Logo Search packages:      
Sourcecode: varkon version File versions  Download package

wp15.c

/**********************************************************************
*
*  wp15.c
*  ======
*
*  This file is part of the VARKON WindowPac Library.
*  URL: http://www.varkon.com
*
*  This file includes:
*
*  wpwcgw();  Create WPGWIN
*  wpnrgw();  Normalize modelwindow
*  wpxpgw();  Expose routine for WPGWIN 
*  wpcrgw();  Crossing routine for WPGWIN
*  wpbtgw();  Button routine for WPGWIN
*  wprpgw();  Reparent routine for WPGWIN
*  wpcogw();  Configure routine for WPGWIN
*  wpcmgw();  Client message routine for WPGWIN
*  wpergw();  Kill one or more WPGWIN
*  wprepa();  Repaint WPGWIN
*  wpdlgw();  Kill one WPGWIN
*  *wpggwp();  Map X-id to WPGWIN-C-pointer
*
*  This library is free software; you can redistribute it and/or
*  modify it under the terms of the GNU Library General Public
*  License as published by the Free Software Foundation; either
*  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
*
*  This library is distributed in the hope that it will be useful,
*  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
*  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
*  Library General Public License for more details.
*
*  You should have received a copy of the GNU Library General Public
*  License along with this library; if not, write to the Free
*  Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
*
*  (C)Microform AB 1984-1999, Johan Kjellander, johan@microform.se
*
***********************************************************************/

#include "../../DB/include/DB.h"
#include "../../IG/include/IG.h"
#include "../../EX/include/EX.h"
#include "../../GP/include/GP.h"
#include "../include/WP.h"
#include "../include/v3icon.h"
#include <string.h>

extern char     jobnam[];
extern short    actpen,actfun,v3mode;
extern gmflt    rstrox,rstroy,rstrdx,rstrdy;
extern bool     rstron;
extern DBptr    lsysla;

static short creqbt(WPGWIN *gwinpt);

/*!******************************************************/

    short wpwcgw(
    short  x,
    short  y,
    short  dx,
    short  dy,
    char  *label,
    bool  main,
    v2int *id)

/*   Skapar WPGWIN-fönster. V3:s grafiska huvudfönster
 *   får ock skall ovillkorligen ha ID = 0 = GWIN_MAIN.
 *
 *   In: x   = Läge i X-led.
 *     y   = Läge i Y-led.  
 *     dx  = Storlek i X-led.
 *     dy  = Storlek i Y-led.
 *     label = Fönstertitel.
 *     main = TRUE = Huvudfönstret
 *         FALSE = Ytterligare fönster
 *     id  = Pekare till utdata.
 *
 *   Ut: *id = Giltigt entry i wpwtab.
 *
 *   Felkod: WP1052 = wpwtab full.
 *       WP1062 = Fel från malloc().
 *
 *   (C)microform ab 24/1/94 J. Kjellander
 *
 *   13/12/94 Rub_GC, J. Kjellander
 *   27/12/94 Multifönster, J. Kjellander
 *   1997-06-11 Colormap, J.Kjellander
 *   1997-12-27 Individuella GC:n, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  XSetWindowAttributes xwina;
  unsigned long    xwinm;
  unsigned char    dlist[2];
  XSizeHints      xhint;
  Window        xwin_id;
  XWMHints       wmhint;
  Pixmap        IconPixmap,SavePixmap;
  GC          Win_GC,Rub_GC;
  XGCValues      values;
  WPWIN        *winptr;
  WPGWIN       *gwinpt,*mainpt;
  int         i,depth,width,height,margin;
  char        *type[20];
  XrmValue       value;


/*
***Skapa ett ledigt fönster-ID. Om det är huvudfönstret
***som skall skapas tvingar vi ID till GWIN_MAIN = 0.
*/
  if ( main ) *id = GWIN_MAIN;
  else if ( (*id=wpwffi()) < 0 ) return(erpush("WP1052",label));
/*
***Sätt färg mm.
*/
  xwina.background_pixel = wpgcol(0);
  xwina.border_pixel   = wpgcol(1);
  xwina.override_redirect = False;
  xwina.save_under    = False;
  xwina.colormap     = DefaultColormap(xdisp,xscr);

  xwinm = ( CWBackPixel    | CWBorderPixel |
       CWOverrideRedirect | CWSaveUnder  | CWColormap );
/*
***Skapa ett fönster.
*/
  depth = DefaultDepth(xdisp,xscr);

  xwin_id = XCreateWindow(xdisp,DefaultRootWindow(xdisp),x,y,dx,dy,3,depth,
              InputOutput,CopyFromParent,xwinm,&xwina);
/*
***Skicka hints till fönsterhanteraren.
*/
  width = DisplayWidth(xdisp,xscr);
  height = DisplayHeight(xdisp,xscr);

