Logo Search packages:      
Sourcecode: varkon version File versions  Download package

wp32.c

/**********************************************************************
*
*  wp32.c
*  ======
*
*  This file is part of the VARKON WindowPac Library.
*  URL: http://www.varkon.com
*
*  This file includes:
*
*  wpshad();  Generate shaded image
*  wpdrsh();  Draw shaded image
*  wpscsh();  Sets active color
*  wpltvi();  Servs LIGHT_VIEW()
*  wpmtvi();  Servs MATERIAL_VIEW() 
*  wplton();  Servs LIGHT_ON/OFF()
*  wpconl();  Sets light parameters
*
*  This library is free software; you can redistribute it and/or
*  modify it under the terms of the GNU Library General Public
*  License as published by the Free Software Foundation; either
*  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
*
*  This library is distributed in the hope that it will be useful,
*  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
*  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
*  Library General Public License for more details.
*
*  You should have received a copy of the GNU Library General Public
*  License along with this library; if not, write to the Free
*  Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
*
*  (C)Microform AB 1984-1999, Johan Kjellander, johan@microform.se
*
***********************************************************************/

#include "../../DB/include/DB.h"

#ifdef V3_OPENGL
#include "../../IG/include/IG.h"
#include "../include/WP.h"
#include "../../GP/include/GP.h"
#include <GL/glu.h>
#include <math.h>

/*
***B-plan och SUR_FAC-facetter vytransformeras och sparas
***i dynamiskt block-allokerat minne. Nedanstående konstanter
***används även i GP för hide men får egna värden här.
*/
typedef struct
{
DBVector p1,p2,p3,p4,nv;
short   pen;
tbool   triangle;
} WPBPL;

#undef MAXPBL
#define MAXPBL 1000
#undef PBLSIZ
#define PBLSIZ 200*sizeof(WPBPL) /* Blockens storlek i bytes < 32K */
#undef MAXPLN
#define MAXPLN 200000

static WPBPL *pblpek[MAXPBL];
static WPBPL **ppek;
static int   pblant,pblofs,nplan;

static short  mk_psdata(WPGWIN *gwinpt);
static short  mk_plan(GMBPL *bpl, WPBPL *plan);
static short  mk_sur(GMSUR *sur, DBptr la, WPGWIN *gwinpt);
static short  tr_cpts(GMSUR *sur, GLfloat *p_cpts, WPGWIN *gwinpt);
static short  tz_bbox(GMSUR *sur, WPGWIN *gwinpt);

/*
***Ytor får ligga kvar i GM och vytransformeras först i pass 2.
***Under pass 1 sparar vi bara GM-pekare och kollar Z-max/min.
*/
#define MAXSUR 1000   /* Max antal ytor */
static DBptr *spek;
static int  nsur;

/*
***Den vytransformerade modellens storlek i Z-led.
*/
static double zmax,zmin;

/*
***Kör vi RGB-mode eller ColorIndex ?
*/
bool rgb_gl;

/*
***Ljuskällor, max 8 stycken.
*/
typedef struct wplight
{
GLfloat pos[4];      /* Läge/riktning */
GLfloat dir[3];      /* Spotriktning */
GLfloat ang;        /* Spotvinkel */
GLfloat focus;       /* Spotfocus (0-128) */
GLfloat intensity;     /* Ljusstyrka (0-1) */
bool  state;       /* På/av */
} WPLIGHT;

static WPLIGHT lt_tab[8] = { {{0,0,1,0},{0,0,-1},180,0,1,TRUE},
               {{0,0,1,0},{0,0,-1},180,0,1,FALSE},
               {{0,0,1,0},{0,0,-1},180,0,1,FALSE},
               {{0,0,1,0},{0,0,-1},180,0,1,FALSE},
               {{0,0,1,0},{0,0,-1},180,0,1,FALSE},
               {{0,0,1,0},{0,0,-1},180,0,1,FALSE},
               {{0,0,1,0},{0,0,-1},180,0,1,FALSE},
               {{0,0,1,0},{0,0,-1},180,0,1,FALSE} };
/*
***Material, max 8 stycken.
*/
#define MTTABSIZ 8

typedef struct wpmaterial
{
GLfloat ambient[4];    /* Ambient RGB */
GLfloat diffuse[4];    /* Diffuse RGB */
GLfloat specular[4];    /* Specular RGB */
GLfloat emission[4];    /* Emitted RGB */
GLfloat shininess;     /* Blankhet */
bool  defined;      /* Skapat ja/nej */
} WPMATERIAL;

static WPMATERIAL mt_tab[MTTABSIZ] = {
             {{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},0,FALSE},
             {{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},0,FALSE},
             {{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},0,FALSE},
             {{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},0,FALSE},
             {{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},0,FALSE},
             {{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},0,FALSE},
             {{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},0,FALSE},
             {{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},{0,0,0,1},0,FALSE} };
/*
***Externa rutiner.
*/
#ifdef WIN32
extern int msinsh(),msexsh(),msgrgb();
#endif

extern bool  gpgenz;
extern double x[],y[],z[],a[],curnog;
extern VY   actvy;
extern tbool  nivtb1[];

/*!******************************************************/

    short wpshad(
    int wid,
    bool smooth)

/*   Huvudrutin för shade.
 *
 *   In: wid  = Fönsterid.
 *     smooth = FLAT eller SMOOTH shading
 *
 *   (C)microform ab 1997-02-10 J. Kjellander
 *
 *   Felkoder: WP1592 = Fönster %s finns ej
 *        WP1602 = Fönster %s ej grafiskt
 *        WP1612 = Kan ej initiera OpenGL
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  status;
  int   i;
  char  buf[80],errbuf[80];
  WPWIN *winptr;
  WPGWIN *gwinpt;

