for procedure name
 *       geid   => Geometric identity 
 *       valparam => Actual value parameter list, expression list 
 *       namparam => Actual named parameter list, Name_param list 
 *
 *   Out: *retla  => Logical address to the statment node
 *
 *   FV:  return  -  status  
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMSTNO *np;     /* c-pointer to the statement node */
  PMGEST *sp;     /* c-pointer to the subclass union */
  PMMODULE module;  /* interface structure for module information */

/*
***Allocate a block for the statement node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );         /*Error No room in PM */ 
   }

/*
***Fill in data in the statement node
*/
  np = (PMSTNO *)pmgadr( *retla );   /*Fix a c-pointer to the statement node in PM */
  np->noclst = STAT;          /* Node class */
  np->suclst = GEO_ST;         /* Node Subclass */
  sp = (PMGEST *)&np->stsubc.geo_st;  /* Fix a c-pointer to the geometric
                         statement subclass union */
/*
***Fill in the subclass union
*/
  sp->geident = geid;
  sp->gename = nameid;         /* Geometric procedure name id pointer */ 
  sp->geacva = valparam;
  sp->geacna = namparam;

/*
***update "idmax" in module header
*/
  pmrmod( &module );
  if ( geid > module.idmax )
   {
   module.idmax = geid;
   pmumod( &module );
   }

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcune(
    pmopty opid,
    pm_ptr expr,
    pm_ptr *retla)

/*   Create unary expression.
 *   Skapar en unäroperatornod, operator id och uttryck ges som parametrar. 
 *
 *   In:  opid  => operator id
 *       expr  => PM-pointer to expression 
 *
 *   Out: *retla => Logical address to the expression node
 *
 *   FV:  return -  errror severity code
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

{
  DBint bsize;
  short status;
  PMEXNO *np;   /* c-pointer to the expression node */
  PMUNEX *sp;   /* c-pointer to the subclass union */

/*
***Allocate a block for the expression node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );          /*Error No room in PM */ 
   }

/*
***Fill in data in the expression node
*/
  np = (PMEXNO *)pmgadr(*retla);     /*Fix a c-pointer to the expression node in PM*/
  np->noclex = EXPR;           /* Node class */
  np->suclex = C_UN_EX;          /* Node Subclass */
  sp = (PMUNEX *)&np->ex_subcl.unop_ex;  /* Fix a c-pointer to the unary 
                        expression subclass union */
/*
***Fill in the subclass union
*/
  sp->unop = opid;
  sp->p_unex = expr; 

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcbie(
    pmopty opid,
    pm_ptr lexpr,
    pm_ptr rexpr,
    pm_ptr *retla)

/*   Create binary expression.
 *   Skapar en binäroperatornod, operator id , vänster och höger uttryck ges 
 *   som parametrar. 
 *
 *   In:  opid  => Operator id
 *       lexpr => PM-pointer to left expression 
 *       rexpr => PM-pointer to rigth expression 
 *
 *   Out: *retla => Logical address to the expression node
 *
 *   FV:  return -  errror severity code
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMEXNO *np;   /* c-pointer to the expression node */
  PMBINEX *sp;   /* c-pointer to the subclass union */

/*
***Allocate a block for the expression node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );           /*Error No room in PM */ 
   }

/*
***Fill in data in the expression node
*/
  np = (PMEXNO *)pmgadr(*retla);      /*Fix a c-pointer to the expression node in PM*/
  np->noclex = EXPR;            /* Node class */
  np->suclex = C_BIN_EX;          /* Node Subclass */
  sp = (PMBINEX *)&np->ex_subcl.binop_ex;  /* Fix a c-pointer to the binary 
                          expression subclass union */
/*
***Fill in the subclass union
*/
  sp->binop = opid;
  sp->p_bin_l = lexpr; 
  sp->p_bin_r = rexpr; 

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmclie(
    PMLITVA *lit_p,
    pm_ptr *retla)