  xhint.flags = USPosition | USSize | PMinSize | PMaxSize;  
  xhint.x   = x;
  xhint.y   = y;
  xhint.width = dx;
  xhint.height = dy; 
  xhint.min_width = 5;
  xhint.min_height = 5; 
  xhint.max_width = width - 5;
  xhint.max_height = height - 5; 
  XSetNormalHints(xdisp,xwin_id,&xhint);
/*
***Fönstertitel och ikon-text.
*/
  wpmaps(label); 
  XStoreName(xdisp,xwin_id,label);  
  XSetIconName(xdisp,xwin_id,jobnam);
/*
***Input.
*/
  XSelectInput(xdisp,xwin_id,GWEM_NORM);
/*
***Skapa ikon.
*/
  IconPixmap = XCreateBitmapFromData(xdisp,xwin_id,(char *)v3icon_bits,
                   v3icon_width,v3icon_height);
  wmhint.icon_pixmap = IconPixmap;
  wmhint.flags    = IconPixmapHint;
  XSetWMHints(xdisp,xwin_id,&wmhint);
/*
***V3 får ej dödas av en WINDOW-Manager som tex. Motif.
*/
  wpsdpr(xwin_id);
/*
***Skapa ett GC för det grafiska fönstret.
***Sätt graphics_exposures till false så vi slipper sådana
***event i onödan.
*/
  Win_GC = XCreateGC(xdisp,xwin_id,0,&values);
  values.graphics_exposures = False;
  XChangeGC(xdisp,Win_GC,GCGraphicsExposures,&values);
/*
***Skapa ett GC till för gummibandsritning.
***Färg nummer 3 ger blått gummiband när bakgrunden är
***vit men är egentligen grön. Detta beror på XOR. Färger
***och XOR funkar tydligen bara med svart bakgrund.
*/
  if ( main )
   {
   Rub_GC = XCreateGC(xdisp,xwin_id,0,&values);
   XSetLineAttributes(xdisp,Rub_GC,2,LineOnOffDash,CapButt,JoinBevel);
   dlist[0] = (unsigned char)((double)width/40.0);
   dlist[1] = (unsigned char)((double)dlist[0]/2.5);
   XSetDashes(xdisp,Rub_GC,(unsigned int)0,(char *)dlist,2);
   XSetFunction(xdisp,Rub_GC,GXxor);
   XSetBackground(xdisp,Rub_GC,wpgcol(0));
   XSetForeground(xdisp,Rub_GC,wpgcol(3));
   }
/*
***Om det inte är huvudfönstret det är frågan om utan ytterligare
***grafiska fönster skall dessa dela Rub_GC med huvudfönstret.
*/
  else
   {
   winptr = wpwgwp((wpw_id)GWIN_MAIN);
   mainpt = (WPGWIN *)winptr->ptr;
   Rub_GC = mainpt->rub_gc;
   }
/*
***Skapa pixmap för 'save under' på V3:s grafiska fönster.
***För att pixmappen säkert skall klara ett stort grafiskt
***fönster gör vi den lika stor som hela skärmen.
*/
  SavePixmap = XCreatePixmap(xdisp,xwin_id,width,height,depth);
/*
***Nollställ den. Samtidigt sätter vi bak- och för-grund i
***fönstrets GC.
*/
  XSetBackground(xdisp,Win_GC,wpgcol(0));
  XSetForeground(xdisp,Win_GC,wpgcol(0));
  XFillRectangle(xdisp,SavePixmap,Win_GC,0,0,width,height);
  XSetForeground(xdisp,Win_GC,wpgcol(1));
/*
***Skapa ett WPGWIN.
*/
  if ( (gwinpt=(WPGWIN *)v3mall(sizeof(WPGWIN),"wpwcgw")) == NULL )
   return(erpush("WP1062",label));

  gwinpt->id.w_id = *id;
  gwinpt->id.p_id = 0;
  gwinpt->id.x_id = xwin_id;

  gwinpt->geo.x = x;
  gwinpt->geo.y = y;
  gwinpt->geo.dx = dx;
  gwinpt->geo.dy = dy;
  gwinpt->geo.psiz_x = XDisplayWidthMM(xdisp,xscr) /
             (double)DisplayWidth(xdisp,xscr);
  gwinpt->geo.psiz_y = XDisplayHeightMM(xdisp,xscr) /
             (double)DisplayHeight(xdisp,xscr);

  gwinpt->savmap = SavePixmap;
  gwinpt->win_gc = Win_GC;
  gwinpt->rub_gc = Rub_GC;
  gwinpt->linwdt = 0.0;

  gwinpt->reprnt = FALSE;
  gwinpt->wmandx = 0;
  gwinpt->wmandy = 0;

  gwinpt->mesbpt = NULL;
/*
***Default aktiv vy. Motsvarar vy:n "xy" med skala = 1.0.
***och origo i nedre vänstra hörnet.
*/
  gwinpt->vy.vynamn[0] = '\0';
/*
***Hur stort skall skärmfönstret vara ? Skall det ha marginaler
***för tryckknappar ?
*/
  gwinpt->vy.scrwin.xmin = 0;
  gwinpt->vy.scrwin.ymin = 0;
  gwinpt->vy.scrwin.xmax = dx;
  gwinpt->vy.scrwin.ymax = dy;

  if ( XrmGetResource(xresDB,"varkon.margin_up",
            "Varkon.Margin_up",type,&value) &&
     sscanf(value.addr,"%d",&margin) == 1 )
   gwinpt->vy.scrwin.ymax -= margin;

  if ( XrmGetResource(xresDB,"varkon.margin_down",
            "Varkon.Margin_down",type,&value) &&
     sscanf(value.addr,"%d",&margin) == 1 )
   gwinpt->vy.scrwin.ymin += margin;

  if ( XrmGetResource(xresDB,"varkon.margin_left",
            "Varkon.Margin_left",type,&value) &&
     sscanf(value.addr,"%d",&margin) == 1 )
   gwinpt->vy.scrwin.xmin += margin;

  if ( XrmGetResource(xresDB,"varkon.margin_right",
            "Varkon.Margin_right",type,&value) &&
     sscanf(value.addr,"%d",&margin) == 1 )
   gwinpt->vy.scrwin.xmax -= margin;
/*
***Modellfönstret gör vi lika med det grafiska fönstret i skala = 1.0.
*/
  gwinpt->vy.modwin.xmin = 0;
  gwinpt->vy.modwin.ymin = 0;
  gwinpt->vy.modwin.xmax =
       (gwinpt->vy.scrwin.xmax - gwinpt->vy.scrwin.xmin) *
        DisplayWidthMM(xdisp,xscr) / DisplayWidth(xdisp,xscr);
  gwinpt->vy.modwin.ymax =
       (gwinpt->vy.scrwin.ymax - gwinpt->vy.scrwin.ymin) *
        DisplayHeightMM(xdisp,xscr) / DisplayHeight(xdisp,xscr);