/*
***Pekare till aktuellt grafiskt fönster.
*/
  if ( (winptr=wpwgwp((wpw_id)wid)) == NULL )
   {
   sprintf(errbuf,"%d",wid);
   return(erpush("WP1592",errbuf));
   }

  if ( winptr->typ != TYP_GWIN )
   {
   sprintf(errbuf,"%d",wid);
   return(erpush("WP1602",errbuf));
   }

  gwinpt = (WPGWIN *)winptr->ptr;
/*
***Skapa plandata. Ett litet meddelande under tiden.
*/
  igptma(155,IG_MESS);
  status = mk_psdata(gwinpt);
  igrsma();
  if ( status < 0 ) return(status);
  sprintf(buf,"%s%d + %d",iggtts(156),nplan,nsur);
  igplma(buf,IG_MESS);
/*
***Först nu kan vi prova att öppna OpenGL eftersom
***det är först nu som vi vet modellens storlek i Z-led.
*/
  if ( nplan > 0 || nsur > 0 )
   {
#ifdef WIN32
   if ( msinsh(wid,zmin,zmax,smooth) < 0 ) return(erpush("WP1612",""));
#else
   if ( wpinsh(wid,zmin,zmax,smooth) < 0 ) return(erpush("WP1612",""));
#endif
/*
***Rita skuggat.
*/
   wpdrsh(gwinpt);
   }
/*
***Avallokera minne.
*/
  for ( i=0; i<pblant; ++i ) v3free(pblpek[i],"wpshad");
  v3free(spek,"wpshad");
/*
***Avslutning. Här utförs OS-beroende avslutning
***av OpenGL.
*/
  if ( nplan > 0 || nsur > 0 )
   {
#ifdef WIN32
   msexsh();
#else
   wpexsh();
#endif
   }
/*
***Slut.
*/
  igrsma();

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short wpdrsh(
    WPGWIN *gwinpt)

/*   Ritar storheter skuggade.
 *
 *   (C)microform ab 1997-03-06 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short    curpen;
  int     i;
  GMSUR    sur;
  GLfloat   tol;
  GLfloat   *p_kvu,*p_kvv,*p_cpts;
  GLUnurbsObj *yr;

/*
***Div. initiering.
*/
  curpen = -1;
/*
***Gå igenom planen.
*/
/*
glNewList(1,GL_COMPILE);
*/

  for ( i=0; i<nplan; ++i )
   {
   if ( (*(ppek+i))->pen != curpen )
    {
    curpen = (*(ppek+i))->pen;
    wpscsh((int)curpen);
    }
   if ( (*(ppek+i))->triangle )
    {
    glBegin(GL_TRIANGLES);
    glNormal3d((*(ppek+i))->nv.x_gm,(*(ppek+i))->nv.y_gm,(*(ppek+i))->nv.z_gm);
    glVertex3d((*(ppek+i))->p1.x_gm,(*(ppek+i))->p1.y_gm,(*(ppek+i))->p1.z_gm);
    glVertex3d((*(ppek+i))->p2.x_gm,(*(ppek+i))->p2.y_gm,(*(ppek+i))->p2.z_gm);
    glVertex3d((*(ppek+i))->p4.x_gm,(*(ppek+i))->p4.y_gm,(*(ppek+i))->p4.z_gm);
    glEnd();
    }
   else 
    {
    glBegin(GL_QUADS);
    glNormal3d((*(ppek+i))->nv.x_gm,(*(ppek+i))->nv.y_gm,(*(ppek+i))->nv.z_gm);
    glVertex3d((*(ppek+i))->p1.x_gm,(*(ppek+i))->p1.y_gm,(*(ppek+i))->p1.z_gm);
    glVertex3d((*(ppek+i))->p2.x_gm,(*(ppek+i))->p2.y_gm,(*(ppek+i))->p2.z_gm);
    glVertex3d((*(ppek+i))->p3.x_gm,(*(ppek+i))->p3.y_gm,(*(ppek+i))->p3.z_gm);
    glVertex3d((*(ppek+i))->p4.x_gm,(*(ppek+i))->p4.y_gm,(*(ppek+i))->p4.z_gm);
    glEnd();
    }
   }
/*
***Och ytorna.
*/
  if ( nsur > 0 )
   {
   glEnable(GL_AUTO_NORMAL);
   yr = gluNewNurbsRenderer();
   if ( (tol=50.0/curnog) < 1.0 ) tol = 1.0;
   gluNurbsProperty(yr,GLU_SAMPLING_TOLERANCE,tol);
   gluNurbsProperty(yr,GLU_DISPLAY_MODE,GLU_FILL);

   for ( i=0; i<nsur; ++i )
    {
    DBread_surface(&sur,*(spek+i));
    if ( sur.hed_su.pen != curpen )
     {
     curpen = sur.hed_su.pen;
     wpscsh((int)curpen);
     }
    DBread_srep_NURBS(&sur,&p_kvu,&p_kvv,&p_cpts);
/*
***Vytransformera styrpolygonen.
*/
    tr_cpts(&sur,p_cpts,gwinpt);
/*
***Rita.
*/
    gluBeginSurface(yr);
    gluNurbsSurface(yr,
            sur.nku_su, p_kvu,
            sur.nkv_su, p_kvv,
           (sur.nkv_su-sur.vorder_su)*3, 3,
            p_cpts,
            sur.uorder_su, sur.vorder_su,             
            GL_MAP2_VERTEX_3);
    gluEndSurface(yr);
    }
   DBfree_srep_NURBS(p_kvu,p_kvv,p_cpts);
   }
/*
***Slut.
*/