/*   Create literal expression.
 *   Skapar en uttrycksnod som lagrar en literal. Parametern utgörs av en 
 *   c-pekare till en "struct" som lagrar literalens värde och en variabel som 
 *   indikerar literalens typ. Funktionen kopierar in värdet i PM STRING och
 *   REF konverteras till PM-pekare.
 *
 *   In:  *lit_p => Pointer to an literal value struct defined in
 *
 *   Out: *retla => Logical address to the expression node
 *
 *   FV:  return -  status
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 { 
  DBint bsize;
  short status;
  PMEXNO *np;     /* c-pointer to the expression node */
  PMLITEX *sp;    /* c-pointer to the subclass union */
  PMVECVA *vecp;   /* c-pointer to vector value struct */
  PMREFVA *refp;   /* c-pointer to an ref-value */
  PMREFEX *tp;    /* c-pointer to an ref-value in PM */
  pm_ptr pmla;    /* temp PM-pointer */

/*
***Allocate a block for the expression node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );          /* Error */  
   }

/*
***Fill in data in the expression node
*/
  np = (PMEXNO *)pmgadr( *retla );    /*Fix a c-pointer to the expression in PM*/
  np->noclex = EXPR;           /* Node class */
  np->suclex = C_LIT_EX;         /* Node Subclass */

/*
***Fill in the subclass union
*/
  sp = (PMLITEX *)&np->ex_subcl.lit_ex;  /* Fix a c-pointer to the literal 
                         expression subclass union */
  sp->lit_type = lit_p->lit_type;
  switch ( lit_p->lit_type ) {

   case C_INT_VA:
    sp->litex.int_li = lit_p->lit.int_va;
    break;

   case C_FLO_VA:
    sp->litex.float_li = lit_p->lit.float_va;
    break;

   case C_STR_VA:
/*
***Allocate space for a string in PM and copy the string to PM
*/
    if ( ( status = pmcstr( lit_p->lit.str_va , &pmla ) ) != 0 )
      { 
      return( status );         /* Error */  
      }
    sp->litex.str_li = pmla;       /* PM-pointer to the string in PM */
    break;

   case C_VEC_VA:
/*
***Allocate a block for the vector value
*/
    bsize = sizeof( *vecp );
    if ( ( status = pmallo( bsize, &pmla ) ) != 0 )
      { 
      return( erpush( "PM0013", "" ) );  /*Error No room in PM */ 
      }

/*
***Fill in data in the vector value structure in PM
*/
    vecp = (PMVECVA *)pmgadr( pmla );    /* Fix a c-pointer to the vector
                               value struct in PM */
    vecp->x_val = lit_p->lit.vec_va.x_val;
    vecp->y_val = lit_p->lit.vec_va.y_val;
    vecp->z_val = lit_p->lit.vec_va.z_val;

    sp->litex.vec_li = pmla;        /* Put a link to the vector struct in the
                                 literal expression node */
    break;

   case C_REF_VA:
    refp = &( lit_p->lit.ref_va[ 0 ] );
    tp = &( sp->litex.ref_li );
 
    tp->seq_lit = refp->seq_val;      /* fill in first ref in chain */
    tp->ord_lit = refp->ord_val; 

    while ( refp->p_nextre != NULL )
      {
      if (( status = pmallo((DBint)sizeof( *tp ), &pmla ) ) != 0 )
       { 
       return( status );         /* Error */
       }

      tp->nextref = pmla;

/*
***step to next ref
*/
      refp = refp->p_nextre;
      tp = (PMREFEX *)pmgadr( pmla );

      tp->seq_lit = refp->seq_val;     /* fill in next ref in chain */
      tp->ord_lit = refp->ord_val; 
      }

    tp->nextref = (pm_ptr)NULL;

    break;

   default:
    return( erpush( "PM0124", "" ) );    /* Not a literal, unrecognised id */
    break;
   }

  return( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcide(
    pm_ptr id_p,
    pm_ptr *retla)

/*   Create identifier expression.
 *   Skapar en uttrycksnod för en variabel, med en pekare till symboltabellen 
 *   som parameter. 
 *
 *   In:  *lit_p => PM-pointer to an identifier in symbol table
 *
 *   Out: *retla => Logical address to the expression node
 *
 *   FV:  return -  status
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 { 
  DBint bsize;
  short status;
  PMEXNO *np;    /* c-pointer to the expression node */

/*
***Allocate a block for the statement node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );        /* Error */
   }