  gwinpt->vy.vy_3D = FALSE;
  gwinpt->vy.vydist = 0.0;

  gwinpt->vy.vymat.k11 = 1.0;
  gwinpt->vy.vymat.k12 = 0.0;
  gwinpt->vy.vymat.k13 = 0.0;
  gwinpt->vy.vymat.k21 = 0.0;
  gwinpt->vy.vymat.k22 = 1.0;
  gwinpt->vy.vymat.k23 = 0.0;
  gwinpt->vy.vymat.k31 = 0.0;
  gwinpt->vy.vymat.k32 = 0.0;
  gwinpt->vy.vymat.k33 = 1.0;
/*
***Denna vy är fullständig och kan användas, valid = TRUE men
***den har inget namn. Föregående vy finns ännu ej.
*/
  gwinpt->vy.valid   = TRUE;
  gwinpt->old_vy.valid = FALSE;
/*
***Displayfil.
*/
  gwinpt->df_adr = NULL;
  gwinpt->df_all = 0;
  gwinpt->df_ptr = -1;
  gwinpt->df_cur = -1;
/*
***Tänd alla nivåer.
*/
  for ( i=0; i<WP_NTSIZ; ++i ) gwinpt->nivtab[i] = 255;
/*
***Fönstret har ännu inga subfönster.
*/
  for ( i=0; i<WP_GWSMAX; ++i) gwinpt->wintab[i].ptr = NULL;
/*
***Eller pekmärken.
*/
  gwinpt->pmkant = 0;
/*
***Lagra fönstret i fönstertabellen.
*/
  wpwtab[*id].typ = TYP_GWIN;
  wpwtab[*id].ptr = (char *)gwinpt;
/*
***Skapa ev. tryckknappar för snabbval.
*/
  creqbt(gwinpt);
/*
***Visa resultatet.
*/
  wpwshw(*id);
/*
***Normalisera, dvs. fixa till modellfönstrets proportioner
***och beräkna 2D transformationskonstanter.
*/
  wpnrgw(gwinpt);
/*
***Om det är huvudfönstret det gäller meddelar vi även
***grapac.
*/
  if ( main ) wpupgp(gwinpt);
/*
***Slut.
*/
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short wpnrgw(
    WPGWIN *gwinpt)

/*   Normaliserar proportionerna för GWIN-fönstrets
 *   modellfönster och beräknar nya 2D-transformations-
 *   konstanter.
 *
 *   In: gwinpt => Pekare till fönster.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   (C)microform ab 29/12/94 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  double mdx,mdy,gadx,gady,mprop,gprop;

/*
***Hur stor är fönstrets grafiska area.
*/
  gadx = gwinpt->geo.psiz_x *
    (gwinpt->vy.scrwin.xmax - gwinpt->vy.scrwin.xmin);
  gady = gwinpt->geo.psiz_y *
    (gwinpt->vy.scrwin.ymax - gwinpt->vy.scrwin.ymin);
/*
***Hur stort är modellfönstret i millimeter.
*/
  mdx = gwinpt->vy.modwin.xmax - gwinpt->vy.modwin.xmin;
  mdy = gwinpt->vy.modwin.ymax - gwinpt->vy.modwin.ymin;
/*
***Förhållandet mellan grafiska areans höjd och bredd är gady/gadx.
***Se till att modellfönstret får samma förhållande så att cirklar
***blir "runda" tex.
*/
  gprop = gady/gadx;
  mprop = mdy/mdx;

  if ( mprop > gprop )
   {
   gwinpt->vy.modwin.xmin -= (mdy/gprop - mdx)/2.0;
   gwinpt->vy.modwin.xmax += (mdy/gprop - mdx)/2.0;
   }
  else if ( mprop < gprop )
   {
   gwinpt->vy.modwin.ymin -= (gprop*mdx - mdy)/2.0;
   gwinpt->vy.modwin.ymax += (gprop*mdx - mdy)/2.0;
   }
/*
***Beräkna nya transformationskonstanter.
*/
  gwinpt->vy.k2x = (gwinpt->vy.scrwin.xmax - gwinpt->vy.scrwin.xmin) /
          (gwinpt->vy.modwin.xmax - gwinpt->vy.modwin.xmin);
  gwinpt->vy.k2y = (gwinpt->vy.scrwin.ymax - gwinpt->vy.scrwin.ymin) /
          (gwinpt->vy.modwin.ymax - gwinpt->vy.modwin.ymin);

  gwinpt->vy.k1x = gwinpt->vy.scrwin.xmin -
          gwinpt->vy.modwin.xmin * gwinpt->vy.k2x;
  gwinpt->vy.k1y = gwinpt->vy.scrwin.ymin -
          gwinpt->vy.modwin.ymin * gwinpt->vy.k2y;

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool wpxpgw(
    WPGWIN    *gwinpt,
    XExposeEvent *expev)

/*   Expose-rutin för WPGWIN.
 *
 *   In: gwinpt = C-pekare till WPGWIN.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkod: .
 *
 *   (C)microform ab 23/1/94 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   i;
  char  *subptr;

/*
***Först expose på alla sub-fönster.
*/
  for ( i=0; i<WP_GWSMAX; ++i )
   {
   subptr = gwinpt->wintab[i].ptr;
   if ( subptr != NULL )
    {
    switch ( gwinpt->wintab[i].typ )
     {
     case TYP_BUTTON:
     wpxpbu((WPBUTT *)subptr);
     break;

     case TYP_ICON:
     wpxpic((WPICON *)subptr);
     break;
     }
    }
   }
/*
***Även "meddelanderaden" är ett subfönster.
*/
  if ( gwinpt->mesbpt != NULL ) wpxpbu(gwinpt->mesbpt);
/*
***Kopiera från 'save under'-pixmappen.
*/
  XCopyArea(xdisp,gwinpt->savmap,gwinpt->id.x_id,gwinpt->win_gc,
        expev->x,expev->y,expev->width,expev->height,
        expev->x,expev->y);
/*
***Slut.
*/
  return(TRUE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool wpcrgw(
    WPGWIN     *gwinpt,
    XCrossingEvent *croev)