/*
glEndList();
glCallList(1);
*/
  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

  static short  mk_psdata(
      WPGWIN *gwinpt)

/*   Går igenom GM och preparerar data för skuggning.
 * 
 *   Felkoder: GP0072 = Plandata kräver för många block
 *        GP0082 = Fel från malloc() för plandata
 *        GP0092 = Fel från malloc() för planpekare
 *
 *   (C)microform ab 1997-02-11 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  status;
  int   i,j;
  DBetype type;
  DBptr  la;
  GMBPL  bpl;
  GMSUR  sur;
  GMPAT *patpek,*toppat;
  GMPATF *facpat;
  WPBPL  plan;

/*
***Div. initiering.
*/
  nplan = 0;
  pblant = 0;
  pblofs = 100;
  nsur  = 0;
  gpgenz = TRUE;
  zmax  = -1e20;
  zmin  = 1e20;
/*
***Allokera minne för plan-pekare. Max antal plan = MAXPLN.
*/
  if ( (ppek=(WPBPL **)v3mall(MAXPLN*sizeof(WPBPL *),"psdata")) == NULL )
   return(erpush("GP0092",""));
/*
***Allokera minne för ytor. Max antal ytor = MAXSUR.
*/
  if ( (spek=(DBptr *)v3mall(MAXSUR*sizeof(DBptr),"psdata")) == NULL )
   return(erpush("GP0092",""));
/*
***Aktivera rätt vy i grapac så att Bplan transformeras rätt.
*/
  wpfixg(gwinpt);
/*
***Leta upp alla plan och ytor i GM.
*/
  DBget_pointer('F',NULL,&la,&type);

  while ( DBget_pointer('N',NULL,&la,&type ) == 0 )
   {
   switch ( type )
    {
/*
***Ett B-plan.
*/
    case BPLTYP:
    DBread_bplane(&bpl,la);
    if ( bpl.hed_bp.blank | nivtb1[bpl.hed_bp.level] ) break;
    if ( (status=mk_plan(&bpl,&plan)) < 0 ) return(status);
    break;
/*
***En yta, kanske en facett-yta.
*/
    case SURTYP:
    DBread_surface(&sur,la);
    if ( sur.typ_su == FAC_SUR )
     {
     if ( sur.hed_su.blank | nivtb1[sur.hed_su.level] ) break;
     bpl.hed_bp.pen = sur.hed_su.pen;
     DBread_patches(&sur,&patpek);
     toppat = patpek;
     for ( i=0; i<sur.nu_su; ++i )
      {
      for ( j=0; j<sur.nv_su; ++j )
       {
       if ( toppat->styp_pat == FAC_PAT )
        {
        facpat = (GMPATF *)toppat->spek_c;
/*
***Antingen är facetten fyrsidig....
*/
        if ( !facpat->triangles )
         {
         V3MOME(&facpat->p1,&bpl.crd1_bp,sizeof(DBVector));
         V3MOME(&facpat->p2,&bpl.crd2_bp,sizeof(DBVector));
         V3MOME(&facpat->p3,&bpl.crd3_bp,sizeof(DBVector));
         V3MOME(&facpat->p4,&bpl.crd4_bp,sizeof(DBVector));
         if ( (status=mk_plan(&bpl,&plan)) < 0 ) return(status);
         }
/*
***eller också består den av två trianglar.
*/
        else
         {
         V3MOME(&facpat->p1,&bpl.crd1_bp,sizeof(DBVector));
         V3MOME(&facpat->p2,&bpl.crd2_bp,sizeof(DBVector));
         V3MOME(&facpat->p2,&bpl.crd3_bp,sizeof(DBVector));
         V3MOME(&facpat->p3,&bpl.crd4_bp,sizeof(DBVector));
         if ( (status=mk_plan(&bpl,&plan)) < 0 ) return(status);
         V3MOME(&facpat->p1,&bpl.crd1_bp,sizeof(DBVector));
         V3MOME(&facpat->p3,&bpl.crd2_bp,sizeof(DBVector));
         V3MOME(&facpat->p3,&bpl.crd3_bp,sizeof(DBVector));
         V3MOME(&facpat->p4,&bpl.crd4_bp,sizeof(DBVector));
         if ( (status=mk_plan(&bpl,&plan)) < 0 ) return(status);
         }
        }
       ++toppat;
       }
      }
     DBfree_patches(&sur,patpek);
     }
/*
***Om det inte är en FAC_SUR har den B-spline approximation.
*/
    else
     {
     if ( (status=mk_sur(&sur,la,gwinpt)) < 0 ) return(status);
     }
    break;
    }
   }
/*
***Återställ grapac.
*/
  wpfixg(NULL);
/*
****Slut.
*/
  if ( actvy.vydist == 0.0 ) gpgenz = FALSE;

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

static short mk_plan(
    GMBPL *bpl,
    WPBPL *plan)

/*   Processar ett GMBPL och skapar motsvarande
 *   WPBPL med data för skuggning.
 * 
 *   (C)microform ab 1997-02-11 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   k;
  double d;
  DBVector  p21,p32,p41,prod;