/*
***Fill in data in the expression node
*/
  np = (PMEXNO *)pmgadr( *retla );  /*Fix a c-pointer to the expression in PM */
  np->noclex = EXPR;         /* Node class */
  np->suclex = C_ID_EX;       /* Node Subclass */

/*
***Fill in the subclass union
*/
  np->ex_subcl.id_ex.p_id = id_p;

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcine(
    pm_ptr indid_p,
    pm_ptr experl,
    pm_ptr *retla)

/*   Create index expression.
 *
 *   In:  *lit_p => PM-pointer to an identifier in symbol table
 *       experl => Index list ( expression list ) 
 *
 *   Out: *retla => Logical address to the expression node
 *
 *   FV:  return -  status
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 { 
  DBint bsize;
  short status;
  PMEXNO *np;    /* c-pointer to the expression node */

/*
***Allocate a block for the statement node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );        /* Error */
   }

/*
***Fill in data in the expression node
*/
  np = (PMEXNO *)pmgadr( *retla );  /*Fix a c-pointer to the expression in PM */
  np->noclex = EXPR;         /* Node class */
  np->suclex = C_IND_EX;       /* Node Subclass */

/*
***Fill in the subclass union
*/
  np->ex_subcl.ind_ex.p_indid = indid_p;
  np->ex_subcl.ind_ex.p_indli = experl;

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmccoe(
    pm_ptr  comvar,
    pmfieldt field,
    pm_ptr *retla)

/*   Create component expression.
 *
 *   In:  comvar => PM-pointer to an exper_node
 *       field => Indicates component X, Y or Z 
 *
 *   Out: *retla => Logical address to the expression node
 *
 *   FV:  return -  status
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 { 
  DBint bsize;
  short status;
  PMEXNO *np;      /* c-pointer to the expression node */

/*
***Allocate a block for the statement node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );        /* Error */ 
   }

/*
***Fill in data in the expression node
*/
  np = (PMEXNO *)pmgadr( *retla );  /*Fix a c-pointer to the expression in PM */
  np->noclex = EXPR;         /* Node class */
  np->suclex = C_COM_EX;       /* Node Subclass */

/*
***Fill in the subclass union
*/
  np->ex_subcl.comp_ex.p_comvar = comvar;
  np->ex_subcl.comp_ex.p_cfield = field;

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcfue(
    pm_ptr fid,
    pm_ptr arglist,
    pm_ptr *retla)

/*   Create function expression.
 *   Skapar ett funktionsanropsuttryck, med identitet till funktionsnamn 
 *   och en pekare till en argumentlista (uttryckslista) som parametrar.
 *
 *   In:  fid   => PM-pointer to symbol table, routine name
 *       arglist => PM-pointer to expression list (argument list) 
 *
 *   Out: *retla  => PM-pointer to the expression node
 *
 *   FV:  return -  error severity code 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMEXNO *np;     /* c-pointer to the expression node */

/*
***Allocate a block for the expression node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );        /* Error */ 
   }

/*
***Fill in data in the expression node
*/
  np = (PMEXNO *)pmgadr( *retla );  /*Fix a c-pointer to the expression in PM */
  np->noclex = EXPR;         /* Node class */
  np->suclex = C_FUN_EX;       /* Node Subclass */

/*
***Fill in the subclass union
*/
  np->ex_subcl.func_ex.funcid = fid;
  np->ex_subcl.func_ex.p_funcar = arglist;

  return ( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcnpa(
    pmmdid paname,
    pm_ptr valuep,
    pm_ptr *retla)

/*   Create named parameter.
 *   Skapar en namnparamenternod, med namnet och värdesuttrycket som parameter 
 *
 *   In:  paname => Idetifier for modifier name
 *       valuep => PM-pointer to an expression
 *
 *   Out: *retla  => PM-pointer to the named paremeter node
 *
 *   FV:  return -  status 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMNPNO *np;    /* c-pointer to the named parameter node */

/*
***Allocate a block for the named parameter node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );        /* Error */
   }