/*   Crossing-rutin för WPGWIN med vidhängande sub-fönster.
 *   Kollar om Leave/Enter skett i något av WPGWIN-fönstrets
 *   subfönster och servar isåfall eventet.
 *
 *   In: gwinpt = C-pekare till WPGWIN.
 *     croev = X-cro event.
 *
 *   Ut: TRUE = Eventet servat.
 *     FALSE = Detta fönster ej inblandat.
 *
 *   Felkod: .
 *
 *   (C)microform ab 16/12/94 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  i;
  char  *subptr;
  WPBUTT *butptr;
  WPICON *icoptr;

/*
***Gå igenom alla sub-fönster.
*/
  for ( i=0; i<WP_GWSMAX; ++i )
   {
   subptr = gwinpt->wintab[i].ptr;
   if ( subptr != NULL )
    {
    switch ( gwinpt->wintab[i].typ )
     {
     case TYP_BUTTON:
     butptr = (WPBUTT *) subptr;
     if ( croev->window == butptr->id.x_id )
      {
      if ( croev->type == EnterNotify ) wpcrbu(butptr,TRUE);
      else wpcrbu(butptr,FALSE);
      return(TRUE);
      }
     else if ( croev->type == EnterNotify && butptr->hlight == TRUE )
      wpcrbu(butptr,FALSE);
     break;

     case TYP_ICON:
     icoptr = (WPICON *) subptr;
     if ( croev->window == icoptr->id.x_id )
      {
      wpcric(icoptr,croev);
      return(TRUE);
      }
     break;
     }
    }
   }

  return(FALSE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool wpbtgw(
    WPGWIN    *gwinpt,
    XButtonEvent *butev,
    wpw_id    *serv_id)

/*   Button-rutin för WPGWIN med vidhängande sub-fönster.
 *   Kollar om muspekning skett i något av WPGWIN-fönstrets
 *   subfönster och servar isåfall eventet.
 *
 *   In: iwinptr = C-pekare till WPGWIN.
 *     butev  = X-but event.
 *     serv_id = Pekare till utdata.
 *
 *   Ut: *serv_id = ID för subfönster som servat eventet.
 *
 *   Fv: TRUE = Eventet servat.
 *     FALSE = Detta fönster ej inblandat.
 *
 *   (C)microform ab 16/12/94 J. Kjellander
 *
 *   1997-02-18 f189, J.Kjellander
 *   1998-09-14 EXIT, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   x=0,y=0;
  short  i,acttyp=0,actnum=0,oldfun;
  bool  hit;
  char  *subptr;
  WPBUTT *butptr;
  WPICON *icoptr;

/*
***WPGWIN självt kan inte generera ButtonEvent:s,
***bara sub-fönstren.
*/
  hit = FALSE;

  for ( i=0; i<WP_GWSMAX; ++i )
   {
   subptr = gwinpt->wintab[i].ptr;
   if ( subptr != NULL )
    {
    switch ( gwinpt->wintab[i].typ )
     {
     case TYP_BUTTON:
     butptr = (WPBUTT *)subptr;
     if ( butev->window == butptr->id.x_id )
      {
      x = gwinpt->geo.x + butptr->geo.x;
      y = gwinpt->geo.y + butptr->geo.y;
      hit   = TRUE;
      acttyp = butptr->acttyp;
      actnum = butptr->actnum;
      *serv_id = butptr->id.w_id;
      }
     break;

     case TYP_ICON:
     icoptr = (WPICON *)subptr;
     if ( butev->window == icoptr->id.x_id )
      {
      x = gwinpt->geo.x + icoptr->geo.x;
      y = gwinpt->geo.y + icoptr->geo.y;
      hit   = TRUE;
      acttyp = icoptr->acttyp;
      actnum = icoptr->actnum;
      *serv_id = icoptr->id.w_id;
      }
     break;
     }
/*
***Träff kanske ?
*/
    if ( hit )
     {
/*
***Om så tar vi särskilt hand om vissa snabbval här.
*/
     if ( acttyp == FUNC )
      {
      oldfun = actfun;
      actfun = actnum;

      switch ( actnum )
       {
       case 188:
       wpscle(gwinpt,x,y);
       break;

       case 189:
       wpcent(gwinpt);
       break;

       case 190:
       if ( v3mode == BAS3_MOD ) wpperp(gwinpt,x,y);
       else XBell(xdisp,100);
       break;

       case 191:
       wplstv(gwinpt);
       break;

       case 193:
       wpzoom(gwinpt);
       break;

       case 194:
       wpiaut(gwinpt);
       break;

       case 195:
       wpchvi(gwinpt,x,y);
       break;

       case 197:
       wpnivs(gwinpt,x,y);
       break;

       case 198:
       wpshad((int)gwinpt->id.w_id,FALSE);
       break;

       default:
       actfun = oldfun;
       if ( igdofu(acttyp,actnum) == EXIT ) v3exit(); 
       break;
       }
      actfun = oldfun;
      return(TRUE);
      }
     else
      {
      if ( igdofu(acttyp,actnum) == EXIT ) v3exit(); 
      else return(TRUE);
      }
     }
    }
   }

  return(FALSE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool wprpgw(
    WPGWIN *gwinpt,
    XReparentEvent *repev)

/*   Reparent-rutin för WPGWIN.
 *
 *   In: gwinpt = C-pekare till WPGWIN.
 *     repev = C-pekare till ReparentEvent.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   FV: TRUE.
 *
 *   (C)microform ab 31/1/95 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
/*
***Sätt reparent-flagga.
*/
  gwinpt->reprnt = TRUE;

  return(TRUE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool wpcogw(
    WPGWIN *gwinpt,
    XConfigureEvent *conev)