/*
***Transformera till aktiv vy genom att anropa gpplbp.
*/
  k = -1;
  gpplbp(bpl,&k);
/*
***Beräkna normalvektor vecn(vprod(p2-p1,p4-p1)).
*/
  p21.x_gm = x[1] - x[0];
  p21.y_gm = y[1] - y[0];
  p21.z_gm = z[1] - z[0];

  p41.x_gm = x[3] - x[0];
  p41.y_gm = y[3] - y[0];
  p41.z_gm = z[3] - z[0];

  prod.x_gm = p21.y_gm*p41.z_gm - p21.z_gm*p41.y_gm;
  prod.y_gm = p21.z_gm*p41.x_gm - p21.x_gm*p41.z_gm;
  prod.z_gm = p21.x_gm*p41.y_gm - p21.y_gm*p41.x_gm;

  d = prod.x_gm*prod.x_gm + prod.y_gm*prod.y_gm + prod.z_gm*prod.z_gm;

  if ( d > DTOL )
   {
   d = 1.0/SQRT(d);
   plan->nv.x_gm = prod.x_gm * d;
   plan->nv.y_gm = prod.y_gm * d;
   plan->nv.z_gm = prod.z_gm * d;
   }
  else return(0);
/*
***Om planet är vänt mot betraktaren, beräkna även övriga konstanter.
***Lagra resultatet i en WPBPL-post.
*/
  if ( plan->nv.z_gm > DTOL )
   {
/*
*** 4 hörnpositioner.
*/
   plan->p1.x_gm = x[0]; plan->p1.y_gm = y[0]; plan->p1.z_gm = z[0];
   plan->p2.x_gm = x[1]; plan->p2.y_gm = y[1]; plan->p2.z_gm = z[1];
   plan->p3.x_gm = x[2]; plan->p3.y_gm = y[2]; plan->p3.z_gm = z[2];
   plan->p4.x_gm = x[3]; plan->p4.y_gm = y[3]; plan->p4.z_gm = z[3];
/*
***Pennummer.
*/
   plan->pen = bpl->hed_bp.pen;
/*
***3- eller 4-sidigt ?.
*/
   p32.x_gm = x[2] - x[1];
   p32.y_gm = y[2] - y[1];
   p32.z_gm = z[2] - z[1];
   d = p32.x_gm*p32.x_gm + p32.y_gm*p32.y_gm + p32.z_gm*p32.z_gm;

   if ( d < DTOL ) plan->triangle = TRUE;
   else      plan->triangle = FALSE;
/*
***Z-max och min.
*/
   if   ( z[0] > zmax ) zmax = z[0];
   else if ( z[0] < zmin ) zmin = z[0];

   if   ( z[1] > zmax ) zmax = z[1];
   else if ( z[1] < zmin ) zmin = z[1];

     if ( z[2] > zmax ) zmax = z[2];
   else if ( z[2] < zmin ) zmin = z[2];

   if   ( z[3] > zmax ) zmax = z[3];
   else if ( z[3] < zmin ) zmin = z[3];
/*
***Plan-data för detta plan är nu klara. Allokera minne för plan-
***data och lagra.
*/
   if ( pblofs == 100 )
    {
    if ( pblant == MAXPBL ) 
     return(erpush("GP0072",""));
    if ( (pblpek[pblant]=(WPBPL *)v3mall(PBLSIZ,"wpgnpd")) == NULL )
     return(erpush("GP0082",""));
    else
     { ++pblant; pblofs = 0; }
    }

   *(ppek+nplan) = pblpek[pblant-1] + pblofs;
   V3MOME((char *)plan,(char *)*(ppek+nplan),sizeof(WPBPL));
   ++pblofs; ++nplan;
   }

 return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

static short mk_sur(
    GMSUR *sur,
    DBptr  la,
    WPGWIN *gwinpt)

/*   Processar en yta.
 *
 *   Felkoder: WP1653 = BBOX saknas.
 * 
 *   (C)microform ab 1997-03-06 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {

/*
***Finns NURBS-approximation ?
*/
  if ( sur->nku_su == 0  ||
    sur->nkv_su == 0  ||
    sur->uorder_su == 0 ||
    sur->vorder_su == 0 ||
    sur->pkvu_su == DBNULL ||
    sur->pkvv_su == DBNULL ||
    sur->pcpts_su == DBNULL ) return(0);
/*
***Tills vidare spar vi bara tända ytors adress i GM.
*/
  if ( nsur < MAXSUR )
   {
   if ( sur->hed_su.blank | nivtb1[sur->hed_su.level] ) return(0);
  *(spek+nsur) = la;
  ++nsur;
/*
***Hur stor är ytan i Z-led ?
*/
   if ( sur->box_su.flag == -99 ) return(erpush("WP1653",""));
   tz_bbox(sur,gwinpt);
   }

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

static short  tr_cpts(
    GMSUR  *sur,
    GLfloat *p_cpts,
    WPGWIN *gwinpt)

/*   Vytransformerar styrpolygon.
 *
 *   (C)microform ab 1997-02-19 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   i,npts;
  GLfloat *px,*py,*pz;
  GLfloat x,y,z;