/*
***Fill in data in the named parameter node
*/
  np = (PMNPNO *)pmgadr( *retla );  /* Fix a c-pointer to the named parameter node */
  np->noclnp = NAMEPA;        /* Node class */
  np ->par_np = paname;        /* parameter id-value */
  np->p_val_np = valuep;

  return( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmccon(
    pm_ptr cond,
    pm_ptr statl,
    pm_ptr *retla)

/*   Create condition.
 *
 *   In:  cond  => PM-pointer to an expression
 *       statl  => Statement list
 *
 *   Out: *retla  => PM-pointer to the condition node
 *
 *   FV:  return -  status 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMCONO *np;    /* c-pointer to the condition node */

/*
***Allocate a block for the condition node in PM
*/
  bsize = sizeof( *np );
  if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );         /* Error */
   }

/*
***Fill in data in the condition node
*/
  np = (PMCONO *)pmgadr( *retla );   /*Fix a c-pointer to the condition node*/
  np->noclco = COND;          /* Node class */
  np->p_cond = cond;
  np->p_stl_co = statl;

  return( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmtcon(
    pm_ptr gennop,
    pm_ptr listp,
    pm_ptr *retla, 
    pm_ptr *lnodep)

/*   Tail concatenete and create an list node.
 *   Skapar en listnod och lägger in en länk till en generisk nod, därefter 
 *   länkas listnoden in i en lista. Pekare till generisk nod och lista ges
 *   som parametrar. Om det är första elementet i listan skall NULL ges som 
 *   argument till "pmtcon". En lista består alltid av en TCONC_NODE som 
 *   håller pekare till början och slutet av listan med list noder.
 *
 *   In:  gennop => PM-pointer to an generic node (stat, expr ...)
 *       listp  => PM-pointer to an tconc node, if NULL the tconc
 *             node will be created. 
 *
 *   Out: *retla  => PM-pointer to the list (tconc node)
 *      *lnodep => PM-pointer to the created list node
 *
 *   FV:  return -  status 
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMTCNO *tnp;    /* c-pointer to the tconc node */
  PMLINO *lnp;    /* c-pointer to the list node */
  PMLINO *newlnp;  /* c-pointer to the created list node */
  pm_ptr pmla;    /* temp PM-pointer */

/*
***Allocate a block for the list node in PM
*/
  bsize = sizeof( *newlnp );
  if ( ( status = pmallo( bsize, &pmla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );            /*Error No room in PM */ 
   }

/*
***set pointer to list node for out parameter
*/
  *lnodep = pmla;

/*
***Fill in the list node
*/
  newlnp = (PMLINO *)pmgadr( pmla );
  newlnp->noclli = LIST;           /* Node class */
  newlnp->p_no_li = gennop;          /* put a link to the generic node */ 
  newlnp->p_nex_li = (pm_ptr)NULL;

/*
***Check if it is the first element in the list
*/
  if ( listp == (pm_ptr)NULL )
   { 
/*
***Create an tconc node and link the list node
***Allocate a block for the tconc node in PM
*/
   bsize = sizeof( *tnp );
   if ( ( status = pmallo( bsize, retla ) ) != 0 )
     { 
     return( status );          /*Error No room in PM */ 
     }
  
   tnp = (PMTCNO *)pmgadr( *retla );    /* convert and fix an c-pointer to
                               the tconc node in PM */
   tnp->nocltc = TCONC;
   tnp->p_head = pmla;
   tnp->p_tail = pmla;
   }
  else
   { 
/*
***Concatenate the new list node to the tail of the list
*/
   tnp = (PMTCNO *)pmgadr( listp );     /* c-pointer to the tconc node */

   lnp = (PMLINO *)pmgadr( tnp->p_tail );  /* c-pointer to the tail list node */
   lnp->p_nex_li = pmla;          /* link the new list node to the tail */
   tnp->p_tail = pmla;           /* and put the link in the tconc node */

   *retla = listp;             /* set the return variable to the tconc node */
   }

  return( 0 ); 
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcstr(
    char  *str,
    pm_ptr *retla)

/*   Create string .
 *   Skapar och lägger in en textsträng i PM. 
 *
 *   In:  str   => Char pointer to the string
 *
 *   Out: *retla  => PM-pointer to the string in PM
 *
 *   FV:  return -  error severity code
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char *chp;      /* character pointer */
  short status;