/*   Configure-rutin för WPGWIN.
 *
 *   In: gwinpt = C-pekare till WPGWIN.
 *     conev = C-pekare till ConfigureEvent.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   FV: TRUE.
 *
 *   (C)microform ab 8/2/94 J. Kjellander
 *
 *   8/1-94  Multifönster, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int  oldx,oldy,olddx,olddy,newx,newy,newdx,newdy,
      dx,dy,ddx,ddy;
  double oldmdx,oldmdy,sizx,sizy;
  bool  right,left,up,down;
  Window child;

/*
***Fönstrets gamla placering och storlek.
*/
  oldx = gwinpt->geo.x; oldy = gwinpt->geo.y;
  olddx = gwinpt->geo.dx; olddy = gwinpt->geo.dy;
/*
***Var befinner sig fönstret nu ? Enda sättet att säkert avgöra
***var ett fönster befinner sig är med hjälp av XTranslate...
*/ 
  XTranslateCoordinates(xdisp,gwinpt->id.x_id,
           DefaultRootWindow(xdisp),0,0,&newx,&newy,&child);
/*
***Hur stort är det nu ?
*/
  newdx = conev->width;
  newdy = conev->height;
/*
***Hur mycket har det ändrats ?
*/
  dx = newx - oldx; dy = newy - oldy;
  ddx = newdx - olddx; ddy = newdy - olddy;
/*
***Fönstret kan: 1 - Ha flyttats.
***       2 - Ha ändrat storlek utan att flyttas
***       3 - Båda om man tar övre och/eller vänstra kanten.
***Vilket är det som gäller ?
*/
  right = left = up = down = FALSE;

  if ( ddx != 0 )
   {
   if ( dx == 0 ) right = TRUE;
   else      left = TRUE;
   }

  if ( ddy != 0 )
   {
   if ( dy == 0 ) down = TRUE;
   else      up  = TRUE;
   }
/*
***Om fönstret ännu inte har "reparentiserats" av WM
***kan en flyttning av fönstret inte bero på användaren
***av systemet utan måste bero på WM:s garnering av
***fönstret med egna ramar etc. Isåfall sparar vi på
***oss denna förflyttning så att vi vet hur stor den är.
*/
  if ( !gwinpt->reprnt )
   {
   gwinpt->wmandx += dx;
   gwinpt->wmandy += dy;
   }
/*
***Om ovanstående garnering ännu inte skett, dvs. (wmandx,wmandy) = 0
***men fönstret ändå "reparentiserats" har WM valt att göra saker i
***en annan ordning än normalt. Isåfall tolkar vi denna första förflyttning
***som garnering i alla fall.
*/
  else if ( gwinpt->wmandx == 0 && gwinpt->wmandy == 0 )
   {
   gwinpt->wmandx += dx;
   gwinpt->wmandy += dy;
   }
/*
***Lagra den nya fönstergeometrin i WPGWIN-posten.
*/
  gwinpt->geo.x = newx;
  gwinpt->geo.y = newy;
  gwinpt->geo.dx = newdx;
  gwinpt->geo.dy = newdy;
  gwinpt->geo.bw = conev->border_width;
/*
***Vad är det som har hänt ?
***Om fönstret har ändrat storlek beräknar vi nytt modell-
***fönster, viewport mm. så att bilden efter automatisk repaint
***ligger kvar på samma ställe som förut även om fönstrets origo
***pga. ändringen har flyttats.
*/
  if ( ( ddx != 0.0 ) || ( ddy != 0.0 ) )
   {
/*
***Under all omständigheter skall grafiska arean ändra storlek.
***Detta gör vi genom att flytta origo till det nya nedre vänstra
***hörnet och justera xmax och ymax därefter oavsett om det är
***högra eller vänstra alt. övre eller nedre kanten som har ändrats.
*/
   gwinpt->vy.scrwin.xmax += ddx;
   gwinpt->vy.scrwin.ymax += ddy;
/*
***Hur blir det med modellfönstret ? Här justerar vi den kant som
***verkligen har ändrats så att bilden ligger still på skärmen.
*/
  oldmdx = gwinpt->vy.modwin.xmax - gwinpt->vy.modwin.xmin;
  oldmdy = gwinpt->vy.modwin.ymax - gwinpt->vy.modwin.ymin;

   if ( right )
    gwinpt->vy.modwin.xmax += (double)ddx/(double)olddx*oldmdx;

   if ( left )
    gwinpt->vy.modwin.xmin -= (double)ddx/(double)olddx*oldmdx;

   if ( up )
    gwinpt->vy.modwin.ymax += (double)ddy/(double)olddy*oldmdy;

   if ( down )
    gwinpt->vy.modwin.ymin -= (double)ddy/(double)olddy*oldmdy;
/*
***Nya 2D transformationskonstanter.
*/
   gwinpt->vy.k2x =
    (gwinpt->vy.scrwin.xmax - gwinpt->vy.scrwin.xmin) /
    (gwinpt->vy.modwin.xmax - gwinpt->vy.modwin.xmin);
   gwinpt->vy.k2y =
    (gwinpt->vy.scrwin.ymax - gwinpt->vy.scrwin.ymin) /
    (gwinpt->vy.modwin.ymax - gwinpt->vy.modwin.ymin);
   gwinpt->vy.k1x =
    gwinpt->vy.scrwin.xmin - gwinpt->vy.modwin.xmin * gwinpt->vy.k2x;
   gwinpt->vy.k1y =
    gwinpt->vy.scrwin.ymin - gwinpt->vy.modwin.ymin * gwinpt->vy.k2y;
/*
***Om det är huvudfönstret det gäller meddelar vi även grapac.
*/
   if ( gwinpt->id.w_id == GWIN_MAIN )
    {
    wpupgp(gwinpt);
    sizx = (gwinpt->vy.scrwin.xmax - gwinpt->vy.scrwin.xmin)/
        (double)DisplayWidth(xdisp,xscr)*XDisplayWidthMM(xdisp,xscr);