/*
***Loopa igenom alla styrpunkter.
*/
  npts = (sur->nku_su - sur->uorder_su) *
     (sur->nkv_su - sur->vorder_su);

  px = p_cpts;
  py = px + 1;
  pz = px + 2;

  for ( i=0; i<npts; ++i )
   {
   x = *px;
   y = *py;
   z = *pz;
/*
***Transformera positionen.
*/
   *px = gwinpt->vy.vymat.k11 * x +
      gwinpt->vy.vymat.k12 * y +
      gwinpt->vy.vymat.k13 * z;
   *py = gwinpt->vy.vymat.k21 * x +
      gwinpt->vy.vymat.k22 * y +
      gwinpt->vy.vymat.k23 * z;
   *pz = gwinpt->vy.vymat.k31 * x +
      gwinpt->vy.vymat.k32 * y +
      gwinpt->vy.vymat.k33 * z;
   px += 3;
   py += 3;
   pz += 3;
   }

 return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/
/*
static short  tz_cpts(
    GMSUR  *sur,
    GLfloat *p_cpts,
    WPGWIN *gwinpt)
*/

/*   Testar styrpolygonens Z-koordinater mot zmax och zmin.
 *
 *   (C)microform ab 1997-02-19 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/
/*
 {
  int   i,npts;
  GLfloat *pz;

*
***Loopa igenom alla styrpunkter.
*
  npts = (sur->nku_su - sur->uorder_su) *
     (sur->nkv_su - sur->vorder_su);

  pz = p_cpts + 2;

  for ( i=0; i<npts; ++i )
   {
   if   ( *pz < zmin ) zmin = *pz;
   else if ( *pz > zmax ) zmax = *pz;
   pz += 3;
   }

 return(0);
 }
*/
/********************************************************/
/*!******************************************************/

static short  tz_bbox(
    GMSUR  *sur,
    WPGWIN *gwinpt)

/*   Transformerar ytans BBOX till rätt vy och testar
 *   Z-koordinaterna mot zmax och zmin.
 *
 *   (C)microform ab 1997-06-17 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int  i;
  gmflt boxz[8];

/*
***Transformera alla boxens Z-koordinater till fönstrets vy.
*/
  boxz[0] = gwinpt->vy.vymat.k31 * sur->box_su.xmin +
       gwinpt->vy.vymat.k32 * sur->box_su.ymin +
       gwinpt->vy.vymat.k33 * sur->box_su.zmin; 

  boxz[1] = gwinpt->vy.vymat.k31 * sur->box_su.xmax +
       gwinpt->vy.vymat.k32 * sur->box_su.ymin +
       gwinpt->vy.vymat.k33 * sur->box_su.zmin; 

  boxz[2] = gwinpt->vy.vymat.k31 * sur->box_su.xmax +
       gwinpt->vy.vymat.k32 * sur->box_su.ymax +
       gwinpt->vy.vymat.k33 * sur->box_su.zmin; 

  boxz[3] = gwinpt->vy.vymat.k31 * sur->box_su.xmin +
       gwinpt->vy.vymat.k32 * sur->box_su.ymax +
       gwinpt->vy.vymat.k33 * sur->box_su.zmin; 

  boxz[4] = gwinpt->vy.vymat.k31 * sur->box_su.xmin +
       gwinpt->vy.vymat.k32 * sur->box_su.ymin +
       gwinpt->vy.vymat.k33 * sur->box_su.zmax; 

  boxz[5] = gwinpt->vy.vymat.k31 * sur->box_su.xmax +
       gwinpt->vy.vymat.k32 * sur->box_su.ymin +
       gwinpt->vy.vymat.k33 * sur->box_su.zmax; 

  boxz[6] = gwinpt->vy.vymat.k31 * sur->box_su.xmax +
       gwinpt->vy.vymat.k32 * sur->box_su.ymax +
       gwinpt->vy.vymat.k33 * sur->box_su.zmax; 

  boxz[7] = gwinpt->vy.vymat.k31 * sur->box_su.xmin +
       gwinpt->vy.vymat.k32 * sur->box_su.ymax +
       gwinpt->vy.vymat.k33 * sur->box_su.zmax; 
/*
***Testa Z-koordinaterna mot zmax och zmin.
*/
  for ( i=0; i<8; ++i )
   {
   if   ( boxz[i] < zmin ) zmin = boxz[i];
   else if ( boxz[i] > zmax ) zmax = boxz[i];
   }
/*
***Slut.
*/

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short wpscsh(
    int pen)

/*   Sätter aktiv färg eller material. Pena 1 tom MTTABSIZ
 *   kan användas för att definiera material.
 *
 *   In: VARKON pennummer.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0.
 *
 *   (C)microform ab 1997-02-11 J. Kjellander
 *
 *   1997-04-13 WIN32, J.Kjellander
 *   1997-06-11 rgb_gl, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  GLfloat mat[4];

#ifdef V3_X11
  XColor rgb;
  GLint  cind[3];
#endif
#ifdef WIN32
  COLORREF col;
#endif

/*
***Om material finns definierat tar vi det.
*/
  if ( pen > 0 && pen <= MTTABSIZ && mt_tab[pen-1].defined )
   {
   glMaterialfv(GL_FRONT,GL_AMBIENT,mt_tab[pen-1].ambient);
   glMaterialfv(GL_FRONT,GL_DIFFUSE,mt_tab[pen-1].diffuse);
   glMaterialfv(GL_FRONT,GL_SPECULAR,mt_tab[pen-1].specular);
   glMaterialfv(GL_FRONT,GL_EMISSION,mt_tab[pen-1].emission);
   glMaterialf(GL_FRONT,GL_SHININESS,mt_tab[pen-1].shininess);
   return(0);
   }
/*
***Om inget material finns definierat för den aktuella
***pennan hämtar vi rgb-värden ur wp4:coltab[].
*/
#ifdef V3_X11
  else
   {
   if ( rgb_gl )
    {
    wpgrgb(pen,&rgb);
    mat[0] = rgb.red/65536.0;
    mat[1] = rgb.green/65536.0;
    mat[2] = rgb.blue/65536.0;
    mat[3] = 1.0;