/*
***Allocate a block for the string in PM
*/

  if ( ( status = pmallo((DBint)(strlen( str ) + 1), retla ) ) != 0 )
   { 
   return( status );    /* Error */
   }
/*
***copy the string into PM
*/
  chp = pmgadr( *retla );   /* Fix a c-pointer to the string in PM */
  strcpy( chp, str );

  return( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short pmcref(
    PMREFVA *refp,
    pm_ptr *retla)

/*   Create referens value
 *   Skapar plats och lägger in referensvärden i PM från en länkad list med 
 *   c-länkar. Rutinen anropar sig själv recursivt för att bygga upp listan 
 *   med referens värden i PM 
 *
 *   In:  str   => C-pointer to an referens chain
 *
 *   Out: *retla  => PM-pointer to one referens in PM
 *
 *   FV:  return -  error severity code
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint bsize;
  short status;
  PMREFEX *tp;    /* c-pointer to an ref-value in PM */
  pm_ptr pmla;    /* temp PM-pointer */

  if ( refp != NULL )
   {
/*
***more ref. in chain
*
***Allocate a block for the ref. value in PM
*/
   bsize = sizeof( *tp );
   if ( ( status = pmallo( bsize, &pmla ) ) != 0 )
     { 
     return( status );       /* Error */
     }
/*
***Fill in values in ref. struct in PM
*/
   tp = (PMREFEX *)pmgadr( pmla );  /* Fix a c-pointer to struct in PM */
   tp->seq_lit = refp->seq_val;
   tp->ord_lit = refp->ord_val;

   refp = refp->p_nextre;      /* let refp point to next ref. in chain */
/*
***Make a recursive call to get the PM-address for next ref.
***in the chain in PM
*/
   if ( ( status = pmcref( refp, &pmla ) ) != 0 )
     { 
     *retla = (pm_ptr)NULL;
     return( status );       /* Error */
     }
   tp->nextref = pmla;
   }
  else 
   { 
   *retla = (pm_ptr)NULL;      /* End of ref chain */
   }

  return( 0 );
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    void pmstpr(
    pm_ptr  mbase)

/*   Module Symbol Table Parameter RTS address calculation.
 *   beräknar RTS adress samt uppdaterar symboltabellen med denna adress. 
 *
 *   In:  mbase => PM base pointer to module
 *
 *   Out: 
 *
 *   FV:  
 *
 *   (C)microform ab 1986-03-21 Per-Ove Agne'
 *
 *   1999-11-17 Rewritten, R. Svedin
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBint  size;    /* parameter size */
  DBint  rtsofs;   /* current base pointer */
  pm_ptr parali;   /* PM pointer to parameter list */
  pm_ptr parala;   /* PM pointer to parameter node */
  pm_ptr currb;    /* current PM-base */
  PMPANO *paranp;   /* c-pointer to parameter node */
  PMMONO *np;     /* c-pointer to module node */
  STVAR  var;     /* interface struct for symbol table */

  currb = pmgbla();  /* store current PM base */
  pmsbla( mbase );   /* set PM base to target module */

/*
***Get module node
*/
  pmgmod( (pm_ptr)0, &np );

/*
***Get first list node
*/
  pmgfli( np->ppali_, &parali );

/*
***First address after data frame
*/
  rtsofs = np->datasize;

  while ( parali != (pm_ptr)NULL )
   {
/*
***Get contents of list node
*/
   pmglin(parali, &parali, &parala);
   pmgpar(parala, &paranp);

/*
***Get symbol table info
*/
   strvar(paranp->fopa_, &var);

   if ( var.kind_va == ST_RPAVA )
     size = v2addrsz;
   else
     size = var.size_va;

/*
***Calculate allignment using the same algorithm as in inallo()
*/
   if ((size % MIN_BLKS) != 0 )
     size = ((size + MIN_BLKS)/MIN_BLKS)*MIN_BLKS;

/*
***Update symbol table with RTS address
*/
   var.addr_va = rtsofs;
   stuvar(paranp->fopa_, &var);

   rtsofs = rtsofs + size;
   }

  pmsbla(currb);
 }

/********************************************************/

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index