    sizy = (gwinpt->vy.scrwin.ymax - gwinpt->vy.scrwin.ymin)/
        (double)DisplayHeight(xdisp,xscr)*XDisplayHeightMM(xdisp,xscr);
    gpsgsz(sizx,sizy);
    }
/*
***Rita om fönstret.
*/
   wprepa((wpw_id)gwinpt->id.w_id);
/*
***Föregående vy skall nu kunna visas i det nya fönstret, alltså
***måste även dennas modellfönster uppdateras.
*/
   if ( gwinpt->old_vy.valid )
    {
    gwinpt->old_vy.scrwin.xmax += ddx;
    gwinpt->old_vy.scrwin.ymax += ddy;
    oldmdx = gwinpt->old_vy.modwin.xmax - gwinpt->old_vy.modwin.xmin;
    oldmdy = gwinpt->old_vy.modwin.ymax - gwinpt->old_vy.modwin.ymin;

    if ( right )
     gwinpt->old_vy.modwin.xmax += (double)ddx/(double)olddx*oldmdx;

    if ( left )
     gwinpt->old_vy.modwin.xmin -= (double)ddx/(double)olddx*oldmdx;

    if ( up )
     gwinpt->old_vy.modwin.ymax += (double)ddy/(double)olddy*oldmdy;

    if ( down )
     gwinpt->old_vy.modwin.ymin -= (double)ddy/(double)olddy*oldmdy;

    gwinpt->old_vy.k2x =
     (gwinpt->old_vy.scrwin.xmax - gwinpt->old_vy.scrwin.xmin) /
     (gwinpt->old_vy.modwin.xmax - gwinpt->old_vy.modwin.xmin);
    gwinpt->old_vy.k2y =
     (gwinpt->old_vy.scrwin.ymax - gwinpt->old_vy.scrwin.ymin) /
     (gwinpt->old_vy.modwin.ymax - gwinpt->old_vy.modwin.ymin);
    gwinpt->old_vy.k1x = gwinpt->old_vy.scrwin.xmin -
            gwinpt->old_vy.modwin.xmin * gwinpt->old_vy.k2x;
    gwinpt->old_vy.k1y = gwinpt->old_vy.scrwin.ymin -
            gwinpt->old_vy.modwin.ymin * gwinpt->old_vy.k2y;
    }
   }
/*
***Om fönstret inte har ändrat storlek behöver vi inte göra så mycket.
*/
  else
   {
   ;
   }
/*
***Slut.
*/
  return(TRUE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    bool wpcmgw(
    WPGWIN        *gwinpt,
    XClientMessageEvent *clmev)

/*   ClientMessage-rutinen för WPGWIN.
 *
 *   In: gwinpt = C-pekare till WPGWIN.
 *     clmev  = X-event.
 *
 *   FV: TRUE = Eventet servat.
 *     FALSE = Detta fönster ej inblandat.
 *
 *   (C)microform ab 28/12/94 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
/*
***Om det är WM_DELETE_WINDOW servar vi genom att döda
***fönstret ifråga såvida det inte är huvudfönstret
***förstås. Detta skall dock inte kunna ta emot ett client-
***message = WM_DELETE_WINDOW.
*/
  if ( clmev->message_type ==
    XInternAtom(xdisp,"WM_PROTOCOLS",False) &&
    clmev->data.l[0]  == 
    XInternAtom(xdisp,"WM_DELETE_WINDOW",False) &&
    gwinpt->id.w_id > GWIN_MAIN )
   {
   wpwdel((v2int)gwinpt->id.w_id);
   return(TRUE);
   }
  else return(FALSE);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short wpergw(
    v2int win_id)

/*   Suddar ett grafiskt fönster med tillhörande
 *   pixmap för save_under.
 *
 *   In: win_id = ID för ett WPGWIN.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkoder: WP1362 = Fönstret %s finns ej.
 *
 *   (C)microform ab 27/12/94 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  bool  hit;
  int   i;
  char  errbuf[81];
  short  oldpen;
  WPGWIN *gwinpt;

/*
***Initiering.
*/
  hit = FALSE;
/*
***Loopa igenom alla WPGWIN och sudda det eller de som
***önskats.
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i)
   {
   if ( wpwtab[i].ptr != NULL )
    {
    if ( wpwtab[i].typ == TYP_GWIN )
     {
     gwinpt = (WPGWIN *)wpwtab[i].ptr;
/*
***Ett WPGWIN har hittats. Skall det suddas ?
*/
     if ( win_id == gwinpt->id.w_id || win_id == GWIN_ALL )
      {
/*
***Ja, sudda själva fönstret.
*/
      hit = TRUE;
      XClearWindow(xdisp,gwinpt->id.x_id);
/*
***Sudda save_under-pixmappen.
*/
      oldpen = actpen;
      wpspen(0);
      XFillRectangle(xdisp,gwinpt->savmap,gwinpt->win_gc,0,0,
      DisplayWidth(xdisp,xscr),DisplayHeight(xdisp,xscr));
      wpspen(oldpen);
/*
***Om det är huvudfönstret skall grapac:s DF suddas.
*/
      if ( gwinpt->id.w_id == GWIN_MAIN ) gperdf();
/*
***Övriga fönster suddar vi DF:en på här.
*/
      else gwinpt->df_ptr = gwinpt->df_cur = -1;
/*
***Gammal aktiv linjebredd gäller nu inte längre.
*/
      gwinpt->linwdt = 0.0;
      }
     }
    }
   }
/*
***Gick det bra ?
*/
  if ( !hit )
   {
   sprintf(errbuf,"%d",win_id);
   return(erpush("WP1362",errbuf));
   }
  else return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short wprepa(
    v2int win_id)