    glMaterialfv(GL_FRONT,GL_AMBIENT,mat);
    glMaterialfv(GL_FRONT,GL_DIFFUSE,mat);
    glMaterialfv(GL_FRONT,GL_SPECULAR,mat);
    mat[0] = mat[1] = mat[2] = 0.0;
    glMaterialfv(GL_FRONT,GL_EMISSION,mat);
    glMaterialf(GL_FRONT,GL_SHININESS,(GLfloat)40.0);
    }
   else
    {
    cind[0] = cind[1] = cind[2] = (GLint)pen;
    glMaterialiv(GL_FRONT,GL_COLOR_INDEXES,cind);
    }
   }
#endif
/*
***eller om vi kör WIN32 
*/
#ifdef WIN32
  else
   {
   msgrgb(pen,&col);
   mat[0] = GetRValue(col)/255.0;
   mat[1] = GetGValue(col)/255.0;
   mat[2] = GetBValue(col)/255.0;
   mat[3] = 1.0;

   glMaterialfv(GL_FRONT,GL_AMBIENT,mat);
   glMaterialfv(GL_FRONT,GL_DIFFUSE,mat);
   glMaterialfv(GL_FRONT,GL_SPECULAR,mat);
   mat[0] = mat[1] = mat[2] = 0.0;
   glMaterialfv(GL_FRONT,GL_EMISSION,mat);
   glMaterialf(GL_FRONT,GL_SHININESS,(GLfloat)40.0);
   }
#endif

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short wpltvi(
    DBint   ltnum,
    DBVector *pos1,
    DBVector *pos2,
    DBfloat  ang,
    DBfloat  focus)

/*   Sätter ljuskällas geometry.
 *
 *   In: ltnum = Ljuskälla
 *     pos1 = Position/riktning
 *     pos2 = Spotposition
 *     ang  = Spotvinkel
 *     focus = Spotfokus
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0.
 *
 *   (C)microform ab 1997-02-19 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {

/*
***Lite felkontroll.
*/
  if ( ltnum < 0 || ltnum > 7 ) return(0);
/*
***Om ang = 180 är det en ingen spotlight utan
***en vanlig lampa som lyser i alla riktningar.
*/
  if ( ang == 180.0 )
   {
   if ( pos1->x_gm == 0.0 &&
     pos1->y_gm == 0.0 &&
     pos1->z_gm == 0.0 ) return(0);

   lt_tab[ltnum].pos[0] = (GLfloat)pos1->x_gm;
   lt_tab[ltnum].pos[1] = (GLfloat)pos1->y_gm;
   lt_tab[ltnum].pos[2] = (GLfloat)pos1->z_gm;
   lt_tab[ltnum].pos[3] = (GLfloat)0.0;
   lt_tab[ltnum].ang  = 180.0;
   }
/*
***Om spotang <> 180 är det en spot. pos1 och pos2 får
***då inte vara lika för då kan vi inte beräkna nån riktning.
*/
  else
   {
   if ( pos2->x_gm == pos1->x_gm &&
     pos2->y_gm == pos1->x_gm &&
     pos2->z_gm == pos1->x_gm ) return(0);

   if ( ang > 90.0 || ang <= 0.0 ) return(0);
   if ( focus < 0 || focus > 100 ) return(0);

   lt_tab[ltnum].pos[0] = (GLfloat)pos1->x_gm;
   lt_tab[ltnum].pos[1] = (GLfloat)pos1->y_gm;
   lt_tab[ltnum].pos[2] = (GLfloat)pos1->z_gm;
   lt_tab[ltnum].pos[3] = (GLfloat)1.0;
   lt_tab[ltnum].dir[0] = (GLfloat)(pos2->x_gm - pos1->x_gm);
   lt_tab[ltnum].dir[1] = (GLfloat)(pos2->y_gm - pos1->y_gm);
   lt_tab[ltnum].dir[2] = (GLfloat)(pos2->z_gm - pos1->z_gm);
   lt_tab[ltnum].ang  = (GLfloat)ang;
   lt_tab[ltnum].focus = (GLfloat)focus*1.28;
   }

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short wpmtvi(
    int  mtnum,
    gmflt ar,
    gmflt ag,
    gmflt ab,
    gmflt dr,
    gmflt dg,
    gmflt db,
    gmflt sr,
    gmflt sg,
    gmflt sb,
    gmflt er,
    gmflt eg,
    gmflt eb,
    gmflt sh)

/*   Sätter ett materials egenskaper.
 *
 *   In: mtnum  = Materialnummer 1 - MTTABSIZ
 *     ar,ag,ab = Ambient RGB  0-100
 *     dr,dg,db = Diffuse RGB  0-100
 *     sr,sg,sb = Specular RGB  0-100
 *     er,eg,eb = Emitted RGB  0-100
 *     sh    = Shininess  0-100
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0.
 *
 *   (C)microform ab 1997-02-20 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {

/*
***Lite felkontroll.
*/
  if ( mtnum < 1 || mtnum > MTTABSIZ ) return(0);

  if ( ar < 0.0 || ar > 100.0 ) return(0);
  if ( ag < 0.0 || ag > 100.0 ) return(0);
  if ( ab < 0.0 || ab > 100.0 ) return(0);
  if ( dr < 0.0 || dr > 100.0 ) return(0);
  if ( dg < 0.0 || dg > 100.0 ) return(0);
  if ( db < 0.0 || db > 100.0 ) return(0);
  if ( sr < 0.0 || sr > 100.0 ) return(0);
  if ( sg < 0.0 || sg > 100.0 ) return(0);
  if ( sb < 0.0 || sb > 100.0 ) return(0);
  if ( er < 0.0 || er > 100.0 ) return(0);
  if ( eg < 0.0 || eg > 100.0 ) return(0);
  if ( eb < 0.0 || eb > 100.0 ) return(0);
  if ( sh < 0.0 || sh > 100.0 ) return(0);
/*
***Spara i mt_tab[].
*/
  mt_tab[mtnum-1].ambient[0] = ar/100.0;
  mt_tab[mtnum-1].ambient[1] = ag/100.0;
  mt_tab[mtnum-1].ambient[2] = ab/100.0;
  mt_tab[mtnum-1].diffuse[0] = dr/100.0;
  mt_tab[mtnum-1].diffuse[1] = dg/100.0;
  mt_tab[mtnum-1].diffuse[2] = db/100.0;
  mt_tab[mtnum-1].specular[0] = sr/100.0;
  mt_tab[mtnum-1].specular[1] = sg/100.0;
  mt_tab[mtnum-1].specular[2] = sb/100.0;
  mt_tab[mtnum-1].emission[0] = er/100.0;
  mt_tab[mtnum-1].emission[1] = eg/100.0;
  mt_tab[mtnum-1].emission[2] = eb/100.0;
  mt_tab[mtnum-1].shininess  = sh*1.28;
  mt_tab[mtnum-1].defined   = TRUE;

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short wplton(
    int  ltnum,
    gmflt intensity,
    bool state)

/*   Slår på och av olika ljuskällor.
 *
 *   In: ltnum = Ljuskälla
 *     state = På/Av.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0.
 *
 *   (C)microform ab 1997-02-19 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {

/*
***Lite felkontroll.
*/
  if ( ltnum < 0 || ltnum > 7 ) return(0);
  if ( intensity < 0.0 || intensity > 100.0 ) return(0);
/*
***Slå på/av.
*/
  if ( state )
   {
   lt_tab[ltnum].state = TRUE;
   lt_tab[ltnum].intensity = (GLfloat)(intensity/100.0);
   }
  else lt_tab[ltnum].state = FALSE;

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short wpconl(
    WPGWIN *gwinpt)

/*   Konfigurerar aktiva ljuskällor.
 *
 *   In: gwinpt = Pekare till grafisk fönster
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV: 0.
 *
 *   (C)microform ab 1997-02-19 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   i,ival;
  char  buf[V3STRLEN];
  GLfloat pos[4],dir[3],ambient[4],diffuse[4],specular[4];

  GLfloat scene_ambient[4] = {0.2,0.2,0.2,1.0};
  GLfloat lt_ambient[4] = {1.0,1.0,1.0,1.0};
  GLfloat lt_diffuse[4] = {1.0,1.0,1.0,1.0};
  GLfloat lt_specular[4] = {1.0,1.0,1.0,1.0};
/*
***Slå på ljus.
*/
  glEnable(GL_LIGHTING);
/*
***Justera scenens eget bakgrundsljus. Default är
***enligt manualen (0.2,0.2,0.2).
*/
  glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT,scene_ambient);
/*
***Default bakgrundsljus för alla ljuskällor hämtar vi från
***resursfilen.
*/
#ifdef V3_X11
  if ( wpgrst("varkon.shade.ambient.red",buf) &&
#endif
#ifdef WIN32
  if ( msgrst("SHADE.AMBIENT.RED",buf) &&
#endif
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) lt_ambient[0] = ival/100.0; 

#ifdef V3_X11
  if ( wpgrst("varkon.shade.ambient.green",buf) &&
#endif
#ifdef WIN32
  if ( msgrst("SHADE.AMBIENT.GREEN",buf) &&
#endif
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) lt_ambient[1] = ival/100.0; 

#ifdef V3_X11
  if ( wpgrst("varkon.shade.ambient.blue",buf) &&
#endif
#ifdef WIN32
  if ( msgrst("SHADE.AMBIENT.BLUE",buf) &&
#endif
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) lt_ambient[2] = ival/100.0; 
/*
***Default diffust ljus likaså.
*/
#ifdef V3_X11
  if ( wpgrst("varkon.shade.diffuse.red",buf) &&
#endif
#ifdef WIN32
  if ( msgrst("SHADE.DIFFUSE.RED",buf) &&
#endif
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) lt_diffuse[0] = ival/100.0; 

#ifdef V3_X11
  if ( wpgrst("varkon.shade.diffuse.green",buf) &&
#endif
#ifdef WIN32
  if ( msgrst("SHADE.DIFFUSE.GREEN",buf) &&
#endif
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) lt_diffuse[1] = ival/100.0; 

#ifdef V3_X11
  if ( wpgrst("varkon.shade.diffuse.blue",buf) &&
#endif
#ifdef WIN32
  if ( msgrst("SHADE.DIFFUSE.BLUE",buf) &&
#endif
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) lt_diffuse[2] = ival/100.0; 
/*
***Och default reflekterat ljus.
*/
#ifdef V3_X11
  if ( wpgrst("varkon.shade.specular.red",buf) &&
#endif
#ifdef WIN32
  if ( msgrst("SHADE.SPECULAR.RED",buf) &&
#endif
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) lt_specular[0] = ival/100.0; 