/*   Riatr om ett grafiskt fönster med tillhörande
 *   pixmap för save_under.
 *
 *   In: win_id = ID för ett WPGWIN.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkoder: WP1362 = Fönstret %s finns ej.
 *
 *   (C)microform ab 1996-02-13 J. Kjellander
 *
 *   1997-03-11 igupcs(), J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
/*
***Sudda.
*/
  wpergw(win_id);
/*
***Slå på väntan.
*/
  wpwait(win_id,TRUE);
/*
***Rita om GM.
*/
  EXdral(win_id);
/*
***Och om det är huvudfönstret även eventuellt raster.
*/
  if ( win_id == GWIN_MAIN && rstron )
   gpdrrs(rstrox,rstroy,rstrdx,rstrdy);
/*
***Uppdatera aktivt koordinatsustem.
*/
  igupcs(lsysla,V3_CS_ACTIVE);
/*
***Slå av väntan.
*/
  wpwait(win_id,FALSE);
/*
***Slut.
*/
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short wpdlgw(
    WPGWIN *gwinpt)

/*   Dödar ett WPGWIN.
 *
 *   In: gwinptr = C-pekare till WPGWIN.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkod: .
 *
 *   (C)microform ab 13/1/94 J. Kjellander
 *
 *   15/3/95 Även subfönster, J. Kjellander
 *   1998-01-04 Individuella GC:n, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int  i;
  char *subptr;

/*
***Döda eventuella subfönster.
*/
  for ( i=0; i<WP_GWSMAX; ++i )
   {
   subptr = gwinpt->wintab[i].ptr;
   if ( subptr != NULL )
    {
    switch ( gwinpt->wintab[i].typ )
     {
     case TYP_BUTTON:
     wpdlbu((WPBUTT *)subptr);
     break;

     case TYP_ICON:
     wpdlic((WPICON *)subptr);
     break;
     }
    }
   }
/*
***Även "meddelanderaden" är ett subfönster.
*/
  if ( gwinpt->mesbpt != NULL ) wpdlbu(gwinpt->mesbpt);
/*
***Lämna tillbaks grafiska fönstrets "Save under"-pixmapp.
*/
  XFreePixmap(xdisp,gwinpt->savmap);
/*
***Lämna tillbaks fönstrets GC.
*/
  XFreeGC(xdisp,gwinpt->win_gc);
/*
***Om det är GWIN_MAIN det gäller lämnar vi även tillbaks
***även gummibands-GC:t som ju delas av alla grafiska fönster.
*/
  if ( gwinpt->id.w_id == GWIN_MAIN )
   {
   XFreeGC(xdisp,gwinpt->rub_gc);
   }
/*
***Här borde eventuella grafiska cursors lämnas tillbaks
***med XFreeCursor(id); Eller kanske i wp1 eftersom flera
***grafiska fönster kan använda samma cursor.
*/
/*
***Displayfil.
*/
  if ( gwinpt->df_adr != NULL) v3free((char *)gwinpt->df_adr,"wpdlgw");
/*
***Lämna tillbaks dynamiskt allokerat minne.
*/
  v3free((char *)gwinpt,"wpdlgw");

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    WPGWIN *wpggwp(
    Window  x_id)

/*   Letar upp det grafiska fönstret med angiven
 *   X-id och returnerar en C-pekare till fönstret.
 *
 *   In: x_id = Fönstrets X-id.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   FV: C-adress eller NULL om fönster saknas.
 *
 *   (C)microform ab 13/12/94 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   i;
  WPGWIN *gwinpt;

/*
***Leta upp fönstret.
*/
  for ( i=0; i<WTABSIZ; ++i)
   {
   if ( wpwtab[i].ptr != NULL )
    {
    if ( wpwtab[i].typ == TYP_GWIN )
     {
     gwinpt = (WPGWIN *)wpwtab[i].ptr;
     if ( gwinpt->id.x_id == x_id ) return(gwinpt);
     }
    }
   }
/*
***Ingen träff.
*/
  return(NULL);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

 static short creqbt(
    WPGWIN *gwinpt)

/*   Skapar grafiska fönstrets snabbvalsknappar.
 *
 *   In: gwinpt = C-pekare till WPGWIN.
 *
 *   Ut: Inget.  
 *
 *   Felkod: .
 *
 *   (C)microform ab 16/12/94 J. Kjellander
 *
 *   1997-01-15 v3genv(), J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char   xrmstr1[40],xrmstr2[40],numstr[10],butstr[V3STRLEN+1],
       actstr[20],iconam[V3PTHLEN+1];
  char   *type[20];
  long   flags;
  XrmValue value;
  int    i,x,y,nsub;
  unsigned int dx,dy;
  short   status;
  WPBUTT  *buttpt;
  WPICON  *iconpt;

/*
***Antal subfönster är till att börja med = 0.
*/
  nsub  = 0;
/*
***Vi börjar med textknapparna. varkon.button_n.geometry
***               varkon.button_n.text
***               varkon.button_n.action
*/
  for ( i=0; i<WP_GWSMAX; ++i )
   {
   strcpy(xrmstr1,"varkon.button_");
   strcpy(xrmstr2,"Varkon.Button_");
   sprintf(numstr,"%d",i);
   strcat(xrmstr1,numstr);
   strcat(xrmstr2,numstr);
   strcat(xrmstr1,".geometry");
   strcat(xrmstr2,".Geometry");
/*
***Prova att hämta .geometry-resursen.
*/
   if ( XrmGetResource(xresDB,xrmstr1,xrmstr2,type,&value) )
    {
    flags = XParseGeometry((char *)value.addr,&x,&y,&dx,&dy);
    if ( XValue & flags )
     if ( XNegative & flags ) x = gwinpt->geo.dx + x - dx;
    if ( YValue & flags )
     if ( YNegative & flags ) y = gwinpt->geo.dy + y - dy;
/*
***Geometry finns. Då provar vi med texten.
***Om inte text finns tar vi knappens nummer istället.
*/
    strcpy(xrmstr1,"varkon.button_");
    strcpy(xrmstr2,"Varkon.Button_");
    sprintf(numstr,"%d",i);
    strcat(xrmstr1,numstr);
    strcat(xrmstr2,numstr);
    strcat(xrmstr1,".text");
    strcat(xrmstr2,".Text");