#ifdef V3_X11
  if ( wpgrst("varkon.shade.specular.green",buf) &&
#endif
#ifdef WIN32
  if ( msgrst("SHADE.SPECULAR.GREEN",buf) &&
#endif
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) lt_specular[1] = ival/100.0; 

#ifdef V3_X11
  if ( wpgrst("varkon.shade.specular.blue",buf) &&
#endif
#ifdef WIN32
  if ( msgrst("SHADE.SPECULAR.BLUE",buf) &&
#endif
    sscanf(buf,"%d",&ival) == 1 &&
    ival >=0 && ival <= 100 ) lt_specular[2] = ival/100.0; 
/*
***Gå igenom lt_tab och sätt upp alla aktiva ljuskällor.
*/
  for ( i=0; i<8; ++i )
   {
   if ( lt_tab[i].state )
    {
    glEnable(GL_LIGHT0+i);
/*
***Transformera positionen.
*/
    pos[0] = gwinpt->vy.vymat.k11 * lt_tab[i].pos[0] +
        gwinpt->vy.vymat.k12 * lt_tab[i].pos[1] +
        gwinpt->vy.vymat.k13 * lt_tab[i].pos[2];
    pos[1] = gwinpt->vy.vymat.k21 * lt_tab[i].pos[0] +
        gwinpt->vy.vymat.k22 * lt_tab[i].pos[1] +
        gwinpt->vy.vymat.k23 * lt_tab[i].pos[2];
    pos[2] = gwinpt->vy.vymat.k31 * lt_tab[i].pos[0] +
        gwinpt->vy.vymat.k32 * lt_tab[i].pos[1] +
        gwinpt->vy.vymat.k33 * lt_tab[i].pos[2];
/*
***En vanlig ljuskälla har spotvinkel 180.0 och
***ingen avklingning, pos[3] = 0.0.
*/
    if ( lt_tab[i].ang == 180.0 )
     {
     pos[3] = 0.0;
     glLightfv(GL_LIGHT0+i,GL_POSITION,pos);
     glLightf(GL_LIGHT0+i,GL_SPOT_CUTOFF,(GLfloat)180.0);
     }
/*
***Om det är en spot skall även riktning transformeras
***och avklingning slås på.
*/
    if ( lt_tab[i].ang < 180.0 )
     {
     pos[3] = 1.0;
     dir[0] = gwinpt->vy.vymat.k11 * lt_tab[i].dir[0] +
         gwinpt->vy.vymat.k12 * lt_tab[i].dir[1] +
         gwinpt->vy.vymat.k13 * lt_tab[i].dir[2];
     dir[1] = gwinpt->vy.vymat.k21 * lt_tab[i].dir[0] +
         gwinpt->vy.vymat.k22 * lt_tab[i].dir[1] +
         gwinpt->vy.vymat.k23 * lt_tab[i].dir[2];
     dir[2] = gwinpt->vy.vymat.k31 * lt_tab[i].dir[0] +
         gwinpt->vy.vymat.k32 * lt_tab[i].dir[1] +
         gwinpt->vy.vymat.k33 * lt_tab[i].dir[2];
     glLightfv(GL_LIGHT0+i,GL_POSITION,pos);
     glLightfv(GL_LIGHT0+i,GL_SPOT_DIRECTION,dir);
     glLightf(GL_LIGHT0+i,GL_SPOT_CUTOFF,(GLfloat)lt_tab[i].ang);
     glLightf(GL_LIGHT0+i,GL_SPOT_EXPONENT,(GLfloat)lt_tab[i].focus);
     }
/*
***Bakgrundskomponentens styrka.
*/
    ambient[0] = lt_tab[i].intensity * lt_ambient[0];
    ambient[1] = lt_tab[i].intensity * lt_ambient[1];
    ambient[2] = lt_tab[i].intensity * lt_ambient[2];
    ambient[3] = 1.0;
    glLightfv(GL_LIGHT0+i,GL_AMBIENT,ambient);
/*
***Diffusa komponentens styrka.
*/
    diffuse[0] = lt_tab[i].intensity * lt_diffuse[0];
    diffuse[1] = lt_tab[i].intensity * lt_diffuse[1];
    diffuse[2] = lt_tab[i].intensity * lt_diffuse[2];
    diffuse[3] = 1.0;
    glLightfv(GL_LIGHT0+i,GL_DIFFUSE,diffuse);
/*
***Spekulära komponentens styrka.
*/
    specular[0] = lt_tab[i].intensity * lt_specular[0];
    specular[1] = lt_tab[i].intensity * lt_specular[1];
    specular[2] = lt_tab[i].intensity * lt_specular[2];
    specular[3] = 1.0;
    glLightfv(GL_LIGHT0+i,GL_SPECULAR,specular);
    }
   }
/*
***Slut.
*/
  return(0);
 }

/********************************************************/
#else
/*
***Dummy för system utan OpenGL
*/
short wpshad(int wid, bool smooth) {return(0);}
short wpltvi(int ltnum, DBVector *pos1, DBVector *pos2,
       gmflt ang, gmflt focus) {return(0);}
short wpmtvi(int mtnum, gmflt ar, gmflt ag, gmflt ab, gmflt dr, gmflt dg,
       gmflt db, gmflt sr, gmflt sg, gmflt sb, gmflt er, gmflt eg,
       gmflt eb, gmflt sh) {return(0);}
short wplton(int ltnum, gmflt intensity, bool state) {return(0);}
#endif

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index