    if ( XrmGetResource(xresDB,xrmstr1,xrmstr2,type,&value) )
     strcpy(butstr,value.addr);
    else
     strcpy(butstr,numstr);
/*
***Då skapar vi en tryckknapp.
*/
    status = wpwcbu(gwinpt->id.x_id,
            (short)x,(short)y,(short)dx,(short)dy,(short)1,
            butstr,butstr,"",WP_BGND,WP_FGND,&buttpt);

    if ( status == 0 )
     {
     gwinpt->wintab[nsub].typ = TYP_BUTTON;
     gwinpt->wintab[nsub].ptr = (char *)buttpt;
/*
***Nu fattas bara aktionskoden. Om sådan saknas väljer vi "f0".
*/
     strcpy(xrmstr1,"varkon.button_");
     strcpy(xrmstr2,"Varkon.Button_");
     sprintf(numstr,"%d",i);
     strcat(xrmstr1,numstr);
     strcat(xrmstr2,numstr);
     strcat(xrmstr1,".action");
     strcat(xrmstr2,".Action");

     if ( XrmGetResource(xresDB,xrmstr1,xrmstr2,type,&value) )
      strcpy(actstr,value.addr);
     else
      strcpy(actstr,"f0");

     if ( sscanf(&actstr[1],"%hd",&buttpt->actnum) != 1 )
      buttpt->actnum = 0;
 
     switch ( actstr[0] )
      {
      case 'f': buttpt->acttyp = FUNC; break;
      case 'm': buttpt->acttyp = MENU; break;
      case 'p': buttpt->acttyp = PART; break;
      case 'M': buttpt->acttyp = MFUNC; break;
      case 'r': buttpt->acttyp = RUN; break;
 
      default:
      buttpt->acttyp = FUNC;
      buttpt->actnum = 0;
      break;
      }
/*
***Slutligen räknar vi upp nsub.
*/
     if ( ++nsub == WP_GWSMAX ) return(0);
     }
    }
/*
***Kanske finns det en ikon med samma nummer.
*/
   strcpy(xrmstr1,"varkon.icon_");
   strcpy(xrmstr2,"Varkon.Icon_");
   sprintf(numstr,"%d",i);
   strcat(xrmstr1,numstr);
   strcat(xrmstr2,numstr);
   strcat(xrmstr1,".geometry");
   strcat(xrmstr2,".Geometry");
/*
***Prova att hämta .geometry-resursen.
*/
   if ( XrmGetResource(xresDB,xrmstr1,xrmstr2,type,&value) )
    {
    flags = XParseGeometry((char *)value.addr,&x,&y,&dx,&dy);
    if ( XValue & flags )
     if ( XNegative & flags ) x = gwinpt->geo.dx + x - dx;
    if ( YValue & flags )
     if ( YNegative & flags ) y = gwinpt->geo.dy + y - dy;
/*
***Geometry finns. Då provar vi med filnamnet.
*/
    strcpy(xrmstr1,"varkon.icon_");
    strcpy(xrmstr2,"Varkon.Icon_");
    sprintf(numstr,"%d",i);
    strcat(xrmstr1,numstr);
    strcat(xrmstr2,numstr);
    strcat(xrmstr1,".name");
    strcat(xrmstr2,".Name");
/*
***Filnamn.
*/
    strcpy(iconam,v3genv(VARKON_ICO));
    if ( XrmGetResource(xresDB,xrmstr1,xrmstr2,type,&value) )
     strcat(iconam,value.addr);
/*
***Då skapar vi en ikon.
*/
    status = wpwcic(gwinpt->id.x_id,
            (short)x,(short)y,(short)1,iconam,
            WP_BGND,WP_FGND,&iconpt);

    if ( status == 0 )
     {
     gwinpt->wintab[nsub].typ = TYP_ICON;
     gwinpt->wintab[nsub].ptr = (char *)iconpt;
/*
***Nu fattas bara aktionskoden. Om sådan saknas väljer vi "f0".
*/
     strcpy(xrmstr1,"varkon.icon_");
     strcpy(xrmstr2,"Varkon.Icon_");
     sprintf(numstr,"%d",i);
     strcat(xrmstr1,numstr);
     strcat(xrmstr2,numstr);
     strcat(xrmstr1,".action");
     strcat(xrmstr2,".Action");

     if ( XrmGetResource(xresDB,xrmstr1,xrmstr2,type,&value) )
      strcpy(actstr,value.addr);
     else
      strcpy(actstr,"f0");

     if ( sscanf(&actstr[1],"%hd",&iconpt->actnum) != 1 )
      iconpt->actnum = 0;

     switch ( actstr[0] )
      {
      case 'f': iconpt->acttyp = FUNC; break;
      case 'm': iconpt->acttyp = MENU; break;
      case 'p': iconpt->acttyp = PART; break;
      case 'M': iconpt->acttyp = MFUNC; break;
      case 'r': iconpt->acttyp = RUN; break;
  
      default:
      iconpt->acttyp = FUNC;
      iconpt->actnum = 0;
      break;
      }
/*
***Slutligen räknar vi upp nsub.
*/
     if ( ++nsub == WP_GWSMAX ) return(0);
     }
    }
/*
***Nästa knapp eller ikon.
*/
  }

  return(0);
 }

/********************************************************/

